ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

30. август 2021.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 28. августа 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од уторка, 31. августа 2021. године у 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Опорезивање дигиталне имовине (други део)

1. Порески третман дигиталне имовине из аспекта ЗПДПЛ

1.1. Дигитална имовина као врста капиталне имовине

1.2. Утврђивање продајне и набавне цене дигиталне имовине за потребе обрачуна капиталног добитка / губитка

1.3. Подстицај за улагање у резидентна привредна друштва / инвестиционе фондове

1.4. Пребијање капиталних добитака и губитака

2. Порески третман дигиталне имовине из аспекта Закона о ПДВ

2.1. ПДВ третман услуга повезаних са дигиталном имовином

2.2. ПДВ третман дигиталних токена

3. Закључак

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ наставља се у 2021. години


 

ПДВ И АКЦИЗЕ

ПДВ импликације превозних и других услуга – стављање робе у привремени смештај и поступак царинског складиштења

1. Поступак царинског складиштења

2. Привремени смештај робе

3. Право на одбитак претходног пореза

ПДВ третман промета добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе

1. Услови које треба да испуњава купац добара да би остварио повраћај ПДВ

2. Рачун и захтев за повраћај ПДВ на Обрасцу ЗПППДВ издаје и попуњава продавац добара

3. Обавезе царинског органа који оверава рачун и захтев путника за повраћај ПДВ

4. Повраћај плаћеног ПДВ путнику или другом подносиоцу захтева

5. Исказивање података о пореском ослобођењу у пореској пријави обвезника ПДВ

6. Продавац је дужан да води посебну евиденцију о промету добара за која је издао захтев путнику за повраћај ПДВ на Обрасцу ЕЗПППДВ

ПДВ на услуге превоза лица

1. Порески обвезник, основица и стопа ПДВ

2. Време и место промета услуга превоза лица

2.1. Примери услуга превоза лица у Републици и у иностранству које пружа обвезник ПДВ

2.2. Посредовање приликом промета услуга превоза лица

2.3. Промет услуга превоза лица без накнаде

2.4. Међународни превоз лица у ваздушном саобраћају и међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају

2.5. Међународни превоз путника железницом и аутобусима

3. Рачуни за услуге превоза лица и фискални рачуни

Обрачун и плаћање акциза у посебним случајевима промета акцизних производа

1. Посебни случајеви обрачунавања и плаћања акциза

1.1. Обрачунавање и плаћање акцизе на продају заплењених акцизних производа

1.2. Плаћање акцизе од стране купца одузетих акцизних производа у поступку контроле, односно у поступку принудне наплате, а које продаје државни орган, односно које купац извози

1.3. Плаћање акцизе од стране лица које продаје акцизне производе који су стечени у складу са законом и који се воде у пословним књигама тог лица

1.4. Плаћање акцизе од стране лица које стави у промет у Републици Србији акцизне производе супротно одредбама закона

2. Састављање и подношење Обрасца ПП ОА

 

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2021. годину

1. Велика и средња правна лица

2. Микро и мала правна лица и предузетници чији је укупан приход за претходну годину већи од 4.400.000 EUR

3. Предузетници разврстани у средње или велико правно лице

4. Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

5. Јавна предузећа

6. Јавна акционарска друштва

7. Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

8. Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

9. Политичке странке

10. Платне институције и институције електронског новца

11. Правна лица чији су пословни рачуни у блокади

Уговарање ревизије финансијских извештаја за 2021. годину

1. Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

2. Рок за избор друштва за ревизију

3. Закључење уговора о ревизији

4. Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

5. Изаберите искључиво друштво за ревизију које има дозволу Министарства финансија и уписано је у Регистар ревизорских друштава који води Комора овлашћених ревизора

6. Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

7. Када ревизор не може да обавља ревизију финансијских извештаја код правног лица?

8. Када одређено друштво за ревизију не може да обавља ревизију?

9. Специфичности уговарања ревизије јавних акционарских друштава

10. Присуствовање попису залиха од стране ревизора

11. Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

 

ЦАРИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Држање девиза на рачунима у иностранству

1. Држање девиза у иностранству без посебног одобрења Народне банке Србије

1.1. Дипломатска, конзуларна и друга представништва Републике Србије у иностранству и запослени у тим представништвима и лица у мисијама Републике Србије у иностранству

1.2. Лица која се стручно усавршавају, издржавана лица и лица која се исељавају у иностранство

1.3. Страни држављани који имају статус резидента

1.4. Продаја непокретности у иностранству

1.5. Остала лица која могу држати девизе на рачунима у иностранству

2. Држање девиза у иностранству на основу одобрења Народне банке Србије

2.1. Финансирање инвестиционих радова у иностранству

2.2. Добит по основу извођења инвестиционих радова у иностранству

2.3. Финансирање рада представништва и огранака у иностранству

2.4. Остали случајеви у којима се може одобрити држање девиза у иностранству

3. Подношење захтева за држање девиза у иностранству и обавеза извештавања

4. Извештавање о стању и промету на рачунима резидената у иностранству

5. Питања и одговори у вези са држањем девиза на рачунима у иностранству

Питања и одговори из области царинског и девизног пословања

1. Извоз преко посредника

2. Права и обавезе носиоца поступка царинског складиштења могу се преносити на друга лица

3. Накнадно повећање цена увезене робе захтева ревизију царинског поступка

4. Новине у налозима платног промета са иностранством

5. Извоз добара и услуга могуће је наплатити и од другог нерезидента по текућем и капиталном послу уплатом на девизни рачун извозника

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА И ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезу на добит правних лица и избегавању двоструког опорезивања

1. Састављање Извештаја о анализи трансферних цена у случају продаје непокретности набављене ради продаје повезаном лицу

2. Коришћење пореског ослобођења по основу подстицаја код улагања из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица, по други пут

3. Примена кредита за уштеђени порез

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

Ко плаћа накнаду за промену намене пољопривредног земљишта?

Висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта

Утврђивање и плаћање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта

Када се не плаћа накнада за промену намене пољопривредног земљишта?

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Вођење евиденције и извештавање о производима који после употребе постају посебни токови отпада

2. Подношење Обрасца ЗИГ – Захтев за исправку грешке за погрешно поднете пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД за накнаде зарада за боловање преко 30 дана

3. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2021. године

4. Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Сингапуром

5. Актуелности у вези са применом Закона о електронском фактурисању

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Фискалне погодности и директна давања

Накнаде за коришћење јавних добара

Порези на употребу, држање и ношење добара

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!