ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2021. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. мај 2021.

БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 20. маја 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од понедељка, 24. маја 2021. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је нови Закон о електронском фактурисању

1. Одредбе које се примењују од 1. јануара 2022. године

2. Одредбе које се примењују од 1. јула 2022. године

3. Одредбе које се примењују од 1. јануара 2023. године

4. Укратко о томе како ће функционисати електронско достављање фактура

5. Подзаконски акти који треба да буду донети

Објављен је Закон о Регистру административних поступака

1. Предмет уређивања, основни појмови и циљ и сврха закона

2. Успостављање и управљање, начела управљања, регистрација поступка, подаци који се уписују у Регистар, јавна доступност података из Регистра

3. Начин уређења и спровођења поступка, контрола усклађености поступка (претходна и наредна) – методолошка правила

4. Упис поступка, контрола и рокови за упис у Регистар

5. Прекршајна одговорност обвезника уписа

6. Остале одредбе


 

Прописане су измене у опорезивању прихода од ауторских и сродних права и других прихода на које се порез плаћа самоопорезивањем

1. Опорезивање прихода остварених у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 31. децембром 2021. године

2. Опорезивање прихода остварених у периоду почев од 1. јануара 2022. године

Предлог Закона о измени Закона о акцизама

1. Уводне напомене

2. Нови начин обрачуна акциза на алкохолна пића

3. Будућа усклађивања динарских износа акциза на јака алкохолна пића

4. Прелазне одредбе о означавању алкохолних пића акцизним маркицама и прописивање рока за доношење нових подзаконских прописа

5. Попис затечених залиха алкохолних пића на дан ступања на снагу измене закона

Подзаконски акти за извршење Закона о контроли државне помоћи

1. Правилник о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи

2. Правилник о облику и садржини годишњег извештаја о попису шема државне помоћи

3. Упутство за оцењивање усклађености регионалне државне помоћи

Утврђивање процента смањења броја запослених као критеријума за губитак права на директна давања

1. Праћење испуњености услова у погледу дозвољеног смањења броја запослених

2. Утицај флуктуација запослених у току месеца на смањење броја запослених на крају месеца

3. Смањење броја запослених утврђује се у односу на 13.2.2021. године, а не у односу на последњи дан претходног месеца

4. Губитак права на директна давања код субјеката који нису имали запослене на дан 13.2.2021. године

5. Утвђивање смањења броја запослених којима је радни однос престао последњег дана у месецу

6. Карактеристични случајеви утврђивања смањења броја запослених по основу престанка радног односа на одређено време

7. Запослени који се различито третирају за потребе утврђивања износа давања и губитка права на давања

8. Повраћај средстава услед губитка права на директна давања

9. Табеларни преглед правила за утврђивање процента смањења броја запослених као критеријума за губитак права на директна давања

Не постоји обавеза достављања преписа архивске књиге надлежном архиву до 5. маја 2021. године

1. Мишљење ресорног Министарства

2. Промена поступања појединих архива

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Издавање рачуна

1. Посебна правила у вези са издавањем ПДВ рачуна

2. Рок за издавање рачуна

3. Садржина рачуна

Рекламни материјал и пословни узорци из угла новог Правилника о ПДВ

1. Бесплатно давање каталога, брошура, лифлета, флајера и сличних добара

2. Рекламни материјал и поклони мање вредности могу се давати посредством трећих лица

3. Утврђивање висине укупног промета и обрачун ПДВ на дати рекламни материјал и поклоне мање вредности

4. Уобичајене количине пословних узорака

Опорезивање промета секундарних сировина и услуга непосредно повезаних са секундарним сировинама

1. Шта се сматра секундарним сировинама у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ

2. Шта се сматра секундарним сировинама и отпадом у смислу прописа о заштити животне средине

3. ПДВ третман промета секундарних сировина

4. Порез по одбитку на накнаде за промет секундарних сировина и отпада

5. Увоз секундарних сировина и отпада

6. Настанак пореске обавезе и право на одбитак претходног пореза

7. Издавање авансног рачуна и рачуна за извршени промет

8. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ

9. Обавеза вођења евиденције и подношења Обавештења за промет извршен од лица која нису обвезници ПДВ

10. Књиговодствено евидентирање промета секундарних сировина и отпада код продавца и купца

Посебан ПДВ поступак опорезивања промета инвестиционог злата

1. Која се добра сматрају инвестиционим златом

2. Књиговодствено евидентирање набавке и продаје инвестиционог злата

3. ПДВ третман инвестиционог злата

4. Промет инвестиционог злата и услуга посредовања у промету инвестиционог злата за који не постоји обавеза обрачунавања ПДВ

5. Промет инвестиционог злата од стране обвезника ПДВ који се определио за то да ће се на промет инвестиционог злата обрачунати ПДВ

6. Промет услуга посредовања у промету инвестиционог злата за које постоји обавеза обрачунавања ПДВ

7. Садржина рачуна за промет инвестиционог злата

8. Посебна евиденција коју води обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата

 

РАЧУНОВОДСТВО

Евиденција продаје производа и робе у малопродајним објектима произвођача

1. Уводне напомене

2. Евиденција готових производа и робе преко рачуна 912

3. Евиденција робе у продавници произвођача преко рачуна групе 13

4. Продаја сопствених производа произвођача преко рачуна 134

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за коришћење јавних површина

1. Начин утврђивања и плаћања накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

2. Начин утврђивања и плаћања накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

3. Начин утврђивања и плаћања накнаде за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу

 

ЦАРИНЕ И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори из области царинских поступака

Питања и одговори из области царина и девизног и спољнотрговинског пословања

1. Одобравање поступка активног оплемењивања који спроводе два правна лица

2. Продужење рока за доставу коначних података о царинској вредности робе

3. Унос података о примаоцу у извозној царинској декларацији

4. Реекспортни посао са физичким лицима

5. Сличности и разлике – шифре прилива и одлива 312 и 712

6. Начин исплате зараде нерезиденту у Републици Србији

 

ПОВРАЋАЈ ДОПРИНОСА

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2020. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2021. години

1. Право на повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2020. годину

2. Престанак плаћања доприноса у 2021. години

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Донета је Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плате запослених у јавним службама

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Исказивање података у потврди о плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО и у пореској пријави ППДГ-2Р за зараде квалификованих новозапослених лица

2. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

3. Донете су одлуке у вези са применом Закона о дигиталној имовини

4. Донета је Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

5. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку

6. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сингапуром

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!