ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 4/2009
Београд, 2009. године

САДРЖАЈ БРОЈА 4/2009:

 

 

I. УМЕСТО РЕЧИ УРЕДНИКА, стр. 7

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВИШЕГ ТРГОВИНСКОГ СУДА

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК, стр. 11

 1. Одлучивање у границама предлога за одређивање привремене мере
  (чл. 3. Закона о парничном поступку)
 2. Суђење у разумном року
  (чл. 10. Закона о парничном поступку)
 3. Датум подношења иницијалног акта
  (чл. 103. Закона о парничном поступку)
 4. Достављање иницијалног акта правном лицу преко другог правног лица
  (чл. 128. Закона о парничном поступку)
 5. Безуспешна достава
  (чл. 135. Закона о парничном поступку)
 6. Истицање прејудицираног захтева
  (чл. 189. Закона о парничном поступку)
 7. Истицање прејудицираног захтева није подношење нове тужбе
  (чл. 189. Закона о парничном поступку)
 8. Предлагање алтернативног овлашћења туженом
  (чл. 190. Закона о парничном поступку)
 9. Примарни и евентуални тужбени захтев
  (чл. 191. Закона о парничном поступку)
 10. Право умешача на ванредни правни лек
  (чл. 210. Закона о парничном поступку)
 11. Умешачи, акционари стечајног дужника и јединствени супарничари
  (чл. 211. Закона о парничном поступку)
 12. Терет доказивања рекламације
  (чл. 223. Закона о парничном поступку)
 13. Законски основ за обезбеђење доказа
  (чл. 269. став 1. Закона о парничном поступку)
 14. Одлучивање о предлогу за одређивање привремене мере без одржавања рочишта
  (чл. 313. Закона о парничном поступку)
 15. Међупресуда
  (чл. 335. Закона о парничном поступку)
 16. Право вештака на правни лек
  (чл. 385. Закона о парничном поступку)
 17. Стварна надлежност трговинског суда у спору ради накнаде вануговорне штете
  (чл. 15. Закона о судовима и чл. 24. Закона о уређењу судова)
 18. Солидарни дужници и пресуда због пропуштања

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО, стр. 35

 1. Захтев власника за предају ствари
  (чл. 37. Закона о основама својинско правних односа)
 2. Утврђење права на откуп стана као претходно питање за утврђење излучног права
  (чл. 17. Закона о становању)
 3. Застарелост у поступку накнаде штете по основу одговорности за другог
  (чл. 376. Закон о облигационим односима)
 4. Правна природа депозита прописаног Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима и начину плаћања обавезног осигурања на граничном прелазу
  (чл. 2. Уредбе)
 5. Право на регресну накнаду штете на име лечења брачног друга као сувласника на возилу којим је причињена штета
  (чл. 85. Закона о осигурању имовине и лица)
 6. Остваривање права по основу недостатака тужбом
 7. Трошкови контроле исправности при увозу намирница
  (чл. 29. Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе)
 8. Књижење рачуна
 9. Заснивање претплатничког односа
  (чл. 67. Закона о поштанским, телеграфским и телефонским услугама)
 10. Уговор закључен у поступку јавне набавке
  (чл. 27. Закон о јавним набавкама)

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 49

 1. Уредност приговора против решења о извршењу на основу веродостојне исправе
  (чл. 21. Закона о извршном поступку)
 2. Наставак прекинутог извршења
  (чл. 27. Закона о извршном поступку у вези чл. 217. Закона о парничном поступку)
 3. Прекид извршног поступка
  (чл. 27. Закона о извршном поступку у вези чл. 214. Закона о парничном поступку)
 4. Достављање предузетнику у извршном поступку
  (чл. 53. Закона о извршном поступку)
 5. Одлагање извршења у случају стечаја извршног повериоца
  (чл. 64. Закона о извршном поступку)
 6. Утврђивање тачности адресе и обустава поступка
  (чл. 68. Закона о извршном поступку)
 7. Продужени поступак извршења и давање изјаве о имовини
  (чл. 92. Закона о извршном поступку)
 8. Сходна примена одредби о поступку извршења у поступку обезбеђења и изузетак
  (чл. 265. Закона о извршном поступку)
 9. Начело контрадикторности, начело расправљања и одлучивање о предлогу за одређивање привремене мере
  (чл. 265. Закона о извршном поступку)
 10. Привремена мера у парницама за утврђење
  (чл. 291. Закона о извршном поступку)
 11. Укидање привремене мере
  (чл. 297. Закона о извршном поступку)
 12. Привремена мера уписа код Агенције за привредне регистре
  (чл. 291. Закона о извршном поступку)
 13. Дозвољеност ревизије
  (чл. 401. Закона о парничном поступку)
 14. Повраћај предмета лизинга у случају банкротства примаоца лизинга
  (чл. 73. Закона о стечајном поступку)

