ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2011:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2011

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова, објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, статусних спорова, привредних друштава и приватизације, као и привредних преступа.

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд, разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седницама Одељења Привредног апелационог суда одржаним 08. и 22.11.2011. године. При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом.

У овом Билтену се налазе и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати: Др Мирко Васиљевић, редовни професор и декан Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „Нови Закон о привредним друштвима Србије (потребе, повод, општи осврт)“; Стојан Јокић, Судија Врховног касационог суда на тему: „Право привредног субјекта и правног лица на накнаду штете због повреде права на правично суђење, суђење у разумном року и накнаду нематеријалне штете“; Др Драгиша Б. Слијепчевић, Председник Уставног суда Србије, на тему: „Стечај повезаних привредних друштава“; Др Никола Бодирога, доцент Правног факултета у Београду, на тему: „У сусрет новом Закону о парничном поступку“; Бранислава Горавица, Судија Привредног апелационог суда, на тему: „Застарелост потраживања накнаде штете из уговора о обавезном осигурању у саобраћају“.

Надамо се да ће Вам одговори на спорна правна питања који се налазе у овом Билтену и штампани реферати помоћи у решавању бројних дилема и олакшати и убрзати рад.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!