ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. април 2020.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 18. априла 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од петка, 24. априла 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Осврт на нову Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору

1. Пакет мера – фискалне погодности и директна давања

2. Ко има право да оствари фискалне погодности и директна давања?

3. Услови које правна лица, предузетници и огранци и представништва страних лица морају испунити да би остварили право на фискалне погодности и директна давања

4. На који начин правна лица, предузетници, огранци и представништва страних лица прихватају пакет мера?

5. Одлагање доспелости и одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада за запослена лица

6. Одлагање доспелости и одлагање плаћања пореза и доприноса по основу личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника

7. Одлагање доспелости и одлагање плаћања аконтација пореза на добит

8. Одлагање доспелости и одлагање плаћања аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности код предузетника

9. Директна давања привредним субјектима у приватном сектору

9.1. Директна давања предузетницима и правним лицима која су разврстана као микро, мала и средња правна лица

9.2. Предузетник који нема запослених лица и који се није определио за исплату личне зараде

9.3. Директна давања правним лицима која су разврстана као велика правна лица

9.3.1. Образац СЛ – Списак лица за које велико правно лице остварује право на директна давања

9.4. Спорне одредбе Уредбе у вези са опредељењем за коришћење одлагања плаћања пореза и доприноса и директних давања

9.5. Начин исплате директних давања привредним субјектима у приватном сектору

10. Забрана исплате дивиденде

11. Губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања

12. Казнене одредбе

13. Табеларни преглед пакета мера


 

Актуелна питања и одговори у вези са коришћењем фискалних погодности и директних давања у складу са новом Уредбом

1. Правна лица и предузетници немају обавезу плаћања аконтације за март која доспева 15. априла уколико до краја априла 2020. године поднесу Образац ППП-ПД у којем ће као датум плаћања навести 04.01.2021. године

2. Поступање привредних субјеката који су поднели Образац ППП-ПД за март у којем су датум плаћања навели 30.04.2020. године и нису извршили исплату нето зараде и пореза и доприноса

3. Поступање привредних субјеката који су поднели Образац ППП-ПД за март у којем су као датум плаћања навели 30.04.2020. године, а извршили су исплату нето зараде без пореза и доприноса

4. Начин остваривања права на пореско одлагање и директну помоћ у висини минималне нето зараде када послодавац исплаћује зараду за март у износу који је већи од минималне зараде

5. Могућност коришћења директне помоћи која је добијена у мају за март за потребе исплате априлске зараде

6. Привредни субјект који је исплатио зараду за март до дана ступања на снагу Уредбе има право на директну помоћ за три месеца уколико до краја априла поднесе Образац ППП-ПД за април у којем као датум плаћања наведе 04. јануар 2021. године

7. Право на одлагање пореза и доприноса за зараде запослених за април, мај и јун 2020. године уз истовремено одлагање аконтација пореза на добит за март, април и мај 2020. године

8. Маса средстава која се добијају као директно давање везана је за укупан број запослених, без именовања лица за која су средства остварена

9. Начин пријављивања за директна давања и фискалне погодности лица који су део зараде за март исплатили пре датума ступања на снагу Уредбе

10. Послодавац који први пут Образац ППП-ПД са датумом плаћања 4. јануар 2021. године за зараде запослених поднесе почетком маја за месец април има право да користи пакет мера за два месеца

11. Фискалне погодности не могу да остваре обвезници који су само обрачунали доприносе на најнижу месечну основицу за одређени месец

12. Запослено лице које има статус корисника пензије није искључено из права на директна давања

13. Оснивач који је запослен у свом друштву и који има статус корисника пензије није искључен из права на директна давања

14. Да ли и које фискалне погодности може да користи правно лице које има само радно ангажованог оснивача без заснивања радног односа (без запослених лица)

15. Предузетник паушалац који нема запослене, право на коришћење пакета мера остварује без посебног пријављивања

16. Да ли је предузетник који се определио за личну зараду дужан да обрачуна порез и доприносе приликом исплате новца на свој лични рачун по основу директних давања

17. Предузетник који се није определио за личну зараду није дужан обрачуна порез и доприносе приликом исплате новца на свој лични рачун по основу директних давања

18. Право предузетника на пакет мера ако је исплатио личну зараду и уплатио порез и социјалне доприносе за месец март након ступања на снагу Уредбе

19. Могућност раније уплате пореза и доприноса и аконтација пореза на добит пре одложене доспелости за плаћање уколико је прихваћен пакет мера у складу са Уредбом

20. Забрана исплате дивиденде односи се на све исплате дивиденде (као и међудивиденде), независно од тога да ли је власник, односно оснивач друштва резидентно или нерезидентно правно или физичко лице

21. Забрана исплате дивиденде односи се на исплате дивиденде и учешћа у добити

22. Забрана исплате дивиденде не односи се на привредне субјекте који нису прихватили пакет мера у складу са Уредбом

23. Привредни субјект нема право на исплату дивиденде, без обзира на то што ће пакет мера формално прихватити тек подношењем Обрасца ППП-ПД крајем априла 2020. године

24. Да ли је власнику друштва које је прихватило пакет мера у складу са Уредбом забрањено узимање из имовине друштва за своје приватне потребе?

