ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

17. март 2021.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 16. марта 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од четвртка, 18. марта 2021. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Актуелности у вези са применом Уредбе Владе РС о програму директних давања приватном сектору од 13.2.2021. године

1. Редослед подношења изјаве о прихватању директних давања (ИПДД), обавештења о избору пословне банке (ИПБ) и пореске пријаве ППП-ПД

2. Могућност коришћења директних давања за исплате зарада за које субјект нема довољно сопствених средстава за исплату у прописаном року, до краја месеца за претходни месец

3. Подношење пријаве ППП-ПД за исплату дела редовне зараде из директних давања, односно за исплату директних давања као увећане зараде

Питања и одговори у вези са Уредбом Владе о директним давањима

1. Директна давања нису условљена датумом плаћања у пореској пријави, већ роком за подношење пореске пријаве

2. Не постоји обавеза да се директна давања користе сразмерно са сатима рада у току обрачунског периода

3. Запослени којима је истекао уговор о раду на одређено време који је закључен пре 13.2.2021. године, не смањују број запослених за утврђивање губитка права на давање, али смањују број запослених за утврђивање права на директна давања

4. Породиља којој престаје радни однос рачуна се у смањење броја запослених приликом утврђивања губитка права на директна давања

5. Предузетник који је променио правну форму у привредно друштво након 13.02.2021. године, нема право на директна давања

6. Предузетник који је регистровао привремени прекид обављања делатности пре 13.02.2021. године, па након овог датума наставио са радом, нема право на директна давања

7. Зависно правно лице не губи право на директна давања уколико његово матично правно лице исплати дивиденду до краја 2021. године

Субвенције за подршку аутобуским превозницима


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Утврђивање места промета услуга обука пружених уз лично присуство учесника и преко интернет платформи

1. Услуге у вези са обукама – уз лично присуство учесника

2. Услуге у вези са обукама – пружених путем интернет платформи

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Промет коришћеног путничког возила које је стечено од лица које је користило опорезивање разлике приликом продаје овог возила

2. Представништво страног удружења сматра се пореским дужником за промет услуга извршен од страног лица

3. Обвезник ПДВ, у својству пореског дужника, има обавезу да обрачуна ПДВ на накнаду коју плаћа по основу закљученог уговора о франшизи

4. Висина уплаћеног аванса није значајна за утврђивање пореског дужника у складу са чланом 10. Закона о ПДВ

5. Купац неупотребљивог материјала од црног и поцинкованог лима који је продат као отпад сматра се, у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ, пореским дужником за извршени промет

 

РАЧУНОВОДСТВО

Примена МСФИ 15 у грађевинарству

1. Разлике између новог МСФИ 15 и ранијих МРС 11 и МРС 18

2. Примена МРС 11 и МРС 18 на уговоре о продаји грађевинских објеката у току изградње

3. Примена МСФИ 15 на уговоре о продаји објеката у току изградње

4. Поступак признавања прихода према МСФИ 15

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

1. Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом?

2. Утврђивање обавезног броја запослених особа са инвалидитетом

3. Ко се, у смислу закона, сматра запосленим лицем?

4. Ко се, у смислу закона, сматра особом са инвалидитетом?

5. Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

6. Буџетски корисници

7. Праћење извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом – Образац ИОСИ

8. Чување документације о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Процена радне способности особа са инвалидитетом

1. Дефиниција особе са инвалидитетом

2. Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења

3. Подношење захтева и трошкови процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом

4. Аспекти процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења

5. Критеријуми процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења

6. Поступак процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења

7. Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом подношењем захтева за процену радне способности

8. Распоређивање у складу са решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Финансијски кредити и зајмови са иностранством

1. Појам и карактеристике уговора о зајму и уговора о кредиту

2. Узимање финансијских кредита и зајмова из иностранства

3. Одобравање финансијских кредита и зајмова нерезидентима

Питања и одговори у вези са применом прописа о спољнотрговинским и девизним пословањем

1. Продаја робе у иностранству између правних лица резидената Републике Србије може се наплатити само у динарима

2. Предмет међународног факторинга је потраживање настало по основу спољнотрговинског промета робе и услуга

