ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 2/2009
Београд, 2009. године

САДРЖАЈ БРОЈА 2/2009:

 

 

РЕЧ УРЕДНИКА, стр. 7

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВИШЕГ ТРГОВИНСКОГ СУДА, стр. 9

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК, стр. 11

 1. Извођење доказа
  (чл. 7. Закона о парничном поступку)
 2. Адекватност доказног средства
  (чл. 8. Закона о парничном поступку)
 3. Немогућност уговарања стварне надлежности
  (чл. 64. Закона о парничмом поступку)
 4. Постављање привременог заступника
  (чл. 79. Закона о парничном поступку)
 5. Одбачај тужбе
  (чл. 103. Закона о парничном поступку)
 6. Достављање правном лицу у парничном поступку
  (чл. 128. Закона о парничном поступку)
 7. Дејство отказа пуномоћја
  (чл. 132. Закона о парничном поступку)
 8. Правна квалификација спорног односа
  (чл. 187. Закона о парничном поступку)
 9. Уредност тужбе у односу на тужбени захтев за накнаду штете успостављањем стања које је било пре настанка штете
  (чл. 187. Закона о парничном поступку)
 10. Могућност досуђења динарске противвредности траженог износа
  (чл. 188. Закона о парничном поступку)
 11. Умешач, тужба за главно мешање
  (чл. 201. Закона о парничном поступку)
 12. Тужба за оспоравање жига као разлог за прекид поступка по тужби због повреде
  (чл. 214. Закона о парничном поступку)
 13. Прекид поступка према Споразуму о питањима сукцесије
  (чл. 214. Закона о парничном поступку)
 14. Оглашавање ништавим решења о признању патента и прекид поступка
  (чл. 215. Закона о парничном поступку)
 15. Процесно правне последице прекида парничног поступка
  (чл. 216. и 217. Закона о парничном поступку)
 16. Негативне чињенице и терет доказивања
  (чл. 223. Закона о парничном поступку)
 17. Природа записника о извршеној контроли коришћења фонограма
  (чл. 230. Закона о парничном поступку)
 18. Оправдани разлози изостанка са рочишта у случају два пуномоћника
  (чл. 296. Закона о парничном поступку)
 19. Оправдани разлози пропуштања
  (чл. 296. Закона о парничном поступку)
 20. Висина алтернативног овлашћења
  (чл. 332. Закона о парничном поступку)
 21. Одбијајућа пресуда због пропуштања
  (чл. 338. Закона о парничном поступку)
 22. Решење о исправци одлуке
  (чл. 349. Закона о парничном поступку)
 23. Битна повреда поступка
  (чл. 361. ст. 2. тач. 7. Закона о парничном поступку)
 24. Изостанак навођења прописа
  (чл. 361. Закона о парничном поступку)
 25. Овлашћење председника скупштине стамбене зграде
  (чл. 15. Закона о одржавању стамбених зграда)
 26. Прекид поступка по тужби због повреде жига и начело хитности
  (чл. 59. Закона о жиговима)
 27. Коришћење фонограма чији су носиоци страни субјекти
  (чл. 167. Закона о ауторском и сродним правима)
 28. Надлежност трговинског суда седишта привредног друштва
  (чл. 15. Закона о судовима)
 29. Поступање првостепеног суда поводом захтева таксеног обвезника за повраћај таксе
  (чл. 45. Закона о судским таксама)
 30. Утврђена потраживања и вођење парнице
  (чл. 96. Закона о стечајном поступку)

