ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1/2010
Београд, 2010. године

 
САДРЖАЈ БРОЈА 1/2010:


РЕЧ УРЕДНИКА, стр. 7

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА, стр. 9

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК, стр. 11

 1. Дозвољеност тужбе према субјекту у ликвидације
 2. Обавезе пуномоћника по отказу пуномоћја
 3. Оцена уредности тужбе у току поступка
 4. Достава писмена адвокату који делатност обавља у стану
 5. Достављање и злоупотреба процесних овлашћења
 6. Злоупотреба процесних овлашћења
 7. Прејудицијелни тужбени захтев
 8. Прекид и наставак парничног поступка
 9. Поступање суда у случају изостанка једне странке са рочишта
 10. Услови за одређивање привремене мере забране располагања свим покретним стварима
 11. Приговор застарелости у жалби
 12. Дозвољеност ревизије и камата
 13. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности
 14. Стварна надлежност за спор између правног лица и индивудуалног пољопривредника

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО, стр. 29

 1. Облик изјаве о раскиду уговора
 2. Утицај доставе рачуна на ток застарелости
 3. Почетак тока застарелости
 4. Прекид застарелости радњом повериоца
 5. Примена текуће цене тржишта за израчунавање висине накнаде
 6. Битни састојци уговора о ускладиштењу
 7. Последице кашњења са уплатом аванса
 8. Одговорност оснивача за обавезе правног лица
 9. Сметње за признање стране арбитражне одлуке
 10. Услови признања страних арбитражних одлука
 11. Изрека решења о одређивању привремене мере искључења робе из промета
 12. Примена Општих узанси за промет робе у питањима која нису регулисана Законом о облигационим односима  

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 45

 1. Спровођење извршења и промена повериоца или дужника
 2. Промена средства извршења
 3. Дозвољеност захтева за изузеће извршног судије
 4. Дејство приговора једног од више извршних дужника на решење о дозволи извршења
 5. Садржина рачуна као веродостојна исправа
 6. Недостатак потврде о извршности
 7. Делимично повлачење предлога за извршење после правноснажности решења о извршењу
 8. Дозвољеност противпотраживања
 9. Обустава извршења и статусна промена извршног дужника
 10. Фактичке радње и попис ствари
 11. Попис ствари и улазак у просторију дужника
 12. Обустава извршења због безуспешног пописа
 13. Вештачење вредности покретних ствари које нису нађене код извршног дужника
 14. Исплата вредности покретних ствари које нису нађене код извршног дужника и право на камату 
 15. Предлог за набавку ствари на другој страни од стране извршног повериоца
 16. Привремена мера и правило о пресуђеној ствари
 17. Надлежност суда за одређивање привремене мере
 18. Обавеза доставе пуномоћја у извршном поступку
 19. Овлашћење адвоката као пуномоћника из парнице да подноси предлог за извршење
 20. Немогућност заснивањаа месне надлежности суда према седишту извршног повериоца
 21. Уговарање надлежности извршног суда
 22. Месна надлежност суда за одлучивање по предлогу за извршење
 23. Привремена мера забране отуђења или располагања бродом
 24. Предлог за извршење државног повериоца према извршном дужнику чији је пакет акција већи од 33,4% пренет Акцијском фонду
 25. Друштво са ограниченом одговорношћу чији је оснивач Јавно предузеће
 26. Губитак својства предузетника у току спровођења извршења

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, стр. 75

 1. Разлози за подношење предлога за отварање стечаја
 2. Примена одредаба Закона о стечају на поступак одлучивања по предлогу за покретање стечајног поступка над дужником поднетом по одредбама Закона о стечајном поступку
 3. Месна надлежност суда за спровођење стечајног поступка
 4. Пореска управа као подносилац предлога за покретање стечаја над правним лицем које је дужник пореских обавеза
 5. Повлачење предлога за покретање стечајног поступка
 6. Испуњеност услова за покретање стечајног поступка без покретања претходног стечајног поступка
 7. Стечајни поверилац и захтев за укидање забране извршења
 8. Радње ради преузимања имовине стечајног дужника
 9. Стечајно веће мора донети одлуку по приговору излучног повериоца на изјашњење стечајног управника
 10. Овлашћење суда у поступку разматрања плана реорганизације
 11. Рок за подношење пријаве у поступку реорганизације
 12. Правноснажност решења о одбијању и одбацивању предлога повериоца за покретање стечајног поступка 
 13. Дозвољеност жалбе против решења о одбијању предлога за закључење стечајног поступка
 14. Дозвољеност жалбе против решења о одбијању предлога за покретање стечајног поступка

5. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА, стр. 93

 1. Лични интерес акционара и располагање противно принудним прописима
 2. Оцена разлога за побијање одлука скупштине друштва
 3. Активна легитимација за подношење тужбе за искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу
 4. Учешће акционара као умешача у поступку побијања одлука скупштине акционара
 5. Привремена мера
 6. Принудна продаја акција несагласног акционара
 7. Судска заштита несагласних акционара у поступку преузимања акционарског друштва
 8. Формирање вредности акција при продаји

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, стр. 105

ПРОЦЕСНО ПРАВО

 1. Закон о кривичном поступку
  Обавеза суда је да савесно оцени сваки доказ и изведе закључак да ли је нека чињеница утврђена и која
 2. Закон о кривичном поступку
  Обавеза оцене доказа и писмено израђена пресуда
 3. Закон о привредним преступима
  За привредни преступ може бити одговорно правно лице и одговорно лице у правном лицу
 4. Закон о привредним преступима
  а) Закон времена извршења
  б) Примена прописа блажег за учиниоца
 5. Закон о заштити од буке у животној средини
  Примена блажег прописа

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

 1. Закон о ауторским и сродним правима
  Неразумљива изрека пресуде за привредни преступ коришћења нелиценцираног рачунарског програма 
 2. Закон о ветеринарству
  Услови за производњу и промет хране, односно производа животињског порекла
 3. Закон о превозу у друмском саобраћају
  Обавеза превозника да се придржава регистрованог и овереног реда вожње
 4. Закон о санитарном надзору
  Закон о санитарном надзору не познаје, као врсту кажњивих дела, привредне преступе
 5. Закон о заштити потрошача
  Продаја робе крајњем потрошачу  

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, стр. 139  

 1. Заштита носиоца права на жиг
 2. Тумачење контрадикторних одредби банкарске гаранције
 3. Примена једнообразних правила за гаранције Међународне трговинске коморе у Паризу
 4. Застарелост потраживања искљученог члана на име вредности удела

III. РЕФЕРАТИ

Јелена Вилдовић Живковић, судија Привредног апелационог суда:
ПОСТУПАК ПОБИЈАЊА ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, стр. 151

 

 

На почетак стране!