ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. јануар 2021.

ДВОБРОЈ 1 И 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 1 и 2 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 14. јануара 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2 могу преузимати од понедељка, 18. јануара 2021. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 1 и 2 СУ:

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Актуелности у вези са састављањем финансијских извештаја за 2020. годину

1. Утицај пандемије COVID-19 на пословање у 2020. години

2. Рачуноводствени третман фискалних погодности и директних давања

3. Рачуноводствени третман мораторијума отплате финансијског лизинга и банкарских кредита

4. Рачуноводствено евидентирање зарада квалификованих новозапослених лица

5. Рачуноводствени третман бесповратних субвенција за подршку раду хотелске делатности

6. Субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

7. Примена нових и измењених МРС/МСФИ приликом израде финансијских извештаја за 2020. годину

8. Утицај смањења курса динара на резултате пословања за 2020. годину

9. Утицај смањеног курса динара на величину правних лица

10. Рачуноводствени третман девизних аванса

11. Достављање извештаја о попису и пописних листа надлежним органима правног лица и Пореској управи


 

Састављање, достављање и објављивање финансијских извештаја за 2020. годину

1. Обвезници састављања финансијских извештаја

2. Врсте финансијских извештаја

3. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

4. Подзаконски прописи о вођењу пословних књига, састављању, достављању и јавном објављивању финансијских извештаја

5. Примена прописа о признавању и вредновању позиција у финансијским извештајима

6. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

7. Могућност истовременог достављања редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе

8. Достављање изјаве о неактивности

9. Достављање годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у Регистар

10. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

11. Изјава да није усвојен финансијски извештај, односно вршена расподела добити или покриће губитака

12. Остала документација која се доставља уз годишње финансијске извештаје

13. Финансијски извештаји који подлежу ревизији

14. Отклањање недостатака у финансијским извештајима и документацији

15. Упис у Регистар финансијских извештаја и достављање информације о јавном објављивању

16. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

17. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

18. Уплата накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

19. Обавеза предузетника да обавести Агенцију о вођењу или престанку вођења двојног књиговодства

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2020. годину

1. Разврставање по величини правних лица и предузетника

2. Разврставање група правних лица

 

РАЧУНОВОДСТВО, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Подсетник за обављање одређених радњи у вези са утврђивањем расхода, прихода и резултата за 2020. годину

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

Резервисања за трошкове и ризике

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2020. годину

Рачуноводствено обухватање државних давања

Вредновање учешћа у капиталу у финансијским извештајима за 2020. годину

1. Рачуноводствена регулатива учешћа у капиталу

2. Вредновање учешћа у капиталу применом пуних МРС/МСФИ

3. Вредновање учешћа у капиталу применом МСФИ за МСП

4. Вредновање учешћа у капиталу применом Правилника за микро и друга правна лица

5. Књижење учешћа у капиталу код других правних лица

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

Обрачун набавне вредности продате робе

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2020. годину

V. Састављање Извештаја о токовима готовине

VI. Састављање Извештаја о променама на капиталу

VII. Напомене уз финансијске извештаје

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације и за новооснована правна лица и предузетнике

 

ПДВ

Књижење пословних промена које се односе на 2020. годину по којима ПДВ доспева у 2021. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса на крају 2020. године по којима обавеза ПДВ настаје у 2021. години

3. Авансни рачун издат на име претплате на стручни часопис истовремено представља и коначан рачун

4. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2020. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2021. години

5. Поступање са авансима плаћеним у 2020. години за промет у грађевинарству који ће настати у 2021. години

6. Књижење рачуна који се односе на 2020. годину, а право на претходни ПДВ се остварује у 2021. години

7. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2020. години

8. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2020. године

 

ЦАРИНЕ

Наплата осталих царинских дажбина у 2021. години

Смањење царинских дажбина на одређену робу у 2021. години

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Моја прва плата – исплата додатних средстава кандидату од стране послодавца

 

СУБВЕНЦИЈЕ

Питања и одговори у вези са реализацијом Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде у складу са Уредбом Владе РС од 5.12.2020. године

1. Могућност коришћења средстава субвенција добијених за запослене који су били на боловању преко РФЗО

2. Привредни субјект који је смањио број запослених пре 5. децембра 2020. године, има право на коришћење бесповратних средстава

3. Привредни субјект који је смањио, а затим повећао број запослених пре 5. децембра 2020. године, има право на коришћење бесповратних средстава за све запослене

4. Могућност коришћења бесповратних средстава за новозапослена лица после 5. децембра 2020. године

5. Губитак права на субвенцију у случају смањења броја запослених после 5. децембра 2020. године

6. Лице коме мирују права и обавезе из радног односа и које је одјављено из ЦРОСО после 5. децембра 2020. године, рачуна се у проценат смањења броја запослених у смислу губитка права на субвенције

7. Могућност коришћења субвенција за зараде запослених када је број запослених смањен после 31.01.2021. године

8. Привредни субјект који има претежно регистровану делатност прописану Уредбом има право на бесповратна средства и за запослене у свом огранку без обзира на шифру делатности огранка

9. Привредни субјект који је уплатио само доприносе без исплате нето зараде за месец октобар 2020. године, нема право на коришћење бесповратних средстава

10. Могућност коришћења бесповратних средстава за лица за која привредни субјект користи право на олакшице у складу са ЗПДГ и ЗДОСО

11. Зараде запослених за које привредни субјект користи бесповратно додељена средства, исплаћују се са пословног, а не са наменског рачуна

12. Повраћај додељених средстава, када субјект нема право да у целини користи бесповратно додељена средства

13. Привредни субјект који користи право на бесповратна средства по Уредби нема могућност одлагања плаћања пореза и социјалних доприноса за зараде запослених по овом основу

14. Књиговодствено евидентирање додељених бесповратних средстава по Уредби

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање годишњег финансијског извештаја за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2020. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Исплата зарада за квалификована новозапослена лица почев од 1.01.2021. године

2. Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године

3. Обављање послова реекспорта после 11. јануара 2021. године

4. Последице иступања Велике Британије из Европске уније

5. Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Хонг Конгом

6. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Јапаном

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!