ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2/2012

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, статусних спорова, привредних друштава и приватизације, као и привредних преступа.

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седници Одељења Привредног апелационог суда одржаној дана 23.10.2012. године. Одлучено је да се питања и одговори о стечају због дуготрајне неспособности плаћања, који су били део радног материјала не усвајају на седници Одељења, јер су због Одлуке Уставног суда којом је утврђено да одредбе члана 150. – 154. Закона о стечају нису у сагласности са Уставом, наведена питања и одговори престали да буду актуелни за поступање првостепених судова. У жељи да се дају одговори и на спорна питања у вези примене наведене Одлуке Уставног суда Србије и њеног утицаја на поступке стечаја, као и утицаја Одлуке Уставног суда Србије којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом, на седницама Одељења за привредне спорове од 28.08.2012. и 06.11.2012. године, усвојени су одговори на накнадно постављена спорна питања од стране првостепених судова.

При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом. У овом Билтену се налазе и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати: др Драгиша Слијепчевић, председник Уставног суда Србије, на тему: Правна дејства плана реорганизације на трећа лица, Стојан Јокић, судија Врховног касационог суда, на тему: Закључење стечајног поступка, др Мирко Васиљевић, редовни професор и декан Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: Критички поглед на Закон о привредним друштвима Србије (2011), др Весна Ракић Водинелић, професор Правног факултета Универзитета Унион у пензији, на тему: Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о ванпарничном поступку и утицај њихових процесних одредаба на примену и тумачење неких материјалних закона, са посебном анализом утицаја на примену Закона о привредним друштвима и Закона о ауторском и сродним правима, др Александар Јакшић, редовни професор Правног факултета универзитета у Београду, на тему: О смислу, допуштености и дејствима фиктивног достављања, Никола Бодирога, доцент Правног факултета у Београду, на тему: Правно дејство решења о одређивању привремене мере, Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда, на тему: Право на правни лек и друга правна средства по новом Закону о извршењу и обезбеђењу, Младен Николић, судија Привредног апелационог суда, на тему: Нека спорна питања у поступку извршења на непокретности .

Надамо се да ће Вам објављени одговори на спорна правна питања, као и објављени реферати, помоћи, олакшати и убрзати рад.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!