ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2011:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2011

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Настављајући добру традицију, Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, за овај број Билтена судске праксе привредних судова, издвојило је сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које је Редакциони одбор изабрао као најактуелније, дајући притом, као и до сада, предност сентенцама које се односе на спорна питања у пракси. Сентенце су изабране из области парничног поступка, материјалног права, извршног и стечајног поступка, привредних друштава и приватизације и привредних преступа. Како је овим Билтеном започела и нова издавачка година, то је редакциони одбор преиспитивао досадашњу праксу одабира материјала за Билтене и евентуалне потребе промене исте, у 2011. години. Одлуком редакционог одбора, при избору материјала за Билтене у 2011. години, разматраће се и по појединачној оцени сваког реферата објавити и реферати које редакциони одбор одобри, иако исти нису у складу са одлукама Привредног апелационог суда већ изражавају различита или критичка мишљења у односу на постојећу судску праксу. Наведена промена у уређивачкој политици уследила је као последица жеље да се подстакне израда реферата на актуелне теме као и изношење аргументованих ставова и критика који би могли довести и до преиспитивања и евентуалне промене постојеће праксе. Значајно је, ипак, имати у виду то да мишљења изнета у ауторским рефератима штампаним у Билтенима Привредног апелационог суда, не представљају аутоматски и упознавање читалаца са праксом суда, већ мишљење и став аутора реферата о темама које су предмет истог. Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену свим колегама помоћи у раду и допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!