3. Компензациони посао са иностранством треба разликовати од пребијања дуговања и потраживања по спољнотрговинском послу

4. Под кредитним пословима подразумевају се и новчани зајмови између нерезидената и резидената

5. „Извоз“ без преласка границе

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештавање Агенције за заштиту животне средине (посебни токови отпада и амбалажа)

1. Накнада за посебне токове отпада

2. Накнада за амбалажу и амбалажни отпад

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Резидентност као услов за остваривање погодности из уговора о избегавању двоструког опорезивања

1. Увод

2. Утврђивање резидентности за потребе примене УИДО

3. Утврђивање резидентности по домаћем пореском законодавству Републике Србије

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Пренос акција у акционарским друштвима која нису јавна – затворена а.д.

Уводне напомене

Примена законских решења значајних за пренос акција затвореног а.д.

Поступак примене ограничења преноса акција

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Питања и одговори у вези са утврђивањем пореза на имовину

1. Подаци о површини земљишта под објектом уносе се у део Е Подприлог који се попуњава за земљиште, а не у Подприлог за објекат, како је уређено Правилником

2. Породична стамбена зграда у којој се у претежном делу површине обавља делатност разврстава се у групу пословне зграде

3. Јавно предузеће које је корисник земљишта у јавној својини (осим када је носилац права коришћења на грађевинском земљишту) обвезник је пореза, без обзира на то да ли је површина земљишта мања од 10 ари

4. Разврставање за потребе пореза на имовину компресорске станице, подстанице за гас, трафо станице и котларнице

5. Хидрант, бунар, ограда и асфалтни плато као предмет опорезивања пореза на имовину

6. Пореска обавеза по основу продаје земљишта на дан 10. јануара 2021. године, а за период од 1. до 10. јануара 2021. године, утврђује се у оквиру редовне годишње пријаве

7. Разврставање портирнице, резервоара за хидрантску мрежу, надземни резервоар за воду и кишницу, надстрешнице, колске ваге, гаража у тржним центрима у одговарајуће групе непокретности

8. За непокретност која је набављена за даљу продају у децембру 2019. године, та година је прва година пореског ослобођења (независно од тога што је набавка извршена на самом крају године)

9. Стан који се у претежном делу користи за становање, а у мањем делу за обављање пословне делатности (нпр., у једној просторији се обавља делатност, а у преосталом делу стана се станује), за потребе утврђивања пореске основице и даље се сматра станом

10. Утврђивање сразмерне површине грађевинског земљишта по основу права својине на стану у стамбеној згради

11. Начин опорезивања степеништа изграђеног изван габарита производног објекта

12. Услови за пореско ослобођење за силосе као објекте за примарну пољопривредну производњу

13. Грађевинско земљиште је врста земљишта које је као такво дефинисано Законом о планирању и изградњи

14. Фер вредност као набавна вредност у току године

15. Основица пореза на имовину не може да се бира, већ је она утврђена Законом

16. Континуирана примена методе процене непокретности по фер вредност у складу са МРС, односно МСФИ је неопходан предуслов да би се фер вредност узимала као основица за порез на имовину

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1. Утврђивање капиталног добитка оствареног продајом акција

2. Порез на добит утврђен решењем пореског органа у поступку контроле – рачуноводствени и порески аспект

3. Трансфер добити огранка из иностранства – рачуноводствени и порески аспект

4. Да ли се интерне трансакције обвезника са неповезаним лицима са којима су остварени мали обими промета могу сматрати упоредивим (тржишним) за потребе анализе трансферних цена из трансакција са повезаним лицима са којима су остварени значајни обими промета?

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са пореским олакшицама за новозапослена лица

1. Остваривање права на олакшице по основу пореза и доприноса запошљавањем лица која су евидентирана као незапослена код Националне службе

2. Право на олакшице запошљавањем лица које је примало новачну накнаду од Националне службе

3. Право предузетника на коришћење олакшица за квалификовано новозапослено лице

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2021. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2020. године

2. Препорука Владе Републике Србије за коришћење годишњег одмора из 2019. и 2020. године у 2021. и 2022. години

3. Објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у својини грађана, задужбина и фондација

4. Донет је Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!