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО, стр. 45

 1. Начело једнаке вредности давања и вредност суме осигурања у инфлаторној 1993. години
  (чл. 15. Закона о облигационим односима)
 2. Недопуштен предмет уговора
  (чл. 47. Закона о облигационим односима)
 3. Неспоразум о предмету обавезе
  (чл. 47. Закона о облигационим односима)
 4. Заблуда као разлог рушљивости уговора
  (чл. 61. Закона о облигационим односима)
 5. Последице утврђења апсолутне ништавости уговора
  (чл. 104. Закона о облигационим односима)
 6. Извршење уговора и уговорне обавезе
  (чл. 122. Закона о облигационим односима)
 7. Раскид уговора о финансијском лизингу
  (чл. 124. Закона о облигационим односима)
 8. Накнада штете и подељена одговорност
  (чл. 200. Закона о облигационим односима)
 9. Неосновано обогаћење продајом девиза
  (чл. 210. Закона о облигационим односима)
 10. Право на камату код враћања стеченог без основа
  (чл. 214. Закона о облигационим односима)
 11. Употреба туђе ствари у своју корист
  (чл. 219. Закона о облигационим односима)
 12. Висина обавезе по основу одношења смећа
  (чл. 262. Закона о облигационим односима)
 13. Испуњење дуга од стране трећег лица
  (чл. 296. Закона о облигационим односима)
 14. Активна легитимација и захтев за исплату цене
  (чл. 305. Закона о облигационим односима)
 15. Доказивање постојања потраживања
  (чл. 324. Закона о облигационим односима)
 16. Рок за плаћање
  (чл. 361. Закона о облигационим односима)
 17. Застарелост потраживања по минусном салду на рачуну
  (чл. 371. Закона о облигационим односима)
 18. Застарелост потраживања по уговору о финансирању запошљавања
  (чл. 371. Закона о облигационим односима)
 19. Застарелост споредних потраживања
  (чл. 372. Закона о облигационим односима)
 20. Приговор застарелости
  (чл. 374. Закона о облигационим односима)
 21. Рок застарелости потраживања утврђеног принудним поравнањем и прекид застаревања
  (чл. 379. Закона о облигационим односима)
 22. Преузимање дуга
  (чл. 446. Закона о облигационим односима)
 23. Форма споразума о промени цене
  (чл. 462. Закона о облигационим односима)
 24. Закупнина
  (чл. 567. Закона о облигационим односима)
 25. Обавеза одржавања закупљене ствари
  (чл. 570. Закона о облигационим односима)
 26. Предаја ствари израђене по налогу
  (чл. 613. Закона о облигационим односима)
 27. Обавеза плаћања лежарине
  (чл. 736. Закона о облигационим односима)
 28. Уговор о текућем рачуну
  (чл. 1052. Закона о облигационим односима)
 29. Суђење у спору пуне јурисдикције
 30. Међународни уговори као део правног поретка
  (чл. 194. Устава Републике Србије)
 31. Право меродавно за оцену застарелости
  (чл. 8. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља)
 32. Утврђивање меродавног права
  (чл. 13. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља)
 33. Ограничење права носиоца жига за време прекида поступка по тужби због повреде жига
  (чл. 33. Закона о жиговима)
 34. Дејство правноснажне пресуде којом је усвојен захтев по тужби за оспоравање жига
  (чл. 66. Закона о жиговима)
 35. Форма уговора о уступању права организацији за колективно остваривање права
  (чл. 118. Закона о ауторским и сродним правима)
 36. Претпоставка из чл. 167. Закона о ауторским и сродним правима и терет доказивања
 37. Правно дејство решења о оглашавању ништавим решењем о признању патента
  (чл. 50. Закона о патентима)
 38. Сусвојина и овлашћења сувласника
  (чл. 14. Закона о основама својинско правних односа)
 39. Адаптација и стицање права својине
  (чл. 20. Закона о основама својинско правних односа)
 40. Својина над стварима израђеним по уговору о делу
  (чл. 22. Закона о основама својинско правних односа)
 41. Одржај
  (чл. 28. Закона о основама својинско правних односа)
 42. Започињање поступка намирења по Закону о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар
  (чл. 36. Закона о заложном праву)
 43. Накнада штете и право на повраћај конфисковане имовине рехабилитованог лица
  (чл. 8. Закона о рехабилитацији)
 44. Оцена разлога за искључење члана доо
  (чл. 179. Закона о привредним друштвима)
 45. Садржина уговора о раду под измењеним условима и његово постојање сходно Закону о раду
  ("Службени гласник РС", бр. 70/2001 и 73/2001)
  (чл. 103. Закона о раду)

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 103

 1. Недозвољеност предлога за допуну средстава извршења
  (чл. 8. Закона о извршном поступку)
 2. Наставак поступка спровођења извршења другим средством
  (чл. 8. Закона о извршном поступку)
 3. Стварна надлежност за оцену испуњености услова за промену средстава извршења
  (чл. 8. Закона о извршном поступку)
 4. Договорно решење спорног односа у току извршења
  (чл. 27. Закона о извршном поступку)
 5. Испуњеност услова који се односе на извршну исправу на основу које се извршење предлаже
  (чл. 34. Закона о извршном поступку)
 6. Судско решење као јавна исправа и скраћени извршни поступак
  (чл. 36. Закона о извршном поступку)
 7. Одбијање предлога за извршење
  (чл. 36. Закона о извршном поступку)
 8. „Измена“ решења о извршењу
  (чл. 37. Закона о извршном поступку)
 9. Одржавање рочишта у поступку противизвршења
  (чл. 60. Закона о извршном поступку)
 10. Решење о противизвршењу
  (чл. 61. Закона о извршном поступку)
 11. Пребој и извршење
  (чл. 68. Закона о извршном поступку)
 12. Обустава извршења и решење о извршењу
  (чл. 68. Закона о извршном поступку)
 13. Обустава извршења и престанак правног лица
  (чл. 68. Закона о извршном поступку)
 14. Обустава поступка извршења услед престанка потраживања пребојем
  (чл. 68. Закона о извршном поступку)
 15. Државина и сметање поседа и извршење
  (чл. 220. Закона о извршном поступку)
 16. Услови за одређивање привремене мере за обезбеђење неновчаног потраживања
  (чл. 302. Закона о извршном поступку)
 17. Извршење решења о сметању државине против субјекта приватизације у реструктурирању
  (чл. 20ж Закона о приватизацији)
 18. Реструктурирање и прекид поступка извршења
  (чл. 20ж Закона о приватизацији)
 19. Право залоге на покретним стварима
  (чл. 9. Закона о заложном праву)
 20. Природа решења о упису у Регистар залоге
  (чл. 41. Закона о заложном праву)
 21. Клаузула извршности

