ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2011:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2011
Београд, 2011. године

РЕЧ УРЕДНИКА

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Апсолутна ненадлежност суда

2. Уговарање месне надлежности

3. Преиначење тужбе променом истоветности захтева

4. Ступање новог тужиоца у парницу

5. Учешће умешача у парници

6. Прекид поступка

7. Спор поводом стечаја и пресуђена ствар

8. Дејство судског поравнања закљученог у току жалбеног поступка

9. Прекорачење тужбеног захтева при одлучивању

10. Пресуда због изостанка

11. Надлежност Привредног апелационог суда

12. Садржина тужбеног захтева излучног повериоца као тужиоца

13. Допуштеност тужбе

 

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Непромењени услови из понуде

2. Допринос настанку штете

3. Недостаци на закупљеној ствари

4. Урачунавање улагања у закупнину

5. Раскид уговора због недостатка на извршеном делу

6. Одговорност посленика за погрешан избор материјала

7. Уплата премије осигурања после осигураног случаја

8. Својина објекта изграђеног државним средствима

9. Поступање банке при реализацији налога за наплату

10. Стицање својине одржајем

11. Супротност стране арбитражне одлуке са јавним поретком

12. Хартија од вредности као предмет специјалног извештаја

13. Настанак обавезе плаћања пореза на пренос апсолутних права и почетак рока застарелости потраживања преносиоца према стицаоцу за износ који је по овом основу платио пореском органу

14. Право на исплату разлике између гарантоване зараде и зараде

по колективном уговору

 

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

1. Доношење новог решења о одређивању извршења на основу извршне исправе након извршене статусне промене код извршног повериоца

2. Предлог за враћање у пређашње стање због пропуштања рока за приговор на решење о извршењу на основу веродостојне исправе

3. Правни интерес за изјављивање жалбе

4. Подобност извршне исправе

5. Продаја покретних ствари извршног дужника

6. Предаја заменљивих ствари

7. Правила о достављању правном лицу у извршном поступку

8. Изрицање привремених мера у извршном поступку

9. Спровођење извршења на имовини једног од ортака

10. Одлучивање по привременим мерама

11. Заснивање надлежности у извршном поступку

12. Надлежност привредног суда

13. Обустава извршења због отварања стечаја

14. Извршни поверилац као таксени обвезник

15. Недозвољеност жалбе на опомену за плаћање судске таксе

 

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Обустава поступка стечаја

2. Губитак својства странке у стечају

3. Уплата предујма трошкова стечајног поступка

4. Решење о покретању претходног стечајног поступка

5. Продужење рока за подношење плана реорганизације

6. Одлука по примедбама на радње стечајног управника

7. Однос Закона о раду и Закона о стечајном поступку

8. Дејство усвојеног Плана реорганизације по Закону о стечајном поступку

9. Наплата потраживања у случају усвајања Плана реорганизације у стечају дужника

 

5. СТАТУСНИ СПОРОВИ

1. Означавање назива туженог члана привредног друштва приликом подношења тужбе за искључење из друштва

2. Побијање одлука акционарског друштва

3. Када наступају правна дејства извршеног преноса удела према привредном друштву

4. Искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу

5. Одговорност Агенције за приватизацију за накнаду штете

6. Поништај уговора о оснивању привредног друштва

7. Судбина сопствених акција у случају раскида уговора о продаји капитала

8. Пасивна легитимација код тужбе поднете на основу члана 69. Закона о регистрацији привредних субјеката

 

 

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Закон о привредним преступим. Смрт одговорног лица и обустава поступка

2. Закон о извршењу кривичних санкција
Замена новчане казне казном рада у јавном интересу

3. Закон о привредним преступим. Одговорност правног лица у стечају за привредни преступ

4. Законик о кривичном поступк. Апсолутно битна повреда одредаба поступка

5. Законик о кривичном поступку
Ослобађајућа пресуда

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Закон о спречавању прања новца
Обавеза утврђивања идентитета странке

2. Закон о процени утицаја на животну средину
Обавеза прибављања сагласности на Студију о процени утицаја

3. Закон о органској производњи и органским производима
Обележавање и декларисање органских производа

4. Закон о рачуноводству и ревизији
Субјекти на које се закон примењује

5. Закон о заштити ваздуха

6. Закон о рачуноводству и ревизији
Измене закона и блажи пропис

7. Закон о заштити животне средине
Управљање опасним материјама

8. Закон о спречавању прања новца
Измене закона из 2009. и блажи пропис

9. Закон о безбедности саобраћаја на путевима

 

 

На почетак стране!