ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2010
Београд, 2010. године

 
САДРЖАЈ БРОЈА 3/2010:


РЕЧ УРЕДНИКА

 

Правни ставови усвојени на седници Одељења за привредне спорове 05.07.2010. године 

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

1. Парнични поступак

2. Материјално право

3. Извршни поступак

4. Статусни спорови

5. Стечајни поступак

6. Привредни преступи

 

II. РЕФЕРАТИ

Др Небојша Јовановић,
професор Правног факултета Универзитета у Београду

Оспорљивост „извршних“ потраживања у стечају

Др Драгиша Б. Слијепчевић, судија Уставног суда

Непоступање по усвојеном плану реорганизације

Милица Милановић Траиловић,
судија Привредног апелационог суда

Привредни судови и право Европске уније

Бранислава Горавица,
судија Привредног апелационог суда

Тезе за разговор о стварној надлежности по Закону о уређењу судова 

 

Исправке

 

На почетак стране!