ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2011:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2011

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Трећи редовни број Билтена, као тематски број, посвећен је прегледу праксе привредних судова у области привредних преступа у периоду 2006–2011. године. Садржину овога броја представља скуп објављених материјала у билтенима трговинских – привредних судова, који су тематски везани за наведену област. Сачињавањем ове публикације желели смо да вам олакшамо увид у досадашњу праксу Вишег трговинског суда, односно Привредног апелационог суда у области привредних преступа. Одељење за привредне преступе Привредног апелационог суда, односно председник истог одељења, судија Смиљка Матковић, припремила је и систематизовала наведени материјал, уз одговарајуће напомене. Билтен садржи сентенце, израђене из одлука Вишег трговинског суда, односно Привредног апелационог суда, из области привредних преступа, закључно са датумом издавања овог броја Билтена. У делу Билтена у којем се објављују сентенце, ради лакшег сналажења, извршена је систематизација материјала, зависно од тога да ли се односи на процесно или на материјално право. Надамо се да ће свим судијама који поступају у области привредних преступа овај број Билтена судске праксе привредних судова помоћи у даљем раду.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!