ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 2/2009

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Вишег трговинског суда је за овај број Билтена судске праксе трговинских судова издвојило велики број сентенци из одлука Вишег трговинског суда, од којих је Редакциони одбор изабрао најактуелније, дајући предност сентенцама које се односе на спорна питања у пракси. Oдабир сентенци је извршен из области парничног поступка, материјалног права, извршног и стечајног поступка, привредних друштава и приватизације и привредних преступа.

Одељење судске праксе је извршило и одабир правних схватања Врховног суда Србије, исказаних кроз ревизијске одлуке и израдило сентенце, у жељи да се и првостепени судови и сви други учесници у поступку, упознају са исказаним становиштима.

У одељку Билтена који је посвећен рефератима на актуелна правна питања штампан је реферат судије Вишег трговинског суда Јасмине Стаменковић под насловом: „Судско поравнање закључено пред трговинским судом“, као и реферат судије Гордане Ајншпилер Поповић, судије Вишег трговинског суда са темом „Поступак и последице уновчења стечајне масе стечајног дужника“.

Надамо се да ће вам материјал објављен у овом билтену помоћи у раду и допринети уједначеном поступању.


Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!