ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

06. март 2020.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 5. марта 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од понедељка, 9. марта 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Коментар на усвојени Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Утврђивање и плаћање пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге за 2020. годину

Пример обрачуна пореза и начина попуњавања пореске пријаве када пореска обавеза настане у првом тромесечју 2020. године


 

Питања и одговори у вези са плаћањем пореза на имовину

1. Разврставање рибњака за потребе утврђивања пореза на имовину

2. Утврђивање пореске основице за објекат у којем је смештен производни погон и који се користи за производњу и објекат складишта који се користи за складиштење

3. Утврђивање пореске основице за пословну зграду за коју је пореска обавеза настала у току године

4. Утврђивање пореске основице за 2020. годину за непокретност за коју је пореска обавеза настала у 2020. години код обвезника који је разврстан у велико правно лице и који непокретности у пословним књигама исказује по фер вредности у складу са МРС, односно МСФИ

5. Балон хала као предмет пореза на имовину

6. Пореска обавеза за објекат у изградњи настаје даном почетка коришћења, независно од тога да ли је добијена употребна дозвола, односно у конкретном случају коначна ситуација извођача

7. Када привредно друштво користи кућу по уговору о закупу који је закључен са физичким лицем као закуподавцем, обвезник пореза на имовину је физичко лице а по основу права својине на објекту који даје у закуп

8. Обвезник који складишта и земљиште није посебно евидентирао у пословним књигама нема право да пореску основицу за те објекте утврђује у висини књиговодствене вредности

9. Право на пореско ослобођење за обвезнике који обављају делатност производње – изградње станова за тржиште (за даљу продају) који те непокретности одмах по настанку пореске обавезе евидентирају као залихе

10. Уколико за новоизграђени објекат није добијена употребна дозвола, а није оспособљен за употребу нити се почело са коришћењем објекта пре добијања употребне дозволе, пореска обавеза није настала

11. Од 1. јануара 2016. године на водно земљиште и водне објекте (осим рибњака) који су уписани у регистар катастра водног земљишта, односно водног објекта, не плаћа се порез на имовину

12. Утврђивање пореске основице за подрумску просторију у згради, трафостаницу и производни објекат који се не користи

13. Завршетак поступка озакоњења предметних објеката у фебруару 2020. године (за које је већ поднесена пореска пријава у току 2019. године) није промена која утиче на обавезу подношења пореске пријаве у року од 30 дана

14. За објекат за пољопривредну производњу који је уступљен другом лицу уз остваривање прихода обвезник не остварује право на пореско ослобођење

15. Пореска основица је набавна вредност за новоприбављени апартман и земљиште обвезника који води пословне књиге и који вредност непокретности у пословним књигама исказује по методу фер вредности у складу са МРС, односно МСФИ

16. Право на пореско ослобођење за земљиште које је купљено да би се на њему градио објекат и земљиште са старом зградом која се руши да би се на том земљишту градио нови објекат

17. Утврђивање пореске основице за биогасно постројење које се сматра објектом за производњу електричне енергије у складу са прописима којима је уређена енергетика

18. Корисна површина објекта који нема хоризонталну подну површину или ободне зидове (базени, како надземни тако и подземни/укопани у земљу) је површина његове вертикалне пројекције на земљиште

19. Паркинг простор, интерна саобраћајница и тротоари не опорезују се као објекти, већ се за потребе опорезивања сматрају саставним делом земљишта

20. Саставним делом објекта, у смислу јединственог предмета опорезивања, сматрају се инсталације инкорпорисане у објекту и од објекта до прикључка на мрежу

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Кратка упутства за правилан обрачун амортизације за пореске сврхе за 2019. годину – табеларни преглед карактеристичних пореских ситуација

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Изнајмљивање машине са руковаоцем за рад у каменолому опорезује се са 20% ПДВ

2. Евидентирање података по основу примљеног захтева за рефундацију трошкова из ранијих година

3. Примена прописа о ПДВ за промет пословног објекта на којем је извршена надоградња

4. Опорезивање продаје секундарних сировина

5. Утврђивање основице за обрачун ПДВ на мањак опреме

6. На продају неупотребљивих добара (отпадака) која се не сматрају секундарном сировином обвезник ПДВ је дужан да обрачуна ПДВ

7. Вредност робе коју домаће привредно друштво испоручује (извози) свом огранку у иностранство ради даље продаје исказује се у пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ

8. Паковање песка у вреће и убацивање врећа у ров у који ће се положити гасовод не сматра се прометом из грађевинске делатности

9. Сервисирање сопствених rent-a-car возила и наплата накнаде штете по основу каско осигурања

10. Продаја и уградња USM адаптера на постојећи, мали клима уређај

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Држање девиза на рачунима у иностранству

1. Резиденти који могу држати девизе у иностранству без посебног одобрења Народне банке Србије

2. Случајеви у којима резиденти могу држати девизе у иностранству на основу одобрења Народне банке Србије

3. Подношење захтева за држање девиза у иностранству и обавеза извештавања

4. Извештавање о стању и промету на рачунима резидената у иностранству

 

ТОКОВИ ОТПАДА

Извештавање Агенције за заштиту животне средине (посебни токови отпада и амбалажа)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Усвојене су измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања

Усвојене су измене и допуне Закона о дуалном образовању

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2019. године, који се примењује за потребе пореске амортизације, износи 411.285 динара

2. Донета је Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године

3. Давања поводом 8. марта – Дана жена

4. Закуп на неодређено време стана у својини грађана, задужбина и фондација

5. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2019. године

6. Правилник о организацији и поступку електронског јавног надметања

7. Уредба о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима привремени боравак у Републици Србији може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка

8. Каматне стопе у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2020. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Рачуноводство

Ревизија

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 24. марта 2020. године

 

На почетак стране!