ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. фебруар 2020.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 19. фебруара 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од петка, 21. фебруара 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

НОВИ ЗАКОНИ

Усвојене су измене и допуне Закона о планирању и изградњи

Усвојене су измене и допуне Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Новине у вези са консолидованим финансијским извештајима за 2019. годину –

1. Разврставање групе правних лица на крају 2019. године

2. Када је матично друштво ослобођено обавезе састављања и достављања консолидованог финансијског извештаја за 2019. годину?

Подсетник за састављање годишњег извештаја о пословању привредног друштва у 2019. години

Питања и одговори из области рачуноводства и финансијског извештавања

1. Микро правна лица, уколико се одлуче за примену МСФИ за МСП дужна да га примењују у континуитету

2. Књижење и пореско признавање рушења дела пословног објекта којем се мења намена

3. Моменат под којим се у пословним књигама признају приходи по основу извоза

4. Моменат под којим се у пословним књигама евидентирају залихе робе из увоза

5. Рачуноводствено евидентирање накнаде по основу коришћења софтверског решења банке за плаћања преко интернета

6. Књижење поступка прераде туђе робе под царинском контролом


 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Актуелна питања у вези са обрачуном амортизације за пореске сврхе за 2019. годину у складу са новим правилима

1. Обрачун пореске амортизације за новостечена средства врши се на дневном нивоу и када је актом о рачуноводству уређен месечни обрачун рачуноводствене амортизације

2. На стално средство рекласификовано са залиха у 2019. години примењују се нова правила обрачуна амортизације за пореске сврхе

3. Авансно плаћена стална средства у 2018. години, која су обвезнику испоручена у 2019. години подлежу обрачуну амортизације за пореске сврхе према новим правилима

4. Стално средство које је купљено или изграђено у 2018. години и активирано у 2019. години подлеже обрачуну амортизације за пореске сврхе према старим правилима

5. Уколико је износ рачуноводствене амортизације нижи од износа пореске амортизације, за пореске сврхе као расход признаје се износ рачуноводствене амортизације током целог рачуноводственог корисног века

6. Обрачун амортизације за пореске сврхе за стално средство које је набављено и отуђено у 2019. години

7. Обрачун амортизације за пореске сврхе сталног средства које је стечено и коришћено и на којем је завршено накнадно улагање у 2019. години

8. Обрачун амортизације за пореске сврхе сталног средства стеченог у 2018. години, а које је активирано и на којем је завршено накнадно улагање у 2019. години

9. Ново улагање у 2019. години на пословном простору који је узет у закуп од раније

10. Појам неотписане пореске вредности сталних средстава стечених почев од 1. јануара 2019. године

11. Утврђивање неотписане пореске вредности у пореској евиденцији

12. (Не)признавање разлике између неотписане пореске и неотписане рачуноводствене вредности отуђеног/уништеног средства у 2019. години које је стечено закључно са 31. децембром 2018. године

13. Износ рачуноводствене амортизације нематеријалних средстава стечених у 2019. години исказује се на Обрасцу ПОА, односно исказује се како на ред. бр. 20, тако и на ред. бр. 21 у ПБ 1

14. Накнадно улагање у 2019. години на нематеријалном средству које је постало расположиво за коришћење у 2017. години

15. Разврставање биолошких средстава и признавање амортизације вишегодишњег засада и основног стада за пореске сврхе

16. Разврставање бунара чија је изградња завршена почев од 1. јануара 2019. године

17. Правило „петоструког износ децембарске зараде“ односи се искључиво на стална средства разврстана од II до V групе која су стечена закључно са 31. децембром 2018. године

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезу на добит правних лица

1. (Не)признавање расхода по основу исправке вредности потраживања од лица које је уплатило аванс за будући промет добара

2. Књижење и пореско признавање трошкова службеног пута за пословне партнере са циљем унапређења постојеће сарадње, успостављања нове сарадње, као и ради упознавања са процесом производње и обуке за руковање купљеном опремом

3. Обвезник је пропустио да у пореском билансу за претходне периоде искаже податке о рачуноводственој и пореској амортизацији у пореском билансу – како исправити грешку?

