ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. август 2021.

ДВОБРОЈ 14 и 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 14 и 15 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 3. августа 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 14 и15 могу преузимати од четвртка, 5. августа 2021. године у 10 часова.

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 14 И 15 СУ:

 

 

АКТУЕЛНОСТИ

Опорезивање дигиталне имовине (Први део)

1. Порески третман дигиталне имовине из аспекта ЗПДГ

2. Порески третман дигиталне имовине из аспекта ЗПИ

 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

Нови износи минималних акциза на дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Нови износи минималних акциза

2. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

4. Исказивање података у пореској пријави ППОА


 

 

СУБВЕНЦИЈЕ

Питања и одговори у вези са применом Уредбе о субвенцијама за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

1. За утврђивање губитка права на субвенције релевантан је број запослених на дан 13.2.2021. године, а не број запослених из децембра 2020. године

2. Коришћење субвенција код субјеката који су у току 2021. године повећали па смањили број запослених

3. Коришћење субвенција које су добијене за запослене из децембарске пореске пријаве који нису више у радном односу

4. Коришћење субвенција у случају повећања броја запослених

5. Предузетник који нема запослених не може користити уплаћену субвенцију за запослене који су били у радном односу у децембру 2020. године

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ПРИХОДЕ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ РЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Приходи од капитала које остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Камате

2. Дивиденде и учешћа у добити

3. Приход од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

Узимање из имовине привредног друштва

Приход од издавања непокретности у закуп и подзакуп који остварују резидентна физичка лица у земљи

Положај и накнаде за рад директора – резидентних лица према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

3. Обрачун накнаде за рад при обављању послова директора без заснивања радног односа

4. Уговор о правима и обавезама директора не може бити закључен без уговорене накнаде, нити уз одрицање од уговорене накнаде

5. Порески третман накнаде трошкова директора

6. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

7. Пример уговора о правима и обавезама директора

Приходи од ауторских права која остварују резидентна физичка лица у земљи

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Уговори на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 25,5%

2. Лица за која се плаћа допринос за здравствено осигурање

3. Примања на која се не плаћају доприноси за социјално осигурање

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

6. Обрачун пореза и доприноса на поједине врсте осталих прихода

7. Приходи од осигурања лица

8. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

9. Уговори о заступању и посредовању

10. Други приходи који нису опорезовани по другом основу

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима

Добици од игара на срећу

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

Приходи спортиста и спортских стручњака

Допунски рад

1. Допунски рад у здравственој делатности

2. Допунски рад у у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

3. Допунски рад државних службеника

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

5. Рачуноводствено евидентирање накнаде по основу уговора о допунском раду

6. Уношење података по основу уговора о допунском раду у Образац ПОПДВ

Обрачун пореза на приходе од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених послова (осим секундарних сировина) 

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина 

Откуп пољопривредних и шумских производа и коришћење пољопривредних услуга од пољопривредника и других физичких лица 

Пољопривредници – носиоци пољопривредног газдинства – обављање промета непољопривредних добара и пружање непољопривредних услуга 

Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

Приходи по основу уговора о волонтерском раду и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Волонтерски рад

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

Награде и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

Стипендије и кредити ученицима и студентима

Порески третман примања накнаде ученика који обављају учење кроз рад у складу са Законом о дуалном образовању и обавеза плаћања доприноса

1. Значење појмова у дуалном образовању

2. Обим, период и место реализације учења кроз рад

3. Услови за извођење учења кроз рад код послодавца

4. Провера испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца

5. Уговори у дуалном образовању

6. Регистар уговора о дуалном образовању

7. Материјално обезбеђење ученика

8. Финансијско обезбеђење ученика

9. Висина накнаде за учење кроз рад

10. Порески третман накнаде за учење кроз рад и плаћање доприноса

11. Пример обрачуна сразмерног износа најниже месечне основице доприноса

12. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

13. Књижење обрачунатих и плаћених доприноса

14. Не подноси се пријава на осигурање у ЦРОСО

 

ПРИМАЊА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја

3. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

4. Новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

5. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

6. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

7. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

9. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

12. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

13. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу

14. Остварени попусти у малопродаји и сл.

15. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације 

1. Додатна финансијска подршка привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства

2. Прописан је нови Образац ППДГ-3Р

3. Потврде о резидентности Руске Федерације могу бити издате у папирној форми, као и у електронском формату

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Фискалне погодности и директна давања

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Акциза

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Преглед стопа пореза и доприноса, коефицијената за прерачун на бруто и начин попуњавања позиција у Обрасцу ППП-ПД за поједине врсте прихода ван радног односа

 

На почетак стране!