ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2010

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, статусних спорова, привредних друштава и приватизације, као и привредних преступа.

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору.

Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седницама Одељења Привредног апелационог суда одржаним 09. и 10.11.2010. године. При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом.

Надамо се да ће Вам одговори на спорна правна питања који се налазе у овом Билтену помоћи у решавању бројних дилема и олакшати и убрзати рад.

У овом Билтену се налазе и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати др Небојше Јовановића, проф. Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „Оспорљивост „извршних“ потраживања у стечају“, др Драгише Слијепчевића, судије Уставног суда: „Непоступање по усвојеном плану реорганизације“, Милице Милановић Траиловић, судије Привредног апелационог суда: „Привредни судови и право Европске уније“ и Браниславе Горавице, судије Привредног апелационог суда: „Тезе за разговор о стварној надлежности по Закону о уређењу судова“.

Жеља нам је да Вас кроз одговоре на постављена питања и објављене реферате упознамо са праксом Привредног апелационог суда.

 

Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!