ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

22. јануар 2020.

ДВОБРОЈ 4 и 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 4 и 5 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 21. јануара 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 4 и 5 могу преузимати од петка, 24. јануара 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 4 и 5 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Актуелности у вези са утврђивањем пореза на добит за 2019. годину

Утврђивање основице пореза на добит на Обрасцу ПБ 1 за 2019. годину

Пример обрачуна амортизације која се признаје за пореске сврхе за 2019. годину

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

1. Шта се сматра трошковима који нису документовани?

2. Шта се сматра трошковима који нису за обављање делатности?

3. Рекреација и тим билдинг запослених које обезбеђује послодавац

4. Недокументована накнада запосленима за трошкове доласка и одласка на посао

5. Консултантске, менаџерске, маркетиншке и сличне услуге из иностранства

6. Исправка вредности и отпис потраживања за дато јемство

7. Расход по основу преноса удела без накнаде повезаном лицу

8. Расход исказан по основу пореза на имовину плаћеног од стране правног лица – закупца непокретности која је у власништву закуподавца – физичког лица


 

Пореско признавање исправке и отписа потраживања

1. Исправка вредности потраживања (ред. бр. 7, 26 и 27 ПБ 1)

2. Директан отпис потраживања (ред. бр. 26 ПБ 1)

3. Директан отпис раније исправљених потраживања која су била порески призната (ред. бр. 41 ПБ 1)

4. Наплата, повлачење тужбе, предлога за извршење, односно пријаве раније исправљених и отписаних потраживања која су била призната као расход (ред. бр. 42 ПБ 1)

5. Наплата раније отписаних и исправљених потраживања која нису била призната као расход (ред. бр. 45 ПБ 1)

6. Наплата исправљеног, односно отписаног потраживања пре дана одобравања финансијских извештаја

7. Примери (не)испуњења трећег услова за признавање отписа потраживања

8. Губитак од продаје потраживања, као и расход по основу раније исправке тог потраживања признају се у пореске сврхе

9. Порески третман исправке и отписа потраживања по основу датог јемства

10. Исправка и отпис потраживања код банака

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

1. Признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

2. Примања других лица која се сматрају зарадом

3. Признавање расхода по основу отпремнина и новчаних накнада по основу престанка радног односа

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу

1. Издаци за здравствене, образовне, научне, спортске и друге намене

2. Издаци за улагања у област културе

3. Пример утврђивања и уноса непризнатих расхода по основу донација и доброчиних давања у порески биланс

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2019. годину

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

Нови начин утврђивања корекције за стална средства набављена од повезаних лица и исказивање у пореском билансу за 2019. годину

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

7. Продаја повезаном лицу на рате по основу које је целокупан приход укључен у опорезиву добит пореског периода не сматра се зајмом за који је обвезник дужан да утврђује камату „ван дохвата руке“

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ПОРЕСКИ КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2019. годину и аконтација за 2020. годину за лица која састављају ПБ 1

Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу

Изузимање 80% квалификованог прихода из основице пореза на добит

Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћеног у другој држави у складу са чланом 53б Закона

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари за 2019. годину

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Напомене у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

 

ПОРЕЗ НА НЕТО ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Актуелности у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2019. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2019. годину

Утврђивања основице за обрачун пореза и доприноса код предузетника који доприносе плаћају на стварни приход кроз примере

Књижење аконтација пореза и доприноса и утврђене разлике по коначној пореској пријави код предузетника који доприносе плаћају на стварну добит

Образац ППДГ-1С (утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2019. и аконтација за 2020. годину)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја давалаца финансијског лизинга

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде и који се примењују од 1. фебруара 2020. године

Нови Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање

 

АКЦИЗА

Нови усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања са: Белгијом, Грузијом, Ирском, Канадом, Луксембургом, Норвешком, Русијом, Уједињеним Арапским Емиратима, Украјином и Холандијом

 

ЦАРИНЕ

Наплата осталих царинских дажбина у 2020. години

Смањење царинских дажбина на одређену робу, односно изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Утврђивање пореза на добит за 2019. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

Отварање пословних књига за 2020. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2019. годину код корисника буџетских средстава

Обавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за 2020. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Посебан информациони систем Агенције за достављање годишњих извештаја за 2019. доступан је корисницима

2. Крајњи рок за подношење извештаја за статистичке потребе за 2019. годину Агенцији за привредне регистре је 2. март 2020. године

3. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

4. Финансијски извештај за 2019. годину потписује законски заступник који је регистрован код Агенције на дан достављања финансијског извештаја

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!