ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. септембар 2021.

БРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 17 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 19. септембра 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 17 могу преузимати од уторка, 21. септембра 2021. године у 11 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 17 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је нови Закон о заштити потрошача

1.Уводне одредбе

2.Обавезе трговаца које се односе на информисање и едукацију потрошача

3. Заштита потрошача у остваривању права из уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија

4. Заштита потрошача у остваривању права из уговора о продаји робе

5. Безбедност потрошача и одговорност за производе са недостатком

6. Заштита потрошача у остваривању права из уговора о пружању услуга, осим услуга од општег економског интереса

7. Заштита потрошача у остваривању права из уговора о туристичком путовању

8. Потрошачки приговори и вансудско решавање потрошачких спорова

9. Казнене одредбе

Предлог Закона о изменaмa и допунама Закона о фискализацији


РАЧУНОВОДСТВО

Капитализација трошкова закључивања и трошкова испуњавања уговора о продаји у складу са МСФИ 15

1. Уводне напомене

2. Капитализација инкременталних трошкова закључивања уговора са купцима

3. Капитализација трошкова испуњавања уговора са купцима

4. Амортизација имовине признате по основу капитализације трошкова закључивања и испуњавања уговора са купцима

5. Обезвређење имовине признате по основу капитализације трошкова закључивања и испуњавања уговора са купцима

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Могућност вођења пословних књига по уговору о допунском раду

2. Исказивање трошкова омладинских и студентски задруга у новом Извештају о токовима готовине

3. Примена МСФИ 16 – Лизинг код закупа пословног простора

4. Порез по одбитку на закуп пословног простора од физичког лица укључује се у вредност обавезе по основу лизинга у складу са МСФИ 16

5. Примена МСФИ 16 код уговора о закупу аутомобила уз пружање додатних услуга закуподавца

6. Књижење обавеза по кредиту који је давалац кредита уплатио извођачу грађевинских радова

7. Веродостојност књижног задужења као исправе у судском поступку

8. Привредни субјект који у 2021. години пређе на коришћење пуних МСФИ дужан је да примењује МСФИ 16 Лизинг

9. Књиговодствена евиденција инвестиционог злата

10. Исказивање губитка у Билансу спајања за предузећа која се припајањем гасе

11. Књижење вишегодишњих засада, земљишта и објеката који су изграђени на засаду

12. Не постоји обавеза регистровања уговора о закупу пословног простора код Агенције за привредне регистре

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Испоруке у низу у домаћем и спољнотрговинском промету

1. Импликације из аспекта пореза на додату вредност

2. Утврђивање места промета и примена ПДВ ослобођења

3. Закључак

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезу на додату вредност

1. Одређивање пореског дужника у вези са активностима на изградњи фискултурне сале

2. Поступање увозника у вези са издавањем књижног одобрења за робу стављену у слободан промет у складу са царинским прописима

3. Обрачун накнаде, односно пореске основице у ситуацији када је уговором предвиђен званични куповни курс Народне банке Србије

4. Одређивање пореског дужника за ПДВ у вези са пројектом увођења система климатизације и вентилације у објекту

5. Примена правила у вези са променом пореског дужника за ПДВ

6. Одређивање пореског дужника за ПДВ за промет геодетског обележавања, земљаних и бетонских радова

7. ПДВ третман услуге сервисирања возила коју врши обвезник ПДВ страном правном лицу на територији Републике Србије

8. ПДВ третман грађевинских радова које изводи обвезник ПДВ на непокретности у Републици по основу уговора закљученог са страним правним лицем

9. Исказивање података из авансног и коначног рачуна за набавку горива за путничка и теретна возила у Обрасцу ПОПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Обавезно социјално осигурање оснивача, односно чланова привредног друштва

1. Услов за обавезно социјално осигурање оснивача, односно чланова привредног друштва

2. Плаћање социјалних доприноса за оснивача који није засновао радни однос у свом привредном друштву (ПП ОД-О)

3. Оснивачи привредног друштва који су засновали радни однос у свом привредном друштву

4. Оснивач привредног друштва који у свом привредном друштву ради а истовремено је запослен код другог послодавца (оснивање привредног друштва из радног односа)

5. Оснивачи више привредних друштава и оснивач привредног друштва који је истовремено и предузетник

6. Пензионери као оснивачи, односно чланови привредног друштва

7. Оснивачи, односно чланови привредног друштва који су осигурани у другој држави (страни и домаћи држављани)

8. Оснивач који доприносе плаћа најмање на најнижу основицу (ПП ОД-О) није дужан да закључи уговор о правима и обавезама директорa

9. Плаћањем доприноса на уговорену накнаду директора оснивач друштва не може избећи обавезу плаћања доприноса најмање на најнижу основицу

10. Порески третман накнаде трошкова оснивачу друштва

Утврђивање пореза на приход физичких лица од пружања угоститељских услуга

1. Услови и начин обављања угоститељске делатности и начин пружања угоститељских услуга

2. Издавање рачуна за пружене угоститељске услуге

3. Подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на приход од пружања угоститељских услуга

4. Утврђивање и плаћање пореза на приход од пружања угоститељских услуга

5. Услови, критеријуми и елементи за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга

6. Боравишна такса

7. Утврђивање пореза на имовину за објекте који се користе за пружање туристичких услуга

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за коришћење јавних путева

1. Увод

2. Врсте накнада за коришћење јавних путева

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Тумачење и примена одредаба Закона о привредним друштвима о одобрењу правног посла или радњи у случају постојања личног интереса

Уводна напомена

Процедурална правила о одобрењу правног посла или радње у случају постојања личног интереса (члан 66)

 

ДИГИТАЛНА ИМОВИНА

Одговори на често постављана питања у вези са Законом о дигиталној имовини Водич за издавање обвезница коришћењем технологије дистрибуираног књиговодства

1. Увод

2. Одговори на питања

3. Водич за издавање обвезница коришћењем технологије дистрибуираног књиговодства

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2021. године

1. Обвезници састављања тромесечног периодичног извештаја

2. Основа за вођење буџетског рачуноводства

3. Периодично извештавање

4. Рокови за достављање извештаја

5. Обрасци за састављање извештаја

6. Напомене приликом попуњавања Обрасца 5 и исказивање нереалног текућег буџетског дефицита

7. Унос података у Образац 5 – Извештај о извршењу буџета

8. Подношење финансијских извештаја

9. Консолидовани периодични извештај

10. Достављање образложења

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Минимална зарада за 2022. годину

2. Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

3. Објављена је техничка спецификација апликативног интерфејса за повезивање са порталом електронских фактура

4. Изостављање ЈМБГ, односно броја пасоша добитника мале вредности у бази података код наградних игара у роби и услугама

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Фискалне погодности и директна давања

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!