ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

7. децембар 2020.

ДВОБРОЈ 22 И 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 4. децембра 2020. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 22 и 23 могу преузимати од понедељка, 7. децембра 2020. године од 11 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 И 23 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Предложене измене и допуне Закона о акцизама

Предлог измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

 

ГОДИШЊИ ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2020. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања –

IV. Попис некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису


 

Обрачун ПДВ на разлике утврђене по попису

Oбрачун ПДВ на расход добара, са посебним освртом на Норматив расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа ПДВ

Обрачун акцизе на мањак и расход производа

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

Усаглашавање обавеза и потраживања

Отпис (приходовање) обавеза

Застарелост потраживања и обавеза

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

 

РАЧУНОВОДСТВО

Примена МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима

1. Циљ и делокруг МСФИ 15

2. Признавање прихода према МСФИ 15

3. Продаја са правом повраћаја

4. Гаранције

5. Разматрања у вези са принципалом и агентом

6. Опције купца за додатна добра или услуге

7. Неискоришћена права купаца

8. Накнаде плаћене унапред без права на рефундирање (и неки повезани трошкови)

9. Лиценцирање

10. Споразуми о поновној куповини

11. Комисиони аранжмани

12. Аранжмани типа „фактуриши и чувај“

13. Прихватање имовине од стране купца

14. Обелодањивање рашчлањеног прихода

15. Прелазак на примену МСФИ 15

Примена МСФИ 15 – Приход од уговора са купцима, на уговоре са кооперантима у заједничкој производњи бројлера

 

АМОРТИЗАЦИЈА

Обрачун рачуноводствене амортизације за 2020. годину

Преиспитивање и промене корисног века трајања и метода амортизације на крају 2020. године

Накнадни издаци у некретнине, постројења и опрему – увећање набавне вредности или трошак периода

Обрачун пореске амортизације за 2020. годину

1. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених закључно са 31. децембром 2018. године

2. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених од 1. јануара 2019. године

3. Обрачун пореске амортизације у случају накнадних улагања завршених од 1. јануара 2019. године која се укључују у набавну вредност сталних средстава

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Изградња грађевинског објекта за потребе обављања делатности предузетника

1. Појам и пословна имовина предузетника

2. Власништво над некретнинама, промет некретнина и упис у катастар

3. Изградња грађевинског објекта за потребе обављања делатности предузетника или за продају

Обавештење о почетку исплате личне зараде, односно о престанку исплате личне зараде предузетника за 2021. годину

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК

Крајњи рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица истиче 31.12.2020. године

Порески третман давања поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Поклони деци запослених радника

2. Организовање новогодишњег програма за децу

3. Поклони пословним  партнерима

4. Права на поклоне деци у јавним предузећима

Питања и одговори у вези са боловањем

1. Претходни стаж осигурања није услов за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

2. Исплаћена накнада зараде за породиљско одсуство у претходних 12 месеци улази у основ за накнаду зараде која се исплаћује на терет РФЗО

3. За квалификована новозапослена лица послодавац нема право на олакшице док су на боловању на терет РФЗО

4. Послодавац има право на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по основу олакшице за новозапослено лице за време трајања боловања због повреде на раду

5. Утврђивање основа за накнаду зараде за време привремене спречености за рад у висини минималне зараде

6. Утврђивање основа за накнаду зараде код боловања на терет послодавца када запослени нема 12 месеци рада пре отпочињања одсуства

7. Запослени нема право на накнаду зараде за државни празник који пада у време боловања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

1. Прописи који уређују вршење пописа имовине и обавеза

2. Садржај Правилника о попису

3. Предмет пописа

4. Попис нефинансијске имовине у сталним средствима (категорија 010 000)

5. Попис нефинансијске имовине у залихама (категорије 020 000)

6. Попис финансијске имовине (класа 100000)

7. Усаглашавање између дужника и повериоца је услов за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

8. Књижење резултата пописа

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Kратке информације

1. Губитак права на директна давања и фискалне погодности и одлагање плаћања дугованог пореза

2. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2021. године

3. Објављена је просечна зарада за период октобар 2019. – септембар 2020. године, на основу које се утврђује најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса у 2021. години

4. Објављени су Анекс IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности и допуна Посебног колективног уговора за установе културе, којима је регулисана висина накнаде за боловање због Covid-19

5. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2020. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!