ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 1/2009
Београд, 2009. године

САДРЖАЈ БРОЈА 1/2009:

 

 

РЕЧ УРЕДНИКА, стр. 7

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВИШЕГ ТРГОВИНСКОГ СУДА, стр. 11

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК, стр. 11

 1. Утицај брисања самосталне занатске радње у току поступка на стварну надлежност суда
 2. Утицај брисања самосталне занатске радње из Агенције за привредне регистре у току спора 
 3. Обавеза достављања посебног пуномоћја за заступање
 4. Обавеза оцене доказа о оправданости разлога изостанка
 5. Достава писмена преко огласне табле суда
 6. Благовременост захтева за накнаду трошкова
 7. Пријава потраживања на име камате на износ главног дуга
 8. Преклузивност рока за тужбу за утврђење оспореног потраживања
 9. Процесни услови за подношење тужбе са излучним захтевом
 10. Решење о дозволи субјективног преиначења тужбе
 11. Одлука о доказном предлогу странке на којој није терет доказивања
 12. Одбацивање тужбе
 13. Закључено судско поравнање као разлог за одбачај тужбе
 14. Исправка пресуде у односу на називе странака
 15. Означавање назива и седишта умешача у уводу пресуде
 16. Неодлучивање суда о предложеним доказима
 17. Стварна надлежност трговинског суда по Закону о привредним друштвима
 18. Надлежност суда у спору бившег предузетника
 19. Дипломатски реципроцитет
 20. Услов реципроцитета код признања стране арбитражне одлуке
 21. Услови за признање стране арбитражне одлуке
 22. Објављивање изреке пресуде којом је утврђена повреда жига
 23. Правна природа захтева за објављивање пресуде којом је утврђено да је учињена повреда жига

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО, стр. 35

 1. Последице рушљивости уговора
 2. Формуларни уговори
 3. Оцена узрочне везе између штетне радње и изгубљене добити
 4. Битне чињенице за одлучивање о захтеву за објављивање пресуде донете у спору због повреде жига
 5. Немогућност потраживања уговорне казне за неиспуњење, када је иста предвиђена само за случај задоцњења
 6. Уговорна камата
 7. Застарелост потраживања и пребијање потраживања
 8. Застарелост и курсне разлике
 9. Прекид застарелости
 10. Утицај пријаве потраживања на застарелост истог
 11. Закупнина
 12. Раније поступање као доказ границе овлашћења
 13. Статусне промене и одговорност за обавезе
 14. Доказ о постојању потраживања
 15. Обавештење о промени корисника пословног простора
 16. Одређивање меродавног права за решење спорног односа
 17. Емитовање и јавно саопштавање фонограма који се емитују
 18. Обавеза плаћања накнаде за коришћење фонограма
 19. Ослобађање од плаћања таксе
 20. Обавеза урачунавања пореза на промет у тренутку настанка пореске обавезе
 21. Битне чињенице за одлучивање о захтеву за давање података о учесницима у повреди жига
 22. Подрумске просторије и обрачун продајне цене стана

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 65

 1. Промена средства извршења је могућа само код новчаног потраживања
 2. Литиспенденција и пресуђена ствар код извршења
 3. Уредност приговора на решење о извршењу на основу веродостојне исправе
 4. Сходна примена Закона о парничном поступку у поступку извршења
 5. Враћање у пређашње стање и клаузула правноснажности
 6. Застој у извршном поступку
 7. Дозвољеност захтева за исплату додатних трошкова
 8. Судска одлука која нема својство извршне исправе
 9. Предлог за извршење на основу извода из пословних књига повериоца
 10. Примена чл. 37. Закона о извршном поступку
 11. Одбијање предлога за извршење
 12. Утицај делимичног извршења дуга по фактури на могућност подношења предлога за извршење
 13. Одсуство захтева за измирење у предлогу за извршење на основу веродостојне исправе 
 14. Обустава поступка извршења
 15. Достављање правном лицу у извршном поступку, у трговинским стварима
 16. Одређивање привремене мере по службеној дужности у поступку по тужби за сметање поседа
 17. Привремена мера у поступку обезбеђења права на државину

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, стр. 85

 1. Овлашћени предлагачи за разрешење стечајног управника
 2. Повраћај исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику
 3. Утицај основаног приговора на нацрт за главну деобу
 4. План реорганизације и права поверилаца
 5. Преузимање контроле над стечајним дужником

5. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА, стр. 91

 1. Одређеност захтева за приступ актима акционарског друштва
 2. Судска заштита подносиоца регистрационе пријаве
 3. Рачунање рока за подношење тужбе за побијање одлука скупштине акционарског друштва 
 4. Привремена мера
 5. Природа спора за побијање одлука скупштине акционарског друштва
 6. Субјективитет правног лица у реструктурирању
 7. Није дозвољена тужба за поништај одлуке о раскиду

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, стр. 101

I. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

 1. Закон о заштити потрошача
 2. Закон о трговини – обавеза конкретизације заштитне мере
 3. Закон о рачуноводству и ревизији и обвезници ревизије финансијских извештаја 
 4. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености производа с прописаним захтевима 
 5. Примена закона о заштити потрошача на лица из чл. 2. тог Закона

II. ПРОЦЕСНО ПРАВО

 1. Неразумљива изрека првостепене пресуде и битна повреда одредаба поступка
 2. Привредни преступ у продуженом трајању и немогућност примене члана 26. ст. 1. ЗОПП-а и правила о одмеравању казне за дела извршена у стицају
 3. Недостатак описа радње (битних обележја) привредног преступа и битна повреда одредаба поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП у вези чл. 56. и 116. ЗОПП
 4. Плаћање изречене новчане казне у отплатама
 5. Условна осуда

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ, стр. 129  

 1. Последице необухватања свих оснивача друштва у тужби за утврђење ништавости уговора о оснивању друштва
 2. Последице протека субјективног рока код тужбе за утврђење ништавости уписа
 3. Штета у виду измакле користи због неприхватања понуде
 4. Општи рок застарелости
 5. Основ преноса хартија од вредности
 6. Привид правног идентитета

III. РЕФЕРАТИ

Јасмина Стаменковић, судија Вишег трговинског суда:
ОСВРТ НА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СУДСТВО, стр. 139


 

На почетак стране!