ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2012
Београд, 2012. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове 28.12.2011. године

СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Службена употреба језика националне мањине у парничном поступку

2. Упућивање предмета у суд опште надлежности

3. Понављање поступка – посебно пуномоћје

4. Упозорење на законске последице изостанка са рочишта као

    обавезни део позива на рочиште

5. Извођење доказа ради оцене оправданости разлога изостанка

6. Накнада трошкова по АТ и ПДВ

7. Трошкови у случају повлачења тужбе

8. Трошкови који се исплаћују на трошак суда

9. Недозвољеност тужбе за утврђење редоследа приоритета

    разлучних поверилаца

10. Евентуални тужбени захтев

11. Месна надлежност суда по тужби за главно мешање

12. Учешће умешача и привремена мера

13. Пуномоћје у парници по тужби за утврђење оспореног потраживања

    у стечајном поступку

14. Међупресуда

15. Повреда права на расправљање

16. Дозвољеност ревизије

17. Надлежност за накнаде које наплаћују јавна предузећа

18. Дозвољеност правног лека у поступку спровођења привремене мере

19. Недопуштена садржина привремене мере

20. Надлежност домаћег суда

21. Републички фонд за здравствено осигурање као таксени обвезник

22. Обавеза плаћања судске таксе

23. Судска такса на жалбу против решења о трошковима

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Битна заблуда као разлог за поништај уговора у привреди

2. Обавезивање на истовремено извршење

3. Зеленашки уговор

4. Камата на капитализирану ренту

5. Уговор о остави

6. Форма изјаве о пребоју

7. Застарелост захтева за накнаду штете због неизвршеног уписа акција

8. Камата на камату

9. Уговарање увећања стопе уговорне камате ако дужник не плати

    доспеле уговорне камате

10. Солидарност поверилаца се не претпоставља

11. Солидарна одговорност прибавиоца закупљене ствари и преносиоца

    права закупцу

12. Одговорност превозиоца за оштећење пошиљке

13. Начела облигационог права у области права аутора

14. Ограничење права произвођача фонограма

15. Природа права произвођача фонограма на накнаду за емитовање и

    јавно саопштавање

16. Стицање хипотеке

17. Заштита савесног купца

18. Објективни менични приговор

19. Оцена пуноважности менице

20. Противправност као услов за сметање државине

21. Приговор престанка обавезе пребојем

22. Потраживање Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања према осигуравачу и штетнику

23. Последице неправилног поступања по инструкцијама за плаћање

 

3. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Услови за закључење стечајног поступка у случају када је имовина

    стечајног дужника незнатне вредности

2. Овлашћења органа стечајног поступка у преузимању и управљању

    имовином која улази у стечајну масу

3. Повлачење предлога за стечај и повраћај предујма трошкова

4. Овлашћење за подношење предлога за покретање стечајног поступка

5. Трајање мораторијума одређеног у претходном стечајном поступку

6. Уговори о раду закључени након покретања стечајног поступка

7. Сметање државине

8. Рок за пријаву потраживања у стечајном поступку

9. Испуњеност процесних услова за подношење излучне тужбе

10. Наплата таксе од стечајног дужника

11. Преузимање стечајне масе принудним извршењем

12. Одбијање предаје ствари која улази у стечајну масу

13. Потраживање утврђено правноснажним решењима у управном поступку за наплату пореза на зараде и доприносе за социјално осигурање запослених

14. Додатни докази уз пријаву потраживања

15. Одлука стечајног судије о примедби стечајног повериоца

16. Побијање правне радње стечајног дужника

17. Побијање правне радње закључења судског поравнања

18. Рок за побијање правних радњи стечајног дужника у стечајном поступку иницираном обавештењем НБС

19. Жалба стечајног дужника против решења стечајног судије о банкротству и уновчењу имовине

20. Услови за доношење решења о банкротству у случају постојања плана реорганизације

21. Правне последице закључења стечаја

22. Изостанак повериоца који је уплатио предујам са рочишта за расправљање о постојању стечајног разлога

