ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

17. јул 2021.

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 13 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 17. јула 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 могу преузимати од понедељка, 19. јула 2021. године у 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Примена Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката донетих на основу њега

1. Режим обавезног електронског фактурисања: рокови и трансакције на које се односи

2. Режим добровољног електронског фактурисања

3. Систем електронских фактура

4. Електронска фактура

5. Рокови за поступање са електронским фактурама

6. Чување електронских фактура

7. Електронско евидентирање обрачуна ПДВ

8. Информациони посредници

9. Инспекцијски надзор и казнене одредбе


 

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

1. Прецизиран је начин утврђивања прихода у поступку остваривања права на дечији додатак за децу лица која обављају самосталну делатност

2. Проширене су врсте прихода који не утичу на остваривање права на дечији додатак

3. Од 1. јануара 2022. године месечна основица накнаде зараде не може бити већа од пет просечних зарада у Републици

4. Пун месечни износ накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства не може бити мањи од минималне зараде

5. Остваривање права на остале накнаде за жене пољопривредне осигуранике

6. Могућност истовременог коришћења права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на остале накнаде по основу посебне неге детета

7. Месечна основица за остале накнаде из члана 17. ст. 1. и 2. Закона

8. Прецизиран је начин утврђивања пуног месечног износа за остале накнаде

9. Начин утврђивања горњег лимита код истовременог коришћења накнаде зараде и остале накнаде

10. Прерачун накнаде зараде и остале накнаде

11. Остале измене и допуне предвиђене Законом

Нова Царинска тарифа за 2021. годину за примену ЕАЕУ споразума

1. Разлог за доношење нове Уредбе за 2021. годину

2. Основне карактеристике нове Уредбе за 2021. годину

3. Почетак примене Уредбе

4. Примена осталих царинских дажбина

Исказивање динарских износа у рачуну у случају када се накнада за промет добара и услуга наплаћује у девизама (члан 197. Правилника о ПДВ)

1. Промет добара и услуга који је опорезив у Републици а чија се наплата може вршити у девизама

2. Промет добара за који је прописано пореско ослобођење са и без права на одбитак претходног пореза а чија се наплата врши у девизама, као и промет добара који је у складу са чл. 11. и 12. Закона о ПДВ извршен у иностранству

 

РАЧУНОВОДСТВО

Измене и допуне МСФИ 16 Лизинг, које су повезане са пандемијом Covid 19

1. Уводне напомене

2. Изузимање умањених отплата лизинга које су повезана са Covid-ом 19 од обавезе модификације лизинга

3. Обелодањивање података о примени практичног решења у вези са утицајем пандемије Covid 19 на лизинг

4. Измене лизинга које нису директна последица пандемије Covid 19

5. Датум ступања на снагу и прелаз на примену измена МСФИ 16

Бесплатно добијена имовина или опрост обавезе од власника капитала (члана/акционара привредног друштва)

1. Зашто се по основу прилива/повећања имовине или смањења обавеза по основу доприноса власника капитала не могу исказати приходи?

2. Шта са расходима по основу смањења имовине/повећања обавеза из трансакција са власником капитала?

3. Пример – добијање имовине без накнаде од власника капитала

4. Пример – опрост обавеза привредном друштву од стране власника капитала

5. Пореске последице бесплатно добијене имовине или опроштених обавеза од власника капитала – порез на добит и порез на поклон?

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Унос имовине и узимање из имовине предузетника

1. Узимање или унос имовине од стране предузетника према прописима

2. Књижење уношења или узимања из имовине предузетника и исказивање у пореском билансу

3. Књижење уноса имовине у радњу  од стране власника

4. Узимање имовине од стране власника радње

5. Закључно разматрање

Питања и одговори – порез на доходак

1. Уплата добровољног ПИО за предузетника на личној заради

2. Уплата премије животног осигурања за оснивача који је у радном односу у свом привредном друштву

3. Порески третман накнаде трошкова антигенских тестова на присуство Sars-CoV-2 физичким лицима представницима купца из иностранства

4. Порески третман накнаде трошкова лечења бившем запосленом

5. Документовање трошкова погребних услуга код исплате солидарне помоћи у случају смрти члана породице запосленог

 

ДИРЕКТНА ДАВАЊА

Питања и одговори – директна давања

1. Губитак права на директна давања код предузетника који није имао запослених
на дан 13.2.2021. године

2. Губитак права на директна давања у случају смањења процента радног ангажовања запосленог ради заснивања радног односа са непуним радним временом код другог послодавца 

3. Губитак права на директна давања у случају престанка радног односа инвалиду рада II категорије

4. Одлазак запослене на боловање ради одржавања трудноће и породиљско одсуство не сматра се смањењем броја запослених

5. Право на директна давања за запосленог који је на боловању због повреде на раду

6. Крајњи рок за коришћење неискоришћених директних давања је 30. јул 2021. године

7. Привредни субјект код којег је утврђен губитак права на давања не може поново стећи то право накнадним повећањем броја запослених

8. Однос прошлогодишње Уредбе и Закључка код утврђивања губитка права на директна давања

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Превоз добара у систему ПДВ

1. Порески обвезник, основица и стопа ПДВ

2. Време и место промета услуга превоза добара

3. Услуге посредовања у превозу добара

4. Издавање и садржина рачуна за услуге превоза

5. Префактурисање трошкова услуга превоза

 

УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Уговори о избегавању двоструког опорезивања – Табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода и имовине

Метод изузимања

Метод кредита

Кредит за уштеђени порез

Спречавање злоупотребе уговора/ Право на погодности из уговора

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

 1. Напомене за припрему одлуке о буџету локалне власти

 2. Планирање прихода

 3. Планирање расхода и издатака

 4. Капитални пројекти

 5. Достављање одлуке о буџету локалне власти

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине на Обрасцу 1

2. Објављен је списак привредних субјеката угоститељске и туристичке привреде који су остварили право на субвенције

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Фискалне касе

Фискалне погодности и директна давања

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!