ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. април 2021.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 29. априла 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од среде, 5. маја 2021. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ – ПДВ

Промет добара и услуга из области грађевинарства – примена критеријума активности

1. Уводне напомене

2. Примена критеријума активности

3. Главна и споредна испорука из области грађевинарства

4. Издавање рачуна у случају главне и споредне испоруке

5. Сврставање активности у одређене групе Kласификације делатности – мишљења МФИН

Начин утврђивања пореске основице код промета који се врши уз накнаду

1. (Не)укључивање вредности амбалаже у пореску основицу

2. Утврђивање пореске основице од стране примаоца добара или услуга као пореског дужника

3. Утврђивање пореске основице када се накнада за извршени промет остварује у добрима или услугама


 

АКТУЕЛНОСТИ – ЧУВАЊЕ И АРИХИВИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Проблематична питања у вези са достављањем преписа архивске књиге надлежном архиву до 5. маја 2021. године

1. Шта је спорно и проблематично?

2. До сада изражени ставови надлежних институција

3. Гледиште Привредног саветника

Чување, архивирање и уништавање документације, евиденција и аката

1. Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја из угла Закона о рачуноводству

1.1. Паушалци и предузетници који књиге воде по систему простог књиговодства

1.2. Буџетски корисници

2. Чување евиденција и документације о ПДВ из угла Закона о ПДВ

3. Чување фискалних докумената и евиденција из угла Закона о фискалним касама

4. Чување евиденција и документације из угла прописа о унутрашњој трговини

5. Чување аката и докумената према Закону о привредним друштвима

6. Евидентирање, архивирање и уништавање документације према новом Закону о архивској грађи и архивској делатности

6.1. Нормативни акти у вези са Законом о архивској грађи и архивској делатности

6.2. Уништавање документације и евиденција којима је истекао рок чувања

7. Пример општег акта који треба донети на основу Закона о архивској грађи и архивској делатности

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину – Образац ППДГ-2Р –

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износ и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица (опорезиви доходак)

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања обрасца ППДГ-2Р са примерима

9.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

9.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3.)

9.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

9.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

9.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

9.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.11.)

9.7. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

10. Казнене одредбе

 

ТРГОВИНА

Донет је Правилник о класификацији трговинских формата

1. Трговински формати у којима се обавља трговина на мало

2. Трговина на мало у преносивим продајним објектима

Донет је Правилник о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем

Донет је Правилник о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања

 

ДИРЕКТНА ДАВАЊА

Актуелности у вези са директним давањима субјектима у приватном сектору

1. Грешке код уплате директних давања на наменски рачун привредних субјеката

2. Уплатни рачун за повраћај средстава због губитка права на директна давања

3. Грешке у начину коришћења уплаћених средстава од стране привредних субјеката

4. Специфичности коришћења директних давања за одређене категорије запослених

5. Специфичности коришћења директних давања од стране предузетника

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Нови споразум о слободној трговини са Уједињеним Краљевством Велике Британије и Северне Ирске

1. Разлози за закључивање Споразума

2. Одредбе Споразума са УК

3. Ступање на снагу и привремена примена

4. Национални прописи

5. Закључак

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Начин утврђивања и плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине током 2021. године

1. Правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину, обвезник је накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

2. Власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине на подручју значајном за Републику Србију, обвезник је накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

1. Увод

2. Предмети регулисања

3. Значење појединих појмова из аспекта Закона

4. Прописани рокови за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

4.1. Прописани рокови када су и поверилац и дужник привредни субјекти

4.2. Прописани рокови када су и поверилац и дужник субјекти јавног сектора

4.3. Прописани рокови када је поверилац привредни субјект, а дужник је субјект јавног сектора

4.4. Прописани рокови када је поверилац субјект јавног сектора, а дужник је привредни субјект

5. Моменат од којег рок за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама почиње да тече

6. Обавеза регистрације фактура и других захтева за исплату у централном регистру фактура (ЦРФ-у) и сам ЦРФ

7. Регистровање, евидентирање и достављање електронских фактура и ЦРФ

8. Права поверилаца када дужници касне у измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

9. Надзор над спровођењем Закона

9.1. Надзор над спровођењем Закона који врши Пореска управа

9.2. Надзор над спровођењем Закона који врши Одељење за буџетску инспекцију

10. Новчане казне за прекршаје

 

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

Упис у централни регистар објеката у складу са прописима о безбедности хране

1. Субјекти који имају обавезу уписа у Централни регистар објеката

Подношење захтева за регистрацију

2. Промена регистрованих података

Издавање преписа акта (дупликат потврде)

3. Казнене одредбе

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори у вези са применом МСФИ 16 – Лизинг

1. Рачуноводствени третман „права коришћења земљишта“ из аспекта МСФИ 16

2. Третман путничког возила које је узето у закуп на три године и дато је запосленом на коришћење.

3. Како треба применити МСФИ 16 када очекујемо да ћемо у току 2021. године мењати пословни простор а самим тим и уговор о закупу?

4. Примена МСФИ 16 код очекиване промене закуподавца и услова закупа пословног простора?

5. Да ли привредно друштво раније дугорочне уговоре о закупу може да третира као до сада а да само на нове уговоре примени МСФИ 16?

6. Да ли се примењује МСФИ 16 на закуп путничког возила када уговор о закупу истиче у 2021. години?

7. По којој се вредности исказује дугорочни закуп аутомобила у ванбилансној евиденцији када се закуп плаћа у месечним износима?

8. Да ли је исправно да се исто средство дато у закуп исказује три пута као имовина која се амортизује и то код закуподавца, код посредног закуподавца и код подзакупца?

9. Да ли је тачно да према МСФИ 16 више не постоји оперативни лизинг?

10. Како се одређује вредност имовине са правом коришћења када се у одређеном периоду не плаћа закуп

11. Како одредити вредност средстава са правом коришћења и обавезу за закуп ако је уговорена варијабилна закупнина

12. Да ли се ПДВ који се не може одбити као претходни порез укључује у вредност обавезе за лизинг и средства са правом коришћења

13. Како се одређује дисконтна каматна стопа која се користи за одмеравање обавезе за лизинг

14. Почетак примене МСФИ 16 код субјеката којима је пословна година различита од календарске

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Издавање потврде нерезидентном правном лицу о плаћеном порезу на добит по одбитку у Републици Србији

2. Регистар пореских пуномоћника

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!