ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2011:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2011
Београд, 2011. године

 


САДРЖАЈ БРОЈА 4/2011:

 


I. РЕЧ УРЕДНИКА

 

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 08.11.2011. године и на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 22.11.2011. године

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

4. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА

5. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

 

II. РЕФЕРАТИ

 

Др Мирко Васиљевић, редовни професор и декан Правног факултета Универзитета у Београду

НОВИ ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СРБИЈЕ (ПОТРЕБЕ, ПОВОДИ, ОПШТИ ОСВРТ)

 

Стојан Јокић, Судија Врховног касационог суда

ПРАВО ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ПРАВНОГ ЛИЦА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА
НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ, СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

Др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Уставног суда Србије

СТЕЧАЈ ПОВЕЗАНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 287

 

Др Никола Бодирога, доцент Правног факултета у Београду

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

 

Бранислава Горавица, Судија Привредног апелационог суда

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ УГОВОРА О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ У САОБРАЋАЈУ

 

На почетак стране!