ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. фебруар 2021.

БРОЈ 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 5 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 13. фебруара 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 5 могу преузимати од среде, 17. фебруара 2021. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 5 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Програм директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом COVID-19

1. Привредни субјекти који остварују право на директна давања из буџета

2. Право на коришћење директних давања

3. Прихватање директних давања

4. Отварање рачуна и исплата директних давања

5. Забрана исплате дивиденди

6. Губитак права на коришћење директних давања

Нова субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

1. Додела бесповратних средстава

2. Право на коришћење бесповратних средстава

3. Услови за доделу бесповратних средстава

4. Прихватање права и обавезе из Програма

5. Исплата бесповратних средстава

4. Губитак права на бесповратна средства

5. Привредни субјекти који немају право на субвенције

Нови усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

Примена новог Закона о архивској грађи и архивској делатности на обавезе правних лица и предузетника

У сусрет Закону о електронском фактурисању


 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Утицај пандемије болести COVID-19 на анализу трансферних цена за 2020. годину

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2020. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. ЗПДГ

3. Идентификација повезаних лица

4. Временска димензија повезаности

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 57 Обрасца ПБ 1)

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице, затезне камате између повезаних лица, трошкови који нису настали у сврхе обављања делатности и недокументовни трошкови

Трансферне цене – Поједностављени поступак тестирања услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

1. Увод

2. Услуге са становишта трансферних цена

3. Појам услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

4. Опциони поједностављени поступак тестирања усклађености услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

5. Значај поједностављеног приступа тестирања усклађености услуга које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

6. Услуге (између повезаних лица) које додају малу вредност и порез по одбитку

7. Закључак

Утврђивање корекције за стална средства набављена од повезаних лица и исказивање у пореском билансу за 2020. годину

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику при трансакцији набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

6. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

7. Продаја повезаном лицу на рате по основу које је целокупан приход укључен у опорезиву добит пореског периода не сматра се зајмом за који је обвезник дужан да утврђује камату „ван дохвата руке“

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Напомене у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

1. Рачуноводствена регулатива коју примењују друга правна лица

2. Рачуноводствено евидентирање специфичних пословних промена других правних лица

3. Састављање финансијских извештаја других правних лица

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

1. Приходи које остварују недобитне организације

2. Утврђивање пореске основице и састављање Пореског биланса

3. Пореско ослобођење за недобитне организације

4. Састављање Пореске пријаве и достављање Пореског биланса и Пореске пријаве

5. Примери попуњавања Пореског биланса на Обрасцу ПБН 1 и Пореске пријаве на Обрасцу ПДП

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1. Термин „стечена“ стална средства не значи „стављена у употребу“ са становишта прописа који уређују обрачун пореске амортизације

2. Просечна бруто зарада (петоструки износ) за потребе обрачуна пореске амортизације за сталну имовину из Обрасца ОА

3. Обрачун рачуноводствене и пореске амортизације за стална средства која се дужи временски период не користе

4. Утврђивање износа амортизације који се признаје за пореске сврхе у случају накнадног улагања већег од 10% неотписане рачуноводствене вредности сталног материјалног средства стеченог пре 1. јануара 2019. године, у случају када је средство у потпуности порески амортизовано

5. Престанак обрачуна рачуноводствене амортизације приликом отуђења средстава

6. Начин утврђивања неотписане пореске вредности сталних материјалних средстава стечених од 1. јануара 2019. године након обрачуна пореске амортизације на крају пореског периода

7. Порез по одбитку на накнаду за коришћење фотографија и видео материјала

8. Порез по одбитку на накнаду за право коришћење система паметне логистике

 

УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања са: Албанијом, Босном и Херцеговином, Египтом, Индонезијом, Казахстаном, Корејом (реп.) и Чешком Републиком

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Стицање статуса претежног извозника у 2021. години

1. Право на повраћај ПДВ

2. Услови за стицање статуса претежног извозника

3. Стицање статуса претежног извозника у 2021. години подношењем Обрасца ПИД ПДВ

4. Стицање статуса претежног извозника у 2021. години – подношењем Обрасца ПИД ПДВ 1

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Место промета услуга на изградњи моста између Србије и Републике Српске

2. ПДВ третман услуге изнајмљивања грађевинских машина са руковаоцем за потребе изградње објекта у иностранству

3. Одређивање места промета и пореског дужника за промет услуга поправке климатизационог система

4. Примена вредносног критеријума од 500.000 динара, без ПДВ, за одређивање пореског дужника код сукцесивних испорука добара из области грађевинарства

5. Рок за измену пореске основице у складу са чланом 21. Закона о ПДВ

6. ПДВ третман накнаде за тестирање на COVID-19 (PCR тест) на службеном путовању

7. ПДВ третман усољеног свежег меса и рибе

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Порески третман накнаде трошкова употребе средстава за рад запослених који раде од куће

 

РАЧУНОВОДСТВО

Нови модел исправке вредности потраживања од купаца приписан МСФИ 9 – Финансијски инструменти

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Усвојене су уредбе којима се утврђују програми промоције иновационог предузетништва

2. Измене и допуне Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

3. Од 1. јануара 2021. године Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, у електронском облику води Централни регистар обавезног осигурања

4. Модел напомена уз финансијске извештаје за 2020. годину у складу са МСФИ за МСП може се преузети са претплатничког дела сајта Привредног саветника

5. Могућност коришћења неискоришћеног дела годишњег одмора за 2019. и 2020. годину у 2021. години, односно до 30. јуна 2022. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Ревизија

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!