ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2/2010
Београд, 2010. године

 
САДРЖАЈ БРОЈА 2/2010:


РЕЧ УРЕДНИКА, стр. 7

 

I. ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

1. ПРАВНА СХВАТАЊА, стр. 11

2. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, стр. 23

Питања и одговори усвојени на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда од 19. и 20.09.2005. године, 13.03, 07.11 и 26.12.2006. године, 05.10, 07. и 14.11.2006. године, 17. и 24.10.2007. године, 25. и 26.11.2008. године, 28.10. и 24.11.2009. године

3. СЕНТЕНЦЕ, стр, 43

Сентенце објављене у Билтенима Вишег трговинског суда – Привредног апелационог суда од броја 4/2005 до броја ½ 43

 

II ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, стр. 105

1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, стр. 107

2. СЕНТЕНЦЕ, стр. 43
Сентенце објављене у Билтенима Вишег трговинског суда – Привредног апелационог суда од броја 4/2005 до броја 1/2010

 

III РЕФЕРАТИ, стр. 217

Јелена Вилдовић Живковић, судија Привредног апелационог суда: ПОСТУПАК ПОБИЈАЊА ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, стр. 219

Јелена Вилдовић Живковић, судија Вишег трговинског суда: ПРАВО НА ПРИСТУП АКТИМА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, стр. 229

Јелена Вилдовић Живковић, судија Вишег трговинског суда: ПРИНУДНА ЛИКВИДАЦИЈА ПРЕМА ЗАКОНУ О ПРИВАТИЗАЦИЈИ, стр. 237

Бранко Станић, судија Вишег трговинског суда: ХИПОТЕКА КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА И НАМИРЕЊЕ ХИПОТЕКАРНИХ ПОВЕРИЛАЦА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА ДУЖНИКА, стр. 245

Јеленa Вилдовић Живковић, судија координатор за предмете из области статусних спорова Вишег трговинског суда: ПРИКАЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ, ВЕЗАНИХ ЗА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 257

Мира Милићевић, судија Вишег трговинског суда: ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА О ПРИСТУПУ АКТИМА И ПРИСТУПУ АКТИМА ПО ОДЛУЦИ СУДА И РАЗЛИЧИТА ТУМАЧЕЊА У ПОСТУПКУ ПРЕД СУДОМ, стр. 261

Бранко Станић, судија Вишег трговинског суда: ПРИВРЕМЕНА МЕРА, ПРЕМА ЧЛАНУ 179. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, стр. 271

Мира Милићевић, судија Вишег трговинског суда: Стручни коментар – УПОРЕДНО-ПРАВНИ ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА, стр. 277

Љубодраг Пљакић, судија Врховног суда Србије: ПРОДАЈА КАПИТАЛА И ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕТОДОМ ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ, стр. 293

Мира Милићевић, судија Вишег трговинског суда: Стручни коментар – УПОРЕДНО-ПРАВНИ ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА – Сличности и разлике (општи део и ортачко друштво), стр. 305

Мира Милићевић, судија Вишег трговинског суда: ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДИВИДЕНДУ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ, стр. 327 

 

На почетак стране!