4. Обвезник је пропустио да искаже набавку опреме у Обрасцу ОА за 2017. годину – како отклонити пропуст?

5. Камата на позајмљена средства не укључује се у расходе недобитне организације који се умањују од прихода остварених на тржишту

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Тест самосталности – опорезивање прихода које остваре предузетници и предузетници паушалци по основу „несамосталног“ обављања делатности

Питања у вези са пословањем предузетника

1. Предузетник који води двојно књиговодство треба да у пословним књигама евидентира основна средства која користи за обављање делатности

2. Исказивање нето прихода приликом преласка са простог на двојно књиговодство и поступак трансформације предузетника у привредно друштво

3. Рачуноводствени третман већих обавеза од имовине предузетника приликом преласка са простог на двојно књиговодство

4. Предузетник у својству пословно способног физичког лица не може закључити уговор о закупу путничког аутомобила који је регистрован на његово име

 

ПДВ

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2020. години 

1. Стицање статуса претежног извозника у 2020. години, на основу података о извршеном извозу добара у 2019. години, исказаних у финансијском извештају за 2019. годину – подношењем Обрасца ПИД ПДВ

2. Стицање статуса претежног извозника у 2020. години на основу података о извозу добара у периоду од 1. јануара 2020. године до истека пореског периода у 2020. години, за који подноси пореску пријаву – подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 –

3. Поступак остваривања права на повраћај ПДВ

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2020. године

Питања и одговори – избегавање двоструког опорезивања

Опорезивање дивиденди

 

ЗАРАДЕ, РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Донесен је Правилник о условима за издавање дозволе за рад агенције за привремено запошљавање и полагање стручног испита за рад те агенције

Обуставе из зараде према измењеним одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу
од 1. јануара 2020. године

1. Која стална примања физичких лица – извршних дужника не могу бити предмет извршења?

2. Однос између Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о здравственом осигурању по питању дозвољености извршења на накнади зараде за боловање које се исплаћује на терет Завода за здравствено осигурање

3. Која стална примања запослених лица могу бити предмет извршења и обезбеђења?

4. Ограничења извршења на заради у складу са Законом о раду

5. Ограничења извршења на заради и другим сталним примањима извршних дужника у складу са Законом

6. Редослед намирења извршних поверилаца у оквиру ограничења извршења на заради

7. Редослед намирења извршних поверилаца по основу законског издржавања, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад или новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања

8. Редослед намирења извршних поверилаца у случају извршења административне забране

 

ТРГОВИНА

Декларисање и означавање робе у малопродаји

1. Код интернет продаје не постоји обавеза да декларација која се истиче на интернет страници има машински читљиву ознаку

2. Машински читљива ознака може бити одвојена од саме декларације за робу

3. Роба раније набављена, а која се на залихама у малопродаји затекла 30. јануара 2020. године без машински читљиве ознаке може се продавати без те ознаке док трају залихе

4. Обавеза означавања робе у малопродаји машински читљивом ознаком односи се на све врсте робе

 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Донет је Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање

 

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

1. Правно лице, предузетник и физичко лице које обавља одређене активности које утичу на животну средину су обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

2. Власници теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафтних деривата, хемијских и других опасних материја на територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине су обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

СТЕЧАЈ

Правни пут законитог оспоравања продаје имовине стечајног дужника

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Прописане су стандардне уговорне клаузуле којима се уређује правни однос између руковаоца и обрађивача података о личности

2. Усклађени динарски износи у вези рефундације ПДВ за куповину хране и опреме за бебе

3. Донет је нови Закон о жиговима

4. Донет је Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

5. Нови усклађени динарски износи акциза, уместо од 1. фебруара 2020. године, примењују се од 1. јуна 2020. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

Обједињена мишљења

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
24. марта 2020. године

 

На почетак стране!