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, стр. 129

 1. Немогућност отварања стечајног поступка после доношења одлуке о реструктурирању
  (чл. 2. Закона о стечајном поступку у вези са чл. 20ж Закона о приватизацији)
 2. Природа одлуке стечајног већа
  (чл. 30. Закона о стечајном поступку)
 3. Остваривање потраживања излучног повериоца
  (чл. 37. Закона о стечајном поступку)
 4. Рок за подношење пријава потраживања у случају банкротства
  (чл. 56. Закона о стечајном поступку)
 5. Садржина решења о главној деоби
  (чл. 116. и 117. Закона о стечајном поступку)
 6. Обавеза резервације средстава при главној деоби
  (чл. 117. Закона о стечајном поступку)
 7. Измена усвојеног плана реорганизације
  (чл. 132. став 12. Закона о стечајном поступку)
 8. Рок за подношење пријаве излучног повериоца
  (чл. 90. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији)
 9. Недозвољеност тужбе којом се тражи утврђење ништавости одлуке скупштине стечајних поверилаца
  (чл. 302. Закона о привредним друштвима)
 10. Обавеза пријаве затезне камате
  (чл. 127. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији)

5. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА, стр. 143

 1. Иступање из друштва
  (чл. 178. Закона о привредним друштвима)
 2. Одређивање цензуса акција за остваривање права на скупштини акционара друштва и остваривање права акционара
  (чл. 208. Закона о привредним друштвима)
 3. Право на прописану накнаду за учествовање у раду управног одбора није право из радног односа, већ право одређено Законом о привредним друштвима
  (чл. 325. Закона о привредним друштвима)
 4. Немогућност прекида поступка принудног извршења ради испражњења и предаје непокретности против субјекта приватизације у реструктурирању
  (чл. 20ж Закона о приватизацији)
 5. Оснивачи ликвидираног правног лица нису правни следбеници ликвидираног лица, које је брисано и које је престало да постоји
  (чл. 159. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији)
 6. Недозвољеност тужбеног захтева за поништај одлуке о раскиду уговора о продаји друштвеног капитала и апсолутна ненадлежност суда за поступање по тужби за поништење одлуке Агенције за приватизацију о преносу продајног капитала субјекта приватизације Акцијском фонду
  (чл. 188. Закона о парничном поступку)
 7. Активна легитимација акционарског друштва насталог приватизацијом друштвеног предузећа за наплату јавних прихода

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, стр. 159

I. ПРОЦЕСНО ПРАВО

 1. Примена блажег прописа
  (чл. 45. став 3. ЗОПП-а)
 2. Апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка
  (чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП у вези чл. 56. ЗОПП-а)
 3. Дело малог значаја
  (чл. 2. ст. 2. ЗОПП-а)
 4. Дело малог значаја
  (чл. 2. ст. 2. ЗОПП-а)
 5. Апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка
  (чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП у вези чл. 56. ЗОПП-а)

II. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

 1. Закон о вину и ракији
  (чл. 37. ст. 1. тач. 14. и ст. 2.)
 2. Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе
  (чл. 38. ст. 1. тач. 1. и ст. 2.)
 3. Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла
  (чл. 12. ст. 1. и 2.)
 4. Закон о лековима и медицинским средствима
  (чл. 142. ст. 1. и 3.)
 5. Закон о рачуноводству и ревизији
  (чл. 68. ст. 1. тач. 14. и ст. 2.)
 6. Закон о телекомуникацијама
  (чл. 396. ст. 1. тач. 3. и ст. 2.)

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ

 1. Дозвољеност ревизије
  (чл. 486. Закона о парничном поступку)
 2. Извршни поверилац не стиче излучно право на новцу добијеним продајом предмета извршења
 3. Право на доделу стана
  (чл. 47. Закона о становању)
 4. Споразум о питањима сукцесије

III. РЕФЕРАТИ

Јасмина Стаменковић, судија Вишег трговинског суда
СУДСКО ПОРАВНАЊЕ ЗАКЉУЧЕНО ПРЕД ТРГОВИНСКИМ СУДОМ (НЕКОЛИКО ПРАВИЛА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СУДСКОГ ПОРАВНАЊА), СТР. 201

Гордана Ајншпилер Поповић, судија Вишег трговинског суда
ПОСТУПАК И ПОСЛЕДИЦЕ УНОВЧЕЊА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, СТР. 211

 

На почетак стране!