ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

8. јун 2021.

БРОЈ 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 11 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 7. јуна 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од среде, 9. јуна 2021. године у 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 11 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Усклађена је царинска тарифа за 2021. годину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

1. Прецизиран је начин утврђивања прихода у поступку остваривања права на дечији додатак код лица која обављају самосталну делатност

2. Месечна основица накнаде зараде не може бити већа од пет просечних зарада у Републици за права остварена од 1. јануара 2022. године

3. Пун месечни износ накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства не може бити мањи од минималне зараде

4. Остваривање права на остале накнаде за жене пољопривредне осигуранике

5. Месечна основица за остале накнаде из члана 17. ст. 1. и 2. Закона

6. Прецизиран је начин утврђивања пуног месечног износа за остале накнаде

7. Начин утврђивања горњег лимита код истовременог коришћења накнаде зараде и остале накнаде

8. Прерачун накнаде зараде и остале накнаде

9. Остале измене и допуне предвиђене Предлогом Закона


 

Субвенција за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19

1. Додела бесповратних средстава

2. Услови за доделу бесповратних средстава

3. Прихватање права и обавезе из Програма

4. Исплата средстава

5. Губитак права на бесповратна средства

Усвојен је Закон о заштити пословне тајне

1. Која информација се сматра пословном тајном?

2. Законито и незаконито прибављање пословне тајне

3. Незаконито коришћење или откривање пословне тајне

4. Тужба због повреде пословне тајне

5. Поступање суда у вези са тужбеним захтевом

6. Накнада штете и објављивање пресуде

7. Одређивање и укидање привремене мере и накнада штете

8. Обезбеђивање доказа и обавеза пружања информација

9. Изузеци од примене Законом прописаних мера и поступака

10. Казнене одредбе

Од 5. јуна 2021. године примењују се нови износи акциза на јака алкохолна пића

1. Нови начин обрачуна акциза на алкохолна пића

2. Попис затечених залиха јаких алкохолних пића на дан 5. јун 2021. године

3. Будућа усклађивања динарских износа акциза на јака алкохолна пића

4. Прелазне одредбе о означавању алкохолних пића акцизним маркицама и прописивање рока за доношење нових подзаконских прописа

 

КОНСОЛИДОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Разврставање групе правних лица на крају 2020. године

1. Критеријуми и граничне величине за разврставање групе

2. Помоћ при разврставању групе – калкулатор на сајту  Агенције

3. Обележавање величине групе у посебном информационом систему Агенције

Ослобађање од обавезе састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину

1. Група је разврстана у малу групу и ниједан члан групе није друштво од јавног интереса

2. Потпуно поседовано матично друштво

3. Недоступност информација, зависна правна лица стечена ради продаје, дугорочна ометања

4. Материјално безначајна зависна правна лица

Утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2020. годину

1. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

2. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

3. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

4. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

6. Састављање образаца консолидованог биланса стања и биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

2. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ у статутарним финансијским извештајима

3. У круг консолидовања укључује се и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

4. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

5. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

6. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

7. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

 8. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

9. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

10. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

11. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

12. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

13. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

14. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

15. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

16. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

17. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

18. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

19. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

20. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

21. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

22. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

23. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

24. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

25. Утврђивање вршења значајног утицаја над придруженим правним лицем

26. Матична правна лица која немају обавезу да састављају консолидоване финансијске извештаје, нису у обавези да примењују пуне МСФИ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Изменa аконтација пореза на добит у 2021. години

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

Злоупотреба уговора о избегавању двоструког опорезивања са посебним освртом на појам стварног власника прихода као услова за примену погодности из уговора

1. Увод

2. Злоупотреба уговора о избегавању двоструког опорезивања

3. Стварни власник дивиденди, камате, ауторских накнада и накнада од услуга

4. Спречавање злоупотребе уговора /Право на погодности из уговора

 

ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Подношење пореске пријаве за измену аконтације пореза на приход од самосталне делатности

1. Пореска пријава ради измена аконтација због промена у пословању

2. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Утврђивање места промета услуга у вези са непокретностима

1. Примена правила места где се непокретност налази

2. Шта се сматра непокретношћу у смислу примене члана 12. став 6. тачка 1) Закона о ПДВ

3. Услуге које су непосредно повезане са непокретностима

4. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ

 

ГОДИШЊИ ОДМОР

Право запосленог на годишњи одмор

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и подношење пореске пријаве ППП-ПД
у случају исплате накнаде

1. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

2. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за промену намене и коришћење шума и шумског земљишта

1. Увод

2. Накнада за промену намене шума и шумског земљишта

3. Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Одлука Уставног суда о неуставности одредбе члана 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом

2. Препорука Владе РС да се само запосленима који су претходно вакцинисани, а који су на боловању због потврђене болести COVID-19, омогући право на накнаду зараде у висини од 100%

3. Технички водич са условима и карактеристикама елемената електронског фискалног уређаја ради одобравања за употребу у систему е-фискализације

4. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

5. Објављен је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Ревизија

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!