ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2010
Београд, 2011. године

 
САДРЖАЈ БРОЈА 4/2010:


I. РЕЧ УРЕДНИКА

 

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Начело ефикасности и извођење предложених доказа

2. Могућност медијације и после окончања првостепеног поступка

3. Брисање самосталне занатске радње из регистра привредних субјеката

4. Исправке у називу странке у смислу члана 78. Закона о парничном поступку

5. Именовање адвокатског приправника овлашћеног да замењује адвоката

6. Уређење поднеска везаног за рок

7. Обавеза суда да цени оправданост свих разлога изостанка

8. Одредивост тужбеног захтева

9. Дозвољеност жалбе против решења о одбијању предлога за покретање поступка ради заузимања става о спорном правном питању пред Врховним касационим судом

10. Разграничење између парничног и управног поступка

11. Обавештење о изостанку са рочишта

12. Изрека пресуде којом се одржава на снази решење о извршењу

13. Благовременост предлога за понављање поступка у случају заступања од стране привременог заступника

14. Доношење пресуде због изостанка

15. Стварна надлежност

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Утицај савесности уговарача на радњу предузету супротно општим актима

2. „Уговори закључени на вратима“

3. Непостојање уговора и „испуњење обавезе“

4. Одредивост цене

5. Раскид уговора због промењених околности

6. Извршење спроведено у корист трећег лица и враћање стеченог без основа

7. Предаја менице није испуњење новчане обавезе

8. Обрачуната камата на неплаћен главни дуг

9. Компензација када је стечај отворен по ЗППСЛ

10. Дејство плана реорганизације на приступиоца дугу стечајног дужника

11. Обавеза приступиоца дугу

12. Форма и садржина рекламације на квалитет испоручених ствари

13. Одговорност закуподавца за штету због крађе или губитка робе која се налази у закупљеној непокретности (однос између уговора о закупу и уговора о ускладиштењу)

14. Извођење инвестиционих радова као начин измирења закупнине

15. Отклањање недостатака обављеног посла

16. Дејство реорганизације на јемство

17. Утицај принудне ликвидације или стечаја АД за осигурање на уговоре о осигурању

18. Пренос портфеља осигурања

19. Пренос портфеља осигурања у случају стечаја (принудне ликвидације) осигуравача

20. Кривично правни појам нехата у грађанском праву

21. Признање дуга и дужности према привредном друштву

22. Ништави уговори о кредиту

23. Учесници у повреди жига

24. Захтев за уништење робе којом је извршена повреда жига

25. Последице уписа хипотеке на имовини трећег лица

26. Заштита фирме и прописи о нелојалној конкуренцији

27. Умањење зараде због неуспешности у извршавању обавеза у стечају

28. Накнада штете у виду изгубљене добити

 

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

1. Спровођење извршења

2. Одузимање предмета лизинга

3. Извршна исправа из члана 41. Закона о заложном праву

4. Извршење на основу рачуна као веродостојне исправе у скраћеном извршном поступку

5. Извршење на основу веродостојне исправе према дужнику у реструктурирању

6. Спровођење извршења по окончању приватизације

7. Примедбе у погледу неправилности у спровођењу извршења на записник о попису и процени ствари

8. Могућност двоструког намирења

9. Безуспешни покушај пописа

10. Рачунање рокова за оцену благовремености предлога

11. Докази о достави предлога за поновну продају

12. Достављање правном лицу у поступку извршења

13. Судска надлежност

14. Достављање предузетнику у извршном поступку

15. Недозвољеност жалбе дужника извршног дужника на решење о преносу потраживања ради наплате

16. Дозвољеност жалбе у продуженом поступку извршења

17. Провера овлашћења подносиоца предлога у јавном регистру

18. Стварна надлежност за извршење на основу извршне вансудске хипотеке

19. Утицај промене назива правног лица на његов субјективитет

20. Наплата менице по виђењу

21. Посебан поступак за стицање државине на предмету лизинга

22. Признање стране судске одлуке

 

СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

1. Предлог за отварање стечаја над дужником чија је имовина незнатне вредности

2. Неиспуњавање услова за именовање као услов за разрешење стечајног управника

3. Пореска управа као разлучни поверилац

4. Висина потраживања не утиче на статус повериоца као предлагача стечаја

5. Признање постојања стечајног разлога

6. Сходна примена закона

7. Достављање решења о покретању претходног стечајног поступка код стечаја због дуготрајне неспособности плаћања

8. Достављање решења о покретању претходног стечајног поступка

9. Рок за изјављивање жалбе против решења о отварању и закључивању стечајног поступка

10. Пропуштање достављања решења о покретању претходног стечајног поступка стечајном дужнику

11. Почетак рока за тужбу стечајног повериоца који је поднео предлог стечајном судији да о оспореном потраживању одлучи као арбитар

12. Утицај стечаја на меничне обавезе

13. Одлучивање по приговору на нацрт накнадне деобе

14. Поступање са пријавом потраживања поднетом после гласања о плану реорганизације

15. Одлуке суда о спровођењу плана реорганизације

16. Услови обуставе примене плана реорганизације по члану 138. ЗСП

17. Садржина решења о обустави примене плана реорганизације

18. Разлучни повериоци банке у ликвидацији

19. Државни празник у току рока за жалбу

20. Преклузија права на потраживање у ликвидацији

21. Непостојање активне легитимације акционара за потраживање по основу акција

 

СТАТУСНИ СПОРОВИ

1. Немогућност суспендовања функције директора предузећа

2. Сазивање скупштине задругара

3. Примена Закона о привредним друштвима, а не Закона о облигационим односима, код поништаја одлука скупштине друштва

4. Приступ актима друштва и мере обезбеђења

5. Лице овлашћено за подношење пријаве за упис промене података

6. Утврђивање тржишне вредности акција

7. Принудна продаја акција

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Закон о привредним преступима Условна осуда

2. Ублажавање казне

3. Одмеравање казне

4. Услови за извршење одлука

5. Услови за извршење одлука Замена новчане казне казном рада у јавном интересу

6. Право окривљеног да у поступку употребљава свој језик и да на свом језику прати главни претрес

7. Образложење пресуде и оцена доказа

8. Осуђујућа пресуда и битна повреда одредаба кривичног поступка

9. Наступање апсолутне застарелости гоњења

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Закон о ауторском и сродним правима Неовлашћено коришћење рачунарских програма као ауторских дела

2. Закон о водама - водопривредна дозвола -

3. Закон о ловству Шумско газдинство као део Јавног предузећа и одговорност за привредни преступ

4. Закон о процени утицаја на животну средину Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

5. Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената Обавеза извештавања о битном догађају

6. Закон о поступању са отпадним материјама Забрана одлагања отпада на местима која нису одређена за ту намену

 

III. РЕФЕРАТИ

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

Битна повреда одредаба парничног поступка о саставу суда из члана 361. став 2. тачка 1. Закона о парничном поступку

 

На почетак стране!