ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

1. јул 2021.

БРОЈ 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 12 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 30. јуна 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 12 могу преузимати од понедељка, 5. јула 2021. године у 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 12 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Субвенција за подстицање организованог туристичког промета на територији Републике Србије

1. Услови за доделу субвенције

2. Износ у којем се додељује субвенција

3. Захтев за доделу субвенције

4. Контакт подаци

Порески, рачуноводствени и царински третман повратне амбалаже

1. Повратна амбалажа из угла ПДВ и рачуноводствених прописа

2. Повратна амбалажа из угла царинских прописа

Повећање акцизе на цигарете од 1. јула 2021. године и обавеза пописа залиха цигарета

1. Износи акциза на цигарете од 1. јула 2021. године

2. Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

Полугодишње и квартално извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и полугодишњи извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Квартални извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и Управи за дуван


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Пренос целокупне или дела имовине

1. Услови за примену изузећа прописаног чланом 6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ

2. Обавеза издавања рачуна и спецификације као саставног дела рачуна

3. Алокација накнаде на појединачна добра, односно услуге у оквиру пословне целине која је предмет преноса

4. Утврђивање пореске основице уколико се пренос врши без накнаде и код статусних промена

5. Импликације престанка услова у року од три године од дана извршеног преноса

6. Порез на пренос апсолутних права и порез на наслеђе и поклон

ПДВ третман логистичког рабата

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Испорука опреме за силос са монтажом сматра се прометом добара и услуга из области грађевинарства

2. Прималац услуге, у својству пореског дужника, врши процену да ли је услуга коју му пружа страно лице без накнаде, извршена за пословне или непословне сврхе страног лица (после 1. јула 2021. године на исти начин као и пре тога)

3. Правила која се примењују приликом дефинисања добара којима истиче рок трајања у члану 55. Правилника о ПДВ не могу се узети у обзир приликом примене изузећа прописаног чланом 5. Уредбе о количини расхода

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Поступак подношења измењене пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину и подношења пореске пријаве ради утврђивања измењених износа тромесечних обавеза пореза у случају набавке и отуђења непокретности у току пореске године

1. Поступак подношења измењене пореске пријаве услед грешке или пропуста пореског обвезника у утврђивању пореске обавезе

2. Поступак и рокови за подношење пореске пријаве у току пореске године због настанка, односно престанка пореске обавезе

 

ДЕВИЗНО И СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Извештавање у пословању са иностранством

1. Извештај о директним инвестицијама нерезидената у земљи – Образац ДИ-1

2. Извештај о директним инвестицијама резидената у иностранству – Образац ДИ-2

3. Извештај о трансакцијама резидената са нерезидентима по основу извођења инвестиционих (грађевинских) радова – на Обрасцу ГРУ

4. Извештај о стању и промету на рачунима резидената у иностранству и на контокорентним рачунима – на Обрасцу РН

5. Казне за непоштовање прописа о извештавању у пословању са иностранством

(Не)могућност исплате зарада у девизама у Републици Србији у складу са Законом о девизном пословању

1. Случајеви у којима је могуће исплатити зараду у девизама

2. Трансакције које се врше по основу зарада предвиђене прописима којима се уређује платни промет са иностранством

3. Питања и одговори у вези са исплатом зараде у девизама

Питања из области девизног пословања

1. Пренос дуговања и потраживања по спољнотрговинском промету робе и услуга

2. Банка може да одобри кредит нерезиденту

3. Нерезидент правно лице може одобрити зајам свом власнику физичком лицу

4. Плаћање другом нерезиденту по капиталном послу

5. Додатне уплате оснивача која не повећавају основни капитал – шифра 560

6. Продаја непокретности нерезидентног физичког лица која се налази у Републици

 

БОЛОВАЊЕ

Право запосленог на накнаду зараде за време боловања до 30 дана на терет послодавца – обрачун и исплата

1. Услови за остваривање права запосленог на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана на терет послодавца

2. Обавеза достављања обавештења о привременој спречености за рад

3. Утврђивање висине накнаде зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана

4. Право на накнаду за боловање пензионисаним лицима која су поново засновала радни однос

5. Повезивање привремене спречености за рад

6. Обрачун пореза и доприноса на накнаде зараде за време боловања на терет послодавца и књижење (са примером уноса података у Образац ППП-ПД)

7. Трудничко боловање на терет послодавца до 30 дана (са примером обрачуна пореза и доприноса и уноса података у Образац ППП ПД)

8. Друга права запослених који су на боловању

 

СЕЗОНСКИ ПОСЛОВИ

Ангажовање радника на сезонским пословима у делатности пољопривреде, шумарства и рибарства

1. Делатности и послови на које се примењује Закон

2. Сезонски радник

3. Евиденциона пријава и одјава сезонских радника

4. Плаћање пореза и доприноса на приходе сезонских радника

5. Надзор над применом Закона

 

ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

Уговор о зајму из аспекта прописа о ПДВ, пореза на имовину, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица

1. Појам и карактеристике уговора о зајму и уговора о кредиту

2. Шта треба имати у виду приликом уговарања зајма

3. Уговор о зајму из аспекта ПДВ

4. Не постоји обавеза плаћања пореза на поклон у случају да се зајмодавац одрекне позајмице

5. Одрицање од потраживања по основу позајмице када је зајмодавац оснивач привредног друштва

6. Расход по основу опроста дуга лица не признаје се у пореском билансу

7. Порески третман уговора о зајму који је дат у роби

8. Када се зајам не враћа у новцу, већ се анексом уговора о зајму врши испорука добара или услуга, такав посао може да се третира као уплата аванса

9. Може ли правно лице из Србије одобрити зајам правном лицу из иностранства

10. Позајмица страног правног или физичког лица правном лицу у земљи

11. Повраћај зајма физичком лицу (оснивачу) у случају стечаја правног лица

12. „Позајмица власника“ предузетничкој радњи

13. Опорезивање прихода од камате

14. Признавање камате по уговору о зајму између повезаних правних лица у Пореском билансу („Камата ван дохвата руке“ и „Утањена капитализација“)

15. Примери уговора о зајму

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1. Новозапослена лица за потребе остваривања права на пореско ослобођење из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица

2. Порез по одбитку на услугу реемитовања радио програма

3. Порески третман отписаних ненаплативих потраживања

4. Исказивање података на ред. бр. 4 Обрасца СУ – сразмерни износ улагања

5. Продаја пословног простора купљеног средином 2013. године физичком лицу које није у систему ПДВ, а за који је коришћено право одбитка претходног ПДВ и порески кредит из члана 48. ранијег Закона о порезу на добит правних лица

6. Две тренутно најчешће потешкоће приликом подношења Обрасца ОА за 2020. годину

7. Потврде о резидентности у електронском формату

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи одмор запослених у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине и локалне самоуправе и јавним службама

1. Препорука Владе Републике Србије за коришћење годишњег одмора због пандемије изазване Covidom-19

2. Услови за стицање права на пун, односно сразмеран годишњи одмор

3. Дужина годишњег одмора и мерила за утврђивање дужине годишњег одмора

4. Коришћење годишњег одмора у деловима

5. Накнада плате (зараде) за време годишњег одмора

6. Шта чини основицу за обрачун накнаде за годишњи одмор

7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор за запослене у државним органима, органима аутономне покрајине, јавним службама, јавним агенцијама и порески третман накнаде штете

8. Регрес за годишњи одмор

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Усвојен је закон о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању

2. „Позајмица“ предузетника

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!