ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. април 2021.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 14. априла 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од четвртка, 15. априла 2021. године у 11 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Донет је нови јединствени Правилник о ПДВ који се примењује од 1. јула 2021. године

Нови подзаконски акти из области примене Закона о фискализацији

Уредба о субвенцијама за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

Уредба о државној помоћи мале вредности (de minimis)

Каматне стопе за које је министар финансија прописао да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2021. годину


 

РАЧУНОВОДСТВО

Прелазак на прву примену МСФИ 16 – Лизинг

1. Уводне напомене

2. Поступци који се примењују приликом преласка на прву примену МСФИ 16

3. Примена Потпуног ретроспективног метода

4. Примена модификованих ретроспективних метода

5. Упоредни преглед опција које се могу користити приликом прве примене МСФИ 16

6. Прелазак на прву примену МСФИ 16 у случају подзакупа средства са правом коришћења

7. Закупи који су изузети од обавезе усклађивања са МСФИ 16

8. Трансакције продаје и повратног лизинга пре датума почетне примене

 

ПОРЕЗИ

Наградне игре у роби и услугама – поступак приређивања и пореске обавезе

1. Доношење одлуке о приређивању наградне игре у роби и услугама

2. Утврђивање правила наградне игре у роби и услугама

3. Прибављање сагласности министра финансија на правила наградне игре

4. Прибављање сагласности Управе за игре на срећу за приређивање наградне игре

5. Објављивање правила наградне игре у дневном листу

6. Плаћање накнаде за приређивање наградне игре у роби и услугама

7. Извлачење и објављивање добитника у наградној игри

8. Извештај о резултатима наградне игре

9. База података о лицима која су остварила добитак у наградној игри

10. ПДВ импликације приређивања наградне игре у роби и услугама

11. Порез на доходак грађана на добитке у наградним играма

12. Остала питања

13. Казнене одредбе

Предложене су измене у опорезивању прихода од ауторских и сродних права и других прихода на које се порез плаћа самоопорезивањем 

Обрачун накнаде зараде за време државних и верских празника и увећане зараде за рад у дане празника

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обавеза исправке претходног пореза у случају раскида уговора о закупу пословног простора

2. Примена вредносног критеријума за промет добара и услуга у области грађевинарства уколико је плаћен аванс у 2020. и 2021. години, а за извршени промет је предвиђено издавање фактуре по окончању радова

3. Обавеза обрачуна ПДВ на накнаду за рад управника и одржавање зграде који се фактуришу закупцу пословног локала

4. Обвезник ПДВ не треба да изврши исправку ПДВ плаћеног приликом увоза робе која се враћа добављачу у иностранство

5. ПДВ третман издавања помоћне зграде, базена, гаражног места и покретних ствари уз издавање објекта за становање физичком лицу

6. Књижно одобрење стране фирме за сервисне услуге (унос података у ПОПДВ)

7. Стицање права на одбитак претходног ПДВ уколико је на рачуну исказан различит датум промета у односу на датум издавања

8. Изградња сепаратора за отпадне воде и шахта и услуге машинског ископа земље са превозом у склопу изградње (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

9. Oбавеза измене ПДВ пријаве због погрешно унетог промета за период у коjeм није дошло до иступа робе

10. Набавка апарата за освежавање ваздуха (право одбитка ПДВ)

11. Процедура промене пореског периода и обавеза обавештавања о изменама података из евиденционе пријаве

12. Услуге пројектовања и геодетског снимања везаних за извођење радова на сигнализацији железнице и изградњи телекомуникационе инфраструктуре (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

13. Исправност ПДВ рачуна због недостатака неких података у адреси

14. Датум евидентирања ПДВ рачуна у пословним књигама (и порески период остваривања права на претходни порез)

Питања и одговори – директна давања

1. Привредни субјект који је ППП-ПД за фебруар поднео у фебруару а не у марту, није дужан да подноси измењену пореску пријаву

2. Привредни субјект који априлско давање користи за исплату другог дела зараде за фебруар, ППП-ПД за тај део зараде може поднети у априлу након уплате директног давања

3. Привредни субјект није дужан да априлско давање употреби за исплату зараде за фебруар или март, већ то давање може употребити за исплату било које зараде најкасније до 30. јула 2021. године

4. Привредни субјект који исплаћује део зараде за март из директног давања у априлу, може поднети једну пореску пријаву пре уплате директног давања

5. Привредни субјект који не жели да користи директна давања није дужан да подноси изјаву о (не)прихватању

