ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

"Судска пракса трговинских судова":

Архива 2009:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 3/2009

Реч уредника

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Вишег трговинског суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе трговинских судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Вишег трговинског суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка, статусних спорова, привредних друштава и приватизације, као и привредних преступа. Предлози одговора које је дао Виши трговински суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Трговинских судова у Лепенском Виру. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седницама Одељења Вишег трговинског суда. При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом. Надамо се да ће Вам одговори на спорна правна питања која су садржина овог Билтена решити бројне дилеме и олакшати и убрзати рад.

У овом Билтену се налази и реферат судије Трговинског суда у Београду Весне Вулевић, који је указао на дилеме и проблеме у извршном поступку дајући и предлоге о начину решавања истих као и предлоге како би предстојећим изменама Закона о извршном поступку требало спречити да се исте у пракси поново јављају. Верујемо да ће вас објављени реферат подстаћи на размишљање о изнетим проблемима и предлагање начина њиховог решења.

 


Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!