ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2012

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Настављајући традицију, Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова, објављује избор сентенци који је Редакциони одбор сачинио из одлука Привредног апелационог суда, дајући као и до сада, предност сентенцама које се односе на спорна питања у пракси. Сентенце су изабране из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка, статусних спорова и приватизације, као и привредних преступа.

Указујемо на то да је због времена издавања овог Билтена при избору материјала – сентенци одабрано и неколико сентенци из одлука донетих почетком 2013. године за које је Одељење судске праксе, односно Редакциони одбор оценио да су изузетно интересантне и актуелне, па их стога и објављује у овом Билтену.

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену, свим колегама, помоћи у раду и допринети уједначеном поступању

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!