ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. јануар 2021.

ДВОБРОЈ 3 И 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 30. јануара 2021. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4 могу преузимати од понедељка, 01. фебруара 2021. године у 10 часова

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 3 И 4 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Уводне напомене у вези са утврђивањем пореза на добит за 2020. годину

Утврђивање основице пореза на добит на Обрасцу ПБ 1 за 2020. годину

Пореско признавање исправке и отписа потраживања

Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

Пример обрачуна амортизације која се признаје за пореске сврхе за 2020. годину

Kапитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези)


 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ПОРЕСКИ КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу

Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Изузимање 80% квалификованог прихода из основице пореза на добит

Порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћеног у другој држави у складу са чланом 53б Закона

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари за 2020. годину

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству 

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2020. годину и аконтација за 2021. годину за обвезнике који састављају ПБ 1

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА НЕТО ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Актуелности у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2020. годину

Утврђивање обавезе за порез на нето приход и социјалне доприносе за 2020. и аконтација за 2021. годину (Образац ППДГ-1С)

Књижење аконтација пореза и доприноса и утврђене разлике по коначној пореској пријави код предузетника који доприносе плаћају на стварну добит

Специфичности вођења пословних књига и пореских обавеза предузетника пољопривредника и предузетника другог лица

Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја давалаца финансијског лизинга

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Практична примена нових ПДВ правила у области грађевинарства

1. Уплата аванса

2. Фактура за извршене услуге

3. I привремена ситуација

4. II привремена ситуација

5. III привремена ситуација

6. Окончана ситуација

7. Уплата аванса

8. Фактура за испоруку опреме са уградњом и софтвер

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Од 1. фебруара 2021. године примењују се усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде

 

ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ

Усвојене су уредбе о финансијској подршци развоја предузетништва у 2021. години

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Утврђивање пореза на добит за 2020. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

Отварање пословних књига за 2021. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2020. годину код корисника буџетских средстава

Oбавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Основице утврђене Закључцима Владе, за обрачун и исплату плата код корисника буџетских средстава у складу са повећањем прописаним Законом о буџетском систему почев од плате за децембар 2020. године и од плате за март 2021. године

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за 2021. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Водич за безбедан и здрав рад од куће у условима пандемије вируса Covid-19

2. Допуњена је Одлука о коришћењу финансијских кредита из иностранства

3. Допуњена је Одлука о одобравању зајмова нерезидентима од стране резидената

4. Опорезивање резидената Републике Србије запослених на страним бродовима и уговори о избегавању двоструког опорезивања (УИДО)

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

Републичке и локалне административне таксе

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!