ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2012

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Настављајући добру традицију, Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова, пре свега вас упознаје са правним схватањем усвојеним на седници Одељења привредног апелационог суда од 28.12.2011. године, а поводом спорних ситуација у пракси. Поред наведеног, Одељење судске праксе и за овај број објавило је избор сентенци који је Редакциони одбор сачинио из одлука Привредног апелационог суда, дајући, као и до сада, предност сентенцама које се односе на спорна питања у пракси. Сентенце су изабране из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка, статусних спорова и приватизације, као и привредних преступа.

Како је овим Билтеном започела и нова издавачка година, то вас подсећамо да је редакциони одбор почетком 2011. године, преиспитивао дотадашњу праксу одабира материјала за Билтене и евентуалне потребе промене исте, па је одлучио да се при избору материјала за Билтене, разматрају и по оцени сваког реферата објављују и реферати које редакциони одбор одобри, иако исти нису у складу са одлукама Привредног апелационог суда, већ изражавају различита или критичка мишљења у односу на постојећу судску праксу. Наведена промена у уређивачкој политици уследила је као последица жеље да се подстакне израда реферата на актуелне теме као и изношење аргументованих ставова и критика који би могли довести и до преиспитивања и евентуалне промене постојеће праксе. Значајно је, ипак, имати у виду да мишљења изнета у ауторским рефератима штампаним у Билтенима Привредног апелационог суда, не представљају аутоматски и упознавање читалаца са праксом суда, већ sa мишљењем и ставом аутора реферата о темама које су предмет истог.

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену, свим колегама, помоћи у раду и допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!