ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

01. март 2021.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 26. фебруара 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од понедељка, 01. марта 2021. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Утврђивање и плаћање пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге за 2021. годину

1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

2. Права на непокретности која су предмет пореза на имовину

3. Врсте (групе) непокретности

4. „Фер вредност“ као пореска основица

5. „Тржишна вредност“ као пореска основица

6. Књиговодствена вредност као пореска основица

7. Пореска основица за непокретности за које обвезнику у току године настане пореска обавеза (новоизграђене, односно прибављене непокретности у току године)

8. Пореска стопа

9. Пореска ослобођења

10. Настанак пореске обавезе у току пореске године

11. Настанак пореске обавезе за објекте у изградњи

12. Начин попуњавања и подношења пореске пријаве

13. Утврђивање и плаћање пореза

Пример обрачуна пореза и начина попуњавања пореске пријаве када пореска обавеза настане/престане у првом тромесечју 2021. године

 I. Пример набавке непокретности у првом тромесечју 2021. године

II. Пример отуђења непокретности у првом тромесечју 2021. године


 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

1. Увођење дефиниције ретких болести

2. Накнада зараде због неге детета припада осигуранику и када је други родитељ обавезно осигуран код другог надлежног органа

3. Изабрани лекар подноси захтев инвалидској комисији за оцену радне способности осигураника

4. Прецизније је уређено шта чини основ за утврђивање накнаде зараде на терет РФЗО

5. РФЗО врши обрачун накнаде зараде због привремене спречености за рад која се исплаћује на терет Фонда (боловање преко 30 дана)

6. Право на накнаду зараде остварују запослене које се налазе на боловању због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, без обзира на то да ли је уплаћен доспели допринос

7. Потврду о привременој спречености за рад доставља изабрани лекар

8. Остале измене и допуне предвиђене Нацртом ЗЗО

Питања и одговори у вези са применом Програма директних давања привредним субјектима у приватном сектору и Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

1. Привредни субјект који је поднео пореску пријаву за исплату дивиденде пре 13.02.2021. године а дивиденду исплаћује у деловима након овог датума, нема право на директна давања

2. Привредни субјект има право на директна давања за новозапослено лице са којим је засновао радни однос у току фебруара 2021. године у пуном износу, а не сразмерно сатима рада у току обрачунског периода

3. Смањење броја запослених за потребе утврђивања губитка права на директна давања не утврђује се на дан 28.02.2021. године

4. Привредни субјект који је користио само директна давања у априлу, не сме смањити број запослених преко 10% закључно са даном истека рока од три месеца од последње уплате директних давања

5. Привредни субјект нема право на директна давања за запослене којима се за цео обрачунски период исплаћује накнада на терет другог исплатиоца, а којима за исти обрачунски период послодавац исплаћује додатна примања са карактером зараде

6. Пореска пријава ППП-ПД за фебруар може се поднети и у фебруару, а најкасније до 31.03.2021. године

7. Привредни субјект има право на директна давања за запослене којима је престао радни однос у фебруару пре 13.02.2021. године

8. Брисање из АПР предузетника који нема запослене не доводи до губитка права на директна давања

9. Предузетник пензионер који се определио за исплату личне зараде и који нема запослених нема право на директна давања

10. Привредни субјект има право на директна давања за запослено лице које има статус корисника пензије

11. Повраћај позајмице оснивачу није основ за губитак права на директна давања

12. Привредно друштво које је у блокади може да користи директна давања у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19

13. Привредни субјекти који се баве угоститељском и туристичком делатношћу могу да остваре право и на директна давања и на субвенцију

14. Дефинисање привредних субјеката у тешкоћама у смислу Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

15. Субвенција угоститељима добијена за већи број лица може да се користи за исплату зарада мањег броја преосталих лица запослених у привредном субјекту угоститељске делатности

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Нови износи минималних акциза

2. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

4. Исказивање података у пореској пријави – Обрасцу ПП ОА

 

УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2021. године

Државе са којима Република Србија примењује Уговор

Државе са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату, ауторске накнаде и накнаде од услуга

Дивиденде

Обрачун фискалних обавеза по домаћем пореском законодавству Републике Србије и уговорима о избегавању међународног двоструког опорезивања

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Примена прописа о ПДВ приликом промета добара и услуга са Аутономном покрајином Косово и Метохија (АПКМ)

1. Промет добара са АПКМ

2. Промет услуга са АПКМ

 

РАЧУНОВОДСТВО

Књиговодствено евидентирање набавке мобилних телефона са уговорном обавезом, уз осврт на примену МСФИ 15 приликом њихове продаје од стране мобилних оператера

1. Набавка мобилних телефона уз уговорну обавезу на рате

2. Набавка мобилних телефона уз уговорну обавезу за 1 динар

3. Признавање прихода према МСФИ 15 по уговорима о пружању пакета услуга мобилне телефоније (продаја телефона и пружање мрежних услуга)

4. Признавање прихода према МСФИ 15 када се уз пружање услуга мобилне телефоније врши продаја телефона за 1 динар

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Компензациони послови са иностранством

1. Компензациони послови са иностранством

2. Царински аспекти компензационих послова

3. Девизни аспекти компензационих послова

4. Порески аспекти компензационих послова

5. Рачуноводствено обухватање компензационих послова

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2020. године, који се примењује за потребе пореске амортизације, износи 454.245 динара

2. Годишњи износ личних примања која недобитна организација исплаћује запосленима, директорима и са њима повезаним лицима као услов за пореско ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит за 2020. годину

3. Давања поводом Дана жена – 8. марта

4. Неопорезиви износ годишњег прихода физичких лица у 2020. години

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!