ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:


 Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2/2010

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Други редовни број Билтена, као тематски број посвећен је прегледу праксе трговинских судова у области статусних спорова и приватизације у периоду од 2005. – 2010. године, односно од почетка примене Закона о приватизацији и Закона о привредним друштвима. Садржину овога броја представља скуп објављених материјала у билтенима трговинских судова који су тематски везани за наведену област. Намера и жеља при сачињавању ове публикације нам је била да вам олакшамо увид у досадашњу праксу Вишег трговинског суда и Привредног апелационог суда у примени наведених закона.

Билтен садржи, пре свега, правна схватања Вишег трговинског суда усвојена из области статусних спорова и приватизације, као и питања и одговоре усвојене на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда, и то: 19. и 20.09.2005. године; 13.03., 07.11. и 26.12.2006. године; 05.10; 07. и 14.11.2006. године, 17. и 24.10.2007. године, 25. и 26.11.2008. године и 28.10. и 24.11.2009. године, као и сентенце израђене из одлука Вишег трговинског суда у периоду примене новог Закона о приватизацији са изменама и допунама истог и Закона о привредним друштвима. Ради лакшег сналажења при систематизацији материјала стављане су напомене на које измене и допуне Закона о приватизацији се односи конкретни одговор или сентенца (измене и допуне из 2003; 2005. и 2007. године), као и одговарајући члан наведених закона.

Део публикације су и реферати који су у досадашњим билтенима објављивани, а који се тематски односе на област статусних спорова и спорова из области приватизације и то: Јелена Вилдовић Живковић, судија Привредног апелационог суда: „Поступак побијања одлука Скупштине акционара“; Јелене Вилдовић Живковић, судије Вишег трговинског суда: „Право на приступ актима акционарског друштва“; Јелене Вилдовић Живковић, судије Вишег трговинског суда: „Принудна ликвидација према Закону о приватизацији“; Бранка Станића, судије Вишег трговинског суда: „Хипотека као средство обезбеђења новчаног потраживања и намирење хипотекарних поверилаца у поступку приватизације и поступку стечаја дужника“; Јелене Вилдовић Живковић, судије координатора за предмете из области статусних спорова Вишег трговинског суда: „Приказ измена и допуна закона о приватизацији, везаних за извршни поступак“; Мире Милићевић, судије Вишег трговинског суда: „Одредбе Закона о привредним друштвима о приступу актима и приступу актима по одлуци суда и различита тумачења у поступку пред судом“; Бранка Станића, судије Вишег трговинског суда: „Привремена мера, према члану 179. Закона о привредним друштвима“; Мире Милићевић, судије Вишег трговинског суда: „Стручни коментар – Упоредно-правни преглед појединих одредаба Закона о привредним друштвима и Закона о предузећима“, Љубодрага Пљакића, судије Врховног суда Србије: „Продаја капитала и имовине субјекта приватизације методом јавне аукције“; Мире Милићевић, судије Вишег трговинског суда: „Стручни коментар – Упоредно-правни преглед појединих одредаба Закона о привредним друштвима и Закона о предузећима – Сличности и разлике (општи део и ортачко друштво)“ и Мире Милићевић, судије Вишег трговинског суда: „Остваривање права на дивиденду у судском поступку“.

Надамо се да ће Вам овај број Билтена судске праксе трговинских – привредних судова помоћи у даљем раду.

 

Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!