ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

30. март 2020.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 28. марта 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од уторка, 31. марта 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ВРЕМЕ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

Примена прописа за време ванредног стања

Мере ограничења и забране кретања лицима и превоза путника у време ванредног стања са посебним акцентом на добијање дозволе за кретање и превоз лица

1. Мере ограничења и забране кретања лицима

2. Дозволе за кретање у периоду забране кретања и потврде које издају привредни субјекти

3. Мере забране превоза путника у време ванредног стања

4. Дозволе за обављање превоза путника


 

Начин рада државних институција током ванредног стања

1. Пореска управа

2. Агенција за привредне регистре

3. Централни регистар обавезног социјалног осигурања

4. Национална служба за запошљавање

5. Републички фонд за ПИО

6. Достављање документације за остваривање накнаде зараде за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета

Организовање рада послодаваца и друга актуелна питања у вези са применом прописа о раду и обрачуном зарада запослених за време ванредног стања

1. Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

2. Објашњење Министарства рада у вези са правима и обавезама радника и послодаваца у току ванредног стања

3. Питања и одговори

3.1. У случају привременог прекида рада послодавац може донети одлуку о плаћеном одсуству у периоду трајања ванредног стања у складу са чланом 117. Закона о раду

3.2. У случају привременог прекида рада послодавац може донети одлуку о плаћеном одсуству у периоду трајања ванредног стања у складу са чланом 116. Закона о раду

3.3. У случају привременог прекида рада послодавац не може донети одлуку о неплаћеном одсуству због ванредног стања

3.4. У случају привременог прекида рада послодавац може донети одлуку о колективном годишњем одмору у периоду трајања ванредног стања

3.5. Да ли је у условима ванредног стања дозвољено отказивати уговоре о раду по основу технолошког вишка

3.6. (Не)могућност давања отказа запосленом за време трајања ванредног стања

3.7. Нису прописане забране престанка радног односа на одређено време и престанка рада по уговору о привременим и повременим пословима у периоду трајања ванредног стања

3.8. Обрачун зараде за запослене који раде скраћено радно време услед ванредног стања

3.9. Послодавац који не исплати зараде до последњег дана у текућем месецу за претходни месец дужан је да обрачуна и уплати доприносе за обавезно социјално осигурање

3.10. Могућност исплате зараде запосленима пре краја месеца или за један месец унапред

3.11. Порески третман солидарне помоћи запосленима услед ванредног стања

3.12. Накнада запосленом за време проведено у самоизолацији по повратку са службеног пута

3.13. Право на накнаду трошкова одласка и доласка са посла за запослене који раде од куће

3.14. Запослени који ради од куће има право на топли оброк и регрес

Актуелна питања у вези са применом прописа о фискалним касама у време ванредног стања

1. Каса која се привремено не користи за време ванредног стања не мора да се дефискализује

2. Да ли се каса која се не користи због прекида обављања делатности који се региструје у Агенцији за привредне регистре треба да се дефискализује?

3. Обавештавање Пореске управе о привременом престанку обављања делатности

4. Дневни извештаји фискалне касе не штампају се нерадним данима, већ само на крају радног дана

5. Дневни извештај се штампа на крају радног дана и онда када нема промета

6. У време када фискална каса не ради, обвезник није дужан да држи терминал за даљинско очитивање прикључен на фискалну касу преко њеног интерфејса

7. Када се фискална каса сели у седиште фирме ради одлагања и чувања док малопродајни објекат привремено не ради није потребно обавити фискализацију због промене адресе

8. Када се фискална каса сели у седиште фирме ради обављања делатности на тој локацији док други објекат привремено не ради (није) потребно обавити фискализацију због промене адресе

9. Објашњење Пореске управе о дефискализацији фискалних каса у току ванредног стања

Прописи из области спољне и унутрашње трговине који се примењују за време ванредног стања

1. Прописи

2. Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних маски

3. Забрана извоза производа битних за становништво

4. Забрана извоза лекова

5. Одлука о ограничењу цена основних животних намирница и заштитне опреме

6. Одлука о посебним мерама пружања услуга

7. Одлука о ограничењу пружања услуга

8. Одлука о посебним мерама пружања услуга у трговини на мало

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања

1. Непредузимање мера принудне наплате одложеног пореза и необрачунавање затезне камате

2. Стопа затезне камате на јавне приходе за време ванредног стања смањена је са 11,75% на 1,75%

Влада је донела уредбе којима се уређују застој, почетак и завршетак рокова у управним, пореским, царинским и судским поступцима за време трајања ванредног стања

1. Уредба о роковима у судским поступцима

2. Уредба о примени рокова у управним поступцима

3. Поступање појединих органа и организација у вези са роковима у ванредном стању

Обуставе из зараде и поступци извршења и обезбеђења током трајања ванредног стања

Мораторијум отплате кредита и лизинга у периоду трајања ванредног стања

1. Обавеза банака и давалаца лизинга да омогуће дужницима мораторијум отплате кредита и лизинга

2. Обавеза банака и давалаца лизинга да општим актима уреде спровођење мораторијума отплате кредита и лизинга

3. Извештавање НБС о активностима у вези са спровођењем одобреног мораторијума обавеза

4. Забрана наплате трошкова у вези са одобрењем мораторијума отплате обавеза

5. Ефекти примене одлука о мораторијуму отплате обавеза по кредитима и лизингу

Влада је донела одлуке о статусу страних држављана и важењу дозвола за рад издатих странцима за време ванредног стања

 

РАЧУНОВОДСТВО

Актуелности у вези са професионалним звањима у рачуноводству и добијањем дозвола за пружање рачуноводствених услуга

1. Уводне напомене

2. Услови за пружање рачуноводствених услуга

3. Подношење захтева за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

4. Професионална звања која се признају за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

5. Стицање професионалних звања

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Усклађивање понуђача са новим Законом о јавним набавкама (рок за усклађивање је 1. јул 2020. године)

 

ИГРЕ НА СРЕЋУ

Нови Закон о играма на срећу

1. Проширење забрана у вези са приређивањем игара на срећу

2. Игре на срећу у играчницама

3. Посебне игре на срећу – клађење

4. Игре на срећу преко средстава електронске комуникације

5. Наградне игре у роби и услугама

6. Кумулација услова у вези са основним капиталом

7. Остало

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Влада је донела Уредбу о померању рокова за подношење финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање

Измене и допуне Уредбе о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Рок за достављање података за Национални регистар извора загађивања продужава се до 30. априла 2020. године (токови отпада, амбалажа итд.)

2. Продужење исплате корисницима права по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом на основу раније донетих решења

3. Продужење боловања без изласка на лекарску комисију

4. За време ванредног стања извештавање о кредитним пословима са иностранством врши се у електронском облику

5. Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору

6. Влада је донела Закључак о ограничавању окупљања на јавним отвореним и затвореним просторима

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Ревизија

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу
2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!