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, стр. 67

 1. Правни интерес за жалбу против решења о главној деоби
  (чл. 5. Закона о стечајном поступку у вези чл. 365. Закона о парничном поступку)
 2. Стечај по предлогу ликвидационог управника
  (чл. 45. Закона о стечајном поступку)
 3. Мере обезбеђења у претходном стечајном поступку
  (чл. 47. Закона о стечајном поступку)
 4. Положај даваоца лизинга у стечају примаоца лизинга
  (чл. 75. Закона о стечајном поступку)
 5. Овлашћења стечајног управника по члану 84. Закона о стечајном поступку
 6. Побијање правних радњи стечајног дужника
  (чл. 99. Закона о стечајном поступку)
 7. Одговорност привредног друштва након продаје правног лица
  (чл. 130. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији)
 8. Право на део стечајног вишка
  (чл. 124. Закона о стечајном поступку)
 9. Уступање потраживања од дужника у стечају
 10. Воља већинског власника привредног друштва
 11. Супротно поступање више уписаних заступника привредног друштва
 12. Дозвољеност жалбе акционара против решења о покретању стечајног поступка
 13. Уредност предлога за покретање стечаја стечајног дужника
  (чл. 345. Закона о привредним друштвима)
 14. Излучно право и предаја ствари

5. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА, стр. 83

 1. Уговор о купопродаји друштвеног капитала и повраћај цене
  (чл. 41а Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији)
 2. Раскид уговора о продаји друштвеног капитала субјекта приватизације
 3. Раскид уговора о продаји друштвеног капитала субјекта приватизације
 4. Одговорност директора и оснивача и искључење члана друштва
  (чл. 179. Закона о привредним друштвима)
 5. Изрека пресуде о поништају одлука скупштина акционарског друштва
  (чл. 306. ст. 11. Закона о привредним друштвима)
 6. Искључење струје субјекту приватизације као кориснику услуге
 7. Поништавање регистрације оснивања привредног субјекта

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, стр. 95

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

 1. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 45/95...62/06) Услови за обављање линијског превоза путника
  (чл. 16. ст. 1. Закона)
 2. Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени лист СРЈ“, бр. 65/2002... „Службени гласник РС“, бр. 57/03...46/06 др. Закон) Обавеза брокерско-дилерског друштва да клијента обавести у прописаном року о послу закљученом по његовом налогу
  (члан 127. став 1. Закона)
 3. Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе Стављање у промет хигијенски неисправне животне намирнице
  (чл. 38. ст. 1. тач. 1. и ст. 2. Закона)

ПРОЦЕСНО ПРАВО

 1. 1. Вођење привредно-казненог поступка само против одговорног лица
  (члан 51. у вези члана 12. Закона о привредним преступима)
 2. Одржавање главног претреса пред измењеним већем
  (чл. 114. ст. 2. Закона о привредним преступима)
 3. Дело малог значаја
  (чл. 2. ст. 2. Закона о привредним прступима)

III. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ

 1. Одговорност државе за штету
 2. Последице неозначавања јединствених супарничара у тужби
  (чл. 201. Закона о парничном поступку)
 3. Пријава потраживања заснована на извршној исправи
 4. Активна легитимација Републике Србије у вези са утврђивањем државне својине
  (чл. 48. Закона о средствима у својини Републике Србије)

 

На почетак стране!