ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:

Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2010

Реч уредника

 

Поштоване колеге,

            Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, је за овај број Билтена судске праксе привредних судова издвојило сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које је Редакциони одбор изабрао као најактуелније. Oдабир сентенци је извршен из области парничног поступка, материјалног права, извршног и стечајног поступка, привредних друштава и приватизације и привредних преступа.

Имајући у виду становиште Врховног касационог суда, према коме сентенце из одлука истог суда усваја седница Одељења Врховног касационог суда, Одељење судске праксе Привредног апелационог суда више није у могућности да израђује сентенце из одлука Врховног касационог суда, па ће стога убудуће изостати наведени део Билтена.

У одељку Билтена који је посвећен рефератима на актуелна правна питања штампан је реферат судије Привредног апелационог суда Јасмине Стаменковић под насловом: „Битна повреда одредаба парничног поступка о саставу суда из члана 361. став 2. тачка 1. Закона о парничном поступку“ у жељи да се укаже на, имајући у виду досадашњу праксу, потпуно нови поглед на обавезу састава суда у складу са одредбама Закона о парничном поступку.   

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену, свим колегама, помоћи у раду и допринети брзини и уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!