ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. децембар 2020.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 31. децембра 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину) и уједно је објављен у целости на јавном делу нашег сајта у ПДФ формату као и ОВДЕ.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од понедељка, 4 јануара 2021. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Усвојен је сет пореских и других закона

Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести Covid-19

Примена измена и допуна Закона о ПДВ и нових подзаконских прописа

Посебан поступак опорезивања промета половних добара у складу са измењеним чланом 36. Закона о ПДВ

Усвојен је Закон о дигиталној имовини

Новине у обрачуну зарада запослених од 1. јануара 2021. године

Новине од 1. јануара 2021. године у вези са обрачуном пореза и доприноса на зараде лица упућених на рад у Србију

Минимална зарада

Царинска тарифа за 2021. годину

Нове олакшице за отплату кредита и финансијског лизинга

Чланарина Привредној комори Србије у 2021. години

Субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

Измене и допуне Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2020. године

Исправка грешака обвезника ПДВ који учествују у промету добара и услуга из области грађевинарства

Подсетник за одређене радње у примени прописа о ПДВ на крају 2020. године

Питања и одговори у вези са вредносним ваучерима

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Припремни радови за адаптацију пословног простора, које врши обвезник ПДВ, који није ангажован за обављање послова адаптације објекта не сматрају се пословима из области грађевинарства

2. Порески третман издатака на име донације поправке крова на објекту дома здравља

3. Дечије игре које се израђују и причвршћују за унапред припремљено бетонско постоље, хемијским поступком – лепљењем, не сматрају се прометом из области грађевине

4. Порески третман продаје паркинг места коју врши инвеститор паркиралишта

5. Порески третман продаје продужених гаранција купцима нових путничких аутомобила

6. Закупнином се сматра износ који закуподавац фактурише закупцу простора, независно од тога што се ради само о износу у висини трошкова насталих у закупљеном простору

7. Примена прописа о ПДВ у случају када уплатилац аванса за радове из области грађевинарства није био обвезник ПДВ, а статус обвезника ПДВ стекао је пре завршетка наведених радова

8. Давање у закуп опреме пореском обвезнику у иностранству са руковаоцем, без накнаде, не опорезује се ПДВ

9. Право на претходни порез за набавку радне униформе

10. Обвезници ПДВ који врше промет добара и услуга са правом и без права на претходни порез имају право на претходни ПДВ у сразмерном износу утврђеном интерним обрачуном ПДВ за примљене радове из области грађевинарства

11. Набавка алата и ситног инвентара готовинским плаћањем од стране запослених и право одбитка претходног пореза

12. Начин евидентирања услуге коју нам је пружило лице које није обвезник ПДВ и које није издало рачун за ту услугу (унос података у ПОПДВ)

13. Унос накнада за услуге паркинг сервиса и остале ставке из рачуна провајдера телекомуникационих услуга (унос података у ПОПДВ)

14. Промет контејнера за смештај људи и опреме без монтаже на бетонску подлогу (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

15. На део накнаде за испоруку и уградњу звучника у плафоне и зидове објекта порески дужник је обвезник ПДВ којем се врши промет

16. Испорука са прикључивањем електричног апарата за кафу не сматра се прометом добара из области грађевинарства

17. Износ који општина уплаћује аутобуском превознику у случају отказивања услуге градског превоза услед прописаних мера Владе током ванредног стања представља дотацију која није предмет опорезивања ПДВ

18. ПДВ третман финансирања изградње објекта од стране обвезника ПДВ у замену за право коришћења изграђеног објекта без накнаде у одређеном периоду

19. Вредност производа који су били извезени па се због рекламације враћају у Републику Србију, исказује се у 6.1. Обрасца ПОПДВ

20. Кредит нота инодобављача није разлог за исправку одбитка претходног пореза

21. Порески третман шкарта који је настао због неадекватног материјала који је увезен из иностранства

22. Поступак повраћаја више плаћеног ПДВ по обрачуну царинског органа

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Пример утврђивања основице пореза и доприноса и попуњавања пореске пријаве новонастањеног обвезника

Потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО

Опорезивање прихода држављана на привременом раду у иностранству („гастарбајтера“) и уговори о избегавању двоструког опорезивања

Пријава података за утврђивање стажа осигурања по основу самоиницијативно пријављених прихода из иностранства

 

АКЦИЗА

Повећање акцизе на цигарете од 1. јануара 2021. године и обавеза пописа залиха акцизних производа на дан 31. децембра 2020. године

Годишње и квартално извештавање према прописима о дувану

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Креирање сталне пословне јединице из аспекта пружања услуга

Питања и одговори из области привредних друштава

1. Поступак измене оснивачког акта у д.о.о. са два члана са једнаким уделима када један од чланова не жели да учествује у раду скупштине

2. Како члан друштва са 50% удела може да спречи другог члана друштва са истим уделом да својим чињењем наноси штету друштву?

3. Како остварују право гласа чланови д.о.о. са 50% уписаних удела када један члан није испунио обавезу у погледу уноса удела

4. Чланови д.о.о. могу оснивачким актом уредити да вредност удела не буде сразмерна са вредностима улога, као и да број гласова не буде одређен према вредностима њихових удела

5. На поновљеној седници скупштине д.о.о. не могу се доносити одлуке о промени, тј. умањењу права неког члана без његове сагласности

6. Да ли се чланови д.о.о. могу договорити да имају исте уделе, а различите улоге, или да имају различите уделе и исте улоге?

7. Поступак доношења одлуке о додатним уплатама ако се чланови д.о.о. са тиме не слажу

8. Да ли се оснивачким актом може предвидети да се скупштина д.о.о. са два члана са истим уделима може одржати само уз присуство оба члана?

9. Да ли један члан д.о.о. са истим уделом као и други члан може донети одлуку о искључењу другог члана из друштва?

10. Да ли директор друштва са два члана има дискреционо право да члану друштва ускрати право на информисање?

11. Право члана друштва да му друштво, по основу несагласности поводом одређених одлука скупштине, откупи удео

12. Која права има члан друштва према другом члану који блокира доношење одлука из надлежности скупштине?

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Усвојене су измене и допуне више закона за јавни сектор

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2020. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измењена је одлука о компензационим пословима са иностранством

2. Од 1. априла 2021. године налози за наплату и плаћање робе према иностранству обавезно морају садржавати број фактуре

3. Подношење обједињеног захтева за привремени боравак и дозволу за рад почев од 1. децембра 2020. године

4. Нови подзаконски прописи у вези са применом новог Закона о играма на срећу

5. Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања са Албанијом, Босном и Херцеговином, Египтом, Индонезијом, Казахстаном, Корејом (Реп.) и Чешком Републиком

6. Ограничење радног времена од 30. децембра 2020. до 11. јануара 2021. године

7. Усвојене су измене и допуне правилника о садржају пореског биланса и пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!