6. Привредни субјекти који нису имали запослених у фебруару, али их имају у марту и априлу, могу остварити право на директна давања за два месеца

7. Утицај запослених који су одјављени последњег дана у месецу на утврђивање износа давања и губитка прва на давање

8. Право на директна давања предузетницама које су пре 13.2.2021. године примале остале накнаде по основу рођења и неге детета

9. Право на директна давања предузетника који исплаћује личну зараду са олакшицом

10. Право на директна давања за запослене за које привредни субјект користи олакшице у складу са ЗПДГ и ЗДОСО

Остваривање права на директна давања за запослене који су упућени на рад у иностранство

12. За запосленог којем је радни однос престао у марту, привредни субјект нема право на давање у априлу, али има право на давање у мају

Питања и одговори у вези са олакшицама за запошљавање нових лица

1. Губитак права на олакшицу за квалификоване новозапослене код новооснованих послодаваца

2. Послодавац који раскине па поново заснује радни однос са истим квалификованим новозапосленим лицем може остварити право на олакшицу

3. Континуитет у стажу осигурања није услов за коришћење олакшице за квалификоване новозапослене у случају промене послодавца

4. Докази којима се потврђује да лице има статус квалификованог новозапосленог лица

5. Накнадно коришћење права на олакшицу за квалификоване новозапослене

6. (Не)могућност коришћења олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом са правом на бенефицирани радни стаж

7. Послодавац који изгуби право на једну врсту олакшица не може за исто лице користити другу олакшицу за коју испуњава прописане услове

Питања и одговори из разних области

1. Обавеза обрачуна пореза по одбитку, доприноса за обавезно социјално осигурање и ПДВ на накнаду за услугу контроле безбедности информационог система коју резидентном правном лицу пружа физичко лице из БиХ

2. Обавеза обрачуна пореза по одбитку и ПДВ на накнаду за услугу пореског заступања фирме са седиштем у Републици Србији у БиХ

3. Пореске обавезе резидентног правног лица у вези са ангажовањем адвокатске канцеларије за вођење поступка према купцу из Немачке

Питања и одговори из области девизног и спољнотрговинског пословања

1. Царина која је плаћена за робу стављену у слободан промет, која се затим извози у иностранство, не може се повратити

2. Увоз наочара за сунце из тарифног подброја 9004 10 је слободан и не подлеже посебним одобрењима и дозволама, изузев ако садрже делове угрожених врста дивље флоре и фауне

3. Ако у поступку активног оплемењивања учествује више домаћих субјеката, с тим што су сви субјекти наведени у уговору са страним лицем, сва домаћа лица имају право на аликвотни део девизног прилива

4. Ако у поступку активног оплемењивања учествује више домаћих субјеката обвезника ПДВ, с тим што су сви субјекти наведени у уговору са страним лицем и у извозној ЈЦИ, сва домаћа лица имају право на пореско ослобођење код ПДВ

5. Извоз преко посредника врши се на основу уговора о извозу у своје име а за рачун власника добара која се извозе

6. Када зајмодавац из иностранства отписује камату закључује се анекс уговора о кредитнoм задужењу према иностранству

7. Када се привремено извезена роба ради учешћа на сајму у иностранству коначно извозно оцарини, тада постоји обавеза исказивања вредности извезене робе у Обрасцу ПОПДВ

8. Добављачу из иностранства може се испоставити дебит нота у случају када је тај добављач прихватио оправдану рекламацију на квалитет испоручене робе

9. Постоји више могућности за коришћење кредит нота које одобравају добављачи из иностранства

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Да ли се до 30. априла 2021. године подноси препис архивске књиге надлежном архиву за документарни материјал настао у 2020. години?

2. Рок за подношење коначне пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину је 15. април 2021. године

3. Извршене су измене и допуне Обрасца ППДГ-1Р и Обрасца ППДГ-2Р

4. Измене у начину исплате и року коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

5. Објављен је Водич за е-трговце за подстицање развоја електронске трговине у Србији

6. Стављање ван снаге одредаба Закона о рачуноводству које се односе на обавезу издавања електронских фактура од 1. јануара 2022. године

7. Продужење рока за примену Закона о електронском фактурисању у трансакцијама са јавним сектором

8. Предлог измена и допуна Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

9. Нови обрасци у платном промету са иностранством који се користе од 1. априла 2021. године

10. Одлаже се примена нових поступака у слободним зонама

11. Квартално извештавање према прописима о дувану

12. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Пакистаном

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Избегавање двоструког опорезивања

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!