ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2010:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2010

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, је настављајући добру традицију Вишег трговинског суда, за овај број Билтена судске праксе привредних судова издвојило сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које је Редакциони одбор изабрао као најактуелније, дајући притом, као и до сада, предност сентенцама које се односе на спорна питања у пракси. Oдабир сентенци је извршен из области парничног поступка, материјалног права, извршног и стечајног поступка, привредних друштава и приватизације и привредних преступа. Како је период који је послужио као основа за избор сентенци, из објективних разлога, био нешто краћи него уобичајено, и како су по отпочињању рада Привредног апелационог суда приоритет имали хитни предмети и предмети из области извршног поступка, то је у овом Билтену нешто већи број сентенци објављен из наведене области.
Одељење судске праксе је извршило и одабир правних схватања Врховног касационог суда, исказаних кроз ревизијске одлуке и израдило сентенце, које објављује у посебном делу Билтена, у жељи да се и првостепени судови и сви други учесници у поступку, упознају са истима.
У одељку Билтена који је посвећен рефератима на актуелна правна питања штампан је реферат судије Привредног апелационог суда Јелене Вилдовић Живковић под насловом: „Поступак побијања одлука скупштине акционара“ у жељи да се наведена изузетно значајна и интересантна тема свестрано обради, а можда и побуди размена мишљења о наведеном питању.
Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену, свим колегама, а посебно онима који су се придружили колективу судија привредних судова, помоћи у раду и допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!