23. Повлачење предлога за отварање стечајног поступка

24. Рок за уплату предујма у поступку због дуготрајне неспособности плаћања

25. Правни интерес за спровођење стечајног поступка

26. Благовременост предлога за продужење рока за подношење плана реорганизације

27. Одлука о предлогу плана реорганизације

28. Испитивање решења о закључењу стечаја

29. Закључење стечајног поступка и разрешење стечајног управника

30. Принудна наплата судске таксе на пријаву потраживања у стечајном поступку

 

4. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА

1. Утврђивање тржишне вредности удела бившег члана ДОО

2. Благовременост тужбе за процену вредности акција од стране суда и

    однос са прописаним роковима застарелости потраживања ортака,

    чланова и акционара према привредном друштву

3. Привремена мера

4. Моменат наступања промена у основном капиталу

5. Побијање одлука скупштине друштва

6. Недозвољеност жалбе члана управног одбора акционарског друштва

7. Активна легитимација за побијање одлука скупштине АД

8. Искључење права гласа акционара приликом одлучивања о одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и друштва

9. Побијање одлука акционарског друштва

10. Право акционара на приступ актима друштва

11. Затезна камата на тржишну вредност акција

12. Тужба за откуп акција због промене оснивачког акта друштва

13. Утврђивање тржишне вредности акција

14. Ништавост уговора о оптерећењу дела имовине предузећа које

    послује већинским друштвеним капиталом, закљученог без

    претходне сагласности Агенције за приватизацију

15. Права купца у случају раскида уговора о продаји капитала

16. Активна легитимација за раскид уговора о приватизацији

17. Пријем нових задругара одлуком скупштине задруге

18. Искључење задругара из задруге

19. Привремена мера

20. Право акционара акционарског друштва, у стечају, на принудни откуп акција

21. Привредни суд није стварно надлежан за одлучивање о деоби заједничке имовине супружника и када се захтев односи на утврђење оснивачких права и удела у друштву

22. Дозвољеност привремене мере

 

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Закон о привредним преступима

     Услови за прекид привредно-казненог поступка

2. Закон о привредним преступима

     Рок за жалбу против решења о замени новчане казне затвором

3. Законик о кривичном поступку

     Радње доказивања – вештачење

4. Закон о привредним преступима

     Примена блажег прописа

5. Закон о привредним преступима

     Измена подзаконског акта и примена члана 45. став 2. ЗОПП-а

6. Закон о привредним преступима

     Одбачај оптужног предлога у фази претходног испитивања

7. Закон о привредним преступима

     Битна повреда одредаба поступка из члана 368. став 1. тачка 1. ЗКП

     у вези члана 56. ЗОПП-а

8. Закон о привредним преступима

     Решење о новчаном кажњавању правног лица због неодређивања представника

9. Закон о привредним преступима

     Оштећени у привредно-казненом поступку

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Закон о оглашавању

     Оглашавање огласне поруке

2. Закон о рачуноводству и ревизији

     Обавезе подношења финансијског извештаја правног лица – интернационалне школе

3. Закон о ауторском и сродним правима

     Обавеза достављања података о називу предмета заштите, учесталости и обиму предмета заштите Организацији произвођача фонограма (О.Ф.П.С.)

4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима

     Услови за постојање привредног преступа из члана 325. став 1. тачка 3. и став 2. ЗОБС-а

5. Закон о рибарству

     Услови за изградњу или реконструкцију водопривредних објеката на риболовној води

6. Закон о безбедности саобраћаја на путевима

     Услови за постојање привредног преступа из члана 325. став 1. тачка 3. и став 2. ЗОБС-а

7. Закон о преузимању акционарских друштава

     Обавеза обавештавања организационог облика организованог

     тржишта о стицању акција циљног друштва

8. Закон о привредним преступима

     Обављање делатности привредног друштва и сагласност, дозвола или други акт државног органа

 

 

На почетак стране!