ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

12. јануар 2020.

ДВОБРОЈ 2 и 3
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 2 и 3 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 12. јануара 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 2 и 3 могу преузимати од уторка, 14. јануара 2020. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 2 и 3 СУ:

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Актуелности у вези са састављањем финансијских извештаја за 2019. годину

1. Предузетници који су од 1. јануара 2019. године обавезни да воде двојно књиговодство морају да се пријаве за обавезу достављања годишњег финансијског извештаја Агенцији

2. Новине у обрачуну пореске амортизације за 2019. годину

3. Измене пореских биланса и пореских пријава за правна лица

4. Примена ревидираних МСФИ за МСП приликом израде финансијских извештаја за 2019. годину

5. Могућност примене нових и измењених МРС/МСФИ приликом израде финансијских извештаја за 2019. годину

6. Разврставање правних лица на основу критеријума из новог Закона о рачуноводству

7. Утицај смањења курса динара на резултате пословања за 2019. годину

8. Утицај смањеног курса динара на величину правних лица

9. Рачуноводствени третман девизних аванса

10. Достављање извештаја о попису и пописних листа надлежним органима правног лица и Пореској управи


 

Састављање, достављање и објављивање финансијских извештаја за 2019. годину

1. Обвезници састављања финансијских извештаја

2. Врсте финансијских извештаја

3. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

4. Подзаконски прописи о вођењу пословних књига, састављању, достављању и јавном објављивању финансијских извештаја

5. Примена прописа о признавању и вредновању позиција у финансијским извештајима

6. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

7. Могућност истовременог достављања редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе

8. Достављање изјаве о неактивности

9. Достављање годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

10. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

11. Изјава да није усвојен финансијски извештај, односно вршена расподела добити или покриће губитака

12. Остала документација која се доставља уз редовне годишње финансијске извештаје

13. Финансијски извештаји који подлежу ревизији

14. Отклањање недостатака у финансијским извештајима и документацији

15. Упис у Регистар финансијских извештаја и достављање информације о јавном објављивању

16. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

17. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

18. Уплата накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

19. Обавеза предузетника да обавести Агенцију о вођењу или престанку вођења двојног књиговодства

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

1. Уводне напомене

2. Разврставање правних лица и предузетника према критеријумима из новог Закона

3. Разврставање група правних лица

4. Примена члана 26. став 1. новог Закона о ревизији

 

РАЧУНОВОДСТВО, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Подсетник за обављање одређених радњи у вези са утврђивањем расхода, прихода и резултата пословања за 2019. годину

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези)

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2019. годину

Резервисања за трошкове и ризике

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Појам и дефиниција државних давања

2. Основне разлике Одељка 24 МСФИ за МСП и МРС 20

3. Новине у МРС 16 и МРС 40 у вези са државним давањима у складу са МРС 20

4. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

5. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују потпуне МСФИ

6. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Вредновање учешћа у капиталу у финансијским извештајима за 2019. годину

1. Рачуноводствена регулатива учешћа у капиталу

2. Вредновање учешћа у капиталу применом пуних МСФИ

3. Вредновање учешћа у капиталу применом МСФИ за МСП

4. Вредновање учешћа у капиталу применом Правилника за микро и друга правна лица

5. Књижење учешћа у капиталу код других правних лица

Обрачун набавне вредности продате робе

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2019. годину

V. Састављање Извештаја о токовима готовине

VI. Састављање извештаја о променама на капиталу

VII. Напомене уз финансијске извештаје

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације

 

ПДВ

Књижење пословних промена које се односе на 2019. годину по којима ПДВ доспева у 2020. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса на крају 2019. године по којима обавеза ПДВ настаје у 2020. години

3. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2019. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2020. години

4. Књижење рачуна који се односе на 2019. годину, а право на претходни ПДВ се остварује у 2020. години

5. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2019. години

6. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2019. године

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Од 1. јануара 2020. године у примени су нови обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

1. Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину

1.1. Образац ППИ–1

1.2. Образац ППИ–2

2. Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

2.1. Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – Образац ППИ–3

2.2. Пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

2.2.1. Образац ППИ–4

2.2.2. Образац ППИ–4/1

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И КОМОРЕ

Положај директора у једнодомном управљању д.о.о., односно а.д.

Питања и одговори у вези са применом Закона о привредним друштвима

1. Пословно име привредног друштва, односно предузетника, у случају када је назив, као карактеристични део пословног имена, на страном језику који користи латиничко писмо, може бити и на ћириличком и на латиничком писму

2. Када након објављивања позива за седницу скупштине друштва, један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, уоче материјално значајне грешке, односно недостатке у одлукама, односно материјалима који су основ за доношење предложених одлука, нема правних сметњи да исти предложе другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда седнице скупштине

3. У случају уступања дела непокретности члану друштва од стране самог друштва спроводи се поступак утврђивања постојања личног интереса члана друштва у складу са Законом

4. Уношење непокрeтности под хипотеком као неновчани улог и последице активирања хипотеке на капитал друштва

5. Након брисања друштва из Регистра по спроведеном поступку принудне ликвидације члан друштва као правни следбеник друштва може, у судском и управном поступку, поднети захтев за наставак поступка који је прекинут због тога што је над друштвом покренут поступак принудне ликвидације

6. Уколико се докаже да је надлежном регистру пријављен неистинит податак у вези са седиштем или издвојеним местом пословања предузетника, у намери да се такав податак употреби као прави, таква радња могла би се сматрати кривичним делом

7. Одређивање цене принудног откупа акција након спроведеног поступка приватизације

Питања и одговори у вези са применом Закона о привредним коморама

1. Немогућност плаћања чланарине Привредној комори Србије само по основу колективног чланства преко пословног удружења за привредна друштва – чланове удружења

2. Не постоји законска обавеза плаћања чланарине Привредној комори Србије за огранак привредног друштва

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање годишњег финансијског извештаја за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2019. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Принудна ликвидација над привредним друштвима која нису доставила финансијске извештаје за 2017. и 2018. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Акциза

Ревизија

Порески поступак и пореска администрација

 

На почетак стране!