25. Предузетник који је прихватио пакет мера у складу са Уредбом има право да подиже новац са рачуна радње

26. Недобитна организација има право на коришћење пакета мера уколико испуњава прописане услове у складу са Уредбом

27. Запослени којем је одобрено неплаћено одсуство са датумом након 15. марта 2020. године улази у број запослених приликом рачунања смањења укупног броја запослених

28. Послодавац има право на одлагање плаћања пореза и доприноса за запослене за које користи олакшице

Обвезник ПДВ нема обавезу обрачуна ПДВ на промет добара, односно услуга без накнаде за здравствене сврхе

Померени рокови за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва, достављања финансијских извештаја, подношења пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности

Финансијска подршка (кредити) за ликвидност и обртна средства преко фонда за развој

1. Ко има право на коришћење ових кредита?

2. Услови коришћења кредита

3. Критеријуми за одобрење кредита које је додатно утврдио Фонд за развој

4. Начин реализације програма кредитирања преко Фонда за развој

5. Подношење захтева и поступак добијања кредита од Фонда за развој

6. Праћење реализације програма

7. Забрана исплате дивиденди до краја 2020. године

8. Рачуноводствено и пореско евидентирање примљених кредита за ликвидност и обртна средства од Фонда за развој

Остали инструменти државне помоћи за ликвидност учесника за тржишту

1. Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19

2. Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19

3. Ко je давалац ових облика државне помоћи за ликвидност?

Поједностављени поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије

Донета је Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Донета је Уредба o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшани приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Донета је Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

Донета је нова одлука о забрани извоза производа битних за становништво

Ограничене су и малопродајне цене заштитних рукавица

Увоз етил-алкохола ослобођен је плаћања царине

 

ПДВ

Актуелна питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право послодавца – обвезника ПДВ на претходни порез за набавку заштитних средстава за заштиту здравља запослених, радно ангажованих лица и странака

2. Услуге дезинфекције пословног простора, које се врше у циљу заштите становништва од заразних болести ослобођене су ПДВ у случају ако ове услуге врше здравствене установе

3. Обавеза обрачуна ПДВ када закуподавац остварује смањени износ закупнине, као и када само врши префактурисавање режијских трошкова без наплате закупнине за време трајања ванредног стања

4. Обавеза обрачуна ПДВ од стране закуподавца за месечне периоде за које у складу са анексом уговора неће остваривати закупнину за време трајања ванредног стања

5. Враћање непродате робе због немогућности продаје у време ванредног стања

6. Смањење ПДВ обавезе у случају повраћаја аванса физичким лицима на име отказиваних хотелских резервација услед ванредног стања

7. Давање готових производа без накнаде граду Београду и другим општинама за потребе давања поклон пакета пензионерима

8. На рачуну за испоруку добара на територију АПКМ може се ставити напомена о пореском ослобођењу из члана 24. Закона о ПДВ или се може издати рачун без те напомене

9. Могућност подношења захтева за одлагање плаћања ПДВ услед недостатка новчаних средстава услед привременог прекида обављања делатности због ванредног стања

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину – Образац ППДГ-2Р –

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Примена и тумачење уговора о избегавању двоструког опорезивања (УИДО) у време кризе изазване корона вирусом

 

МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ

Трајни и привремени престанак обављања мењачких послова

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Прописан је нови порески биланс за предузетнике на Обрасцу ПБ 2

2. Измене Правилника о пореској пријави на Обрасцу ППДГ-1С

3. Донета је Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу

4. Донета је нова Одлука о забрани извоза лекова

5. Измене и допуне Одлуке о ограничењу цена и маржи

6. Уплата једнократне помоћи пунолетним грађанима

7. На сајту Министарства здравља објављени су захтеви за издавање потврде о изолацији

8. За време трајања ванредног стања корисници јавних средстава могу да без сагласности комисије број лица запослених на одређено време као и лица ангажованих по другим уговорима задрже на нивоу од 15. марта 2020. године

9. Препорука Владе у вези са исплатом накнаде зараде запосленима за време привременог одсуства са рада због заразне болести COVID–19

10. Појашњење Министарства рада у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

11. Влада је донела Закључак у вези са препорукама за коришћење преосталог годишњег одмора за 2019. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!