ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. новембар 2020.

БРОЈ 21
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 21 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 19. новембра 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 21 могу преузимати од понедељка, 23. новембра 2020. године од 11 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 21 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Именован је нови уредник часописа „Привредни саветник“ и запослени су нови саветници

 

НОВИ ПРОПИСИ

Објављен је Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

1. Обавеза квалификованог послодавца резидента Републике да сачини писмену изјаву са новонастањеним обвезником

2. Документација коју квалификовани послодавац прибавља од новонастањеног обвезника

3. Документација о периоду боравка на територији Републике

4. Новонастањени обвезник који се истовремено са заснивањем радног односа настањује на територији Републике, обавезан је да достави послодавцу прописану документацију

5. Рок за прибављање документације

6. Прибављање документације у случају промене послодавца

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској адми-нистрацији

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Предлог Закона о изменама и допуни Царинског закона

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Нацрт Закона о фискализацији


 

ПДВ

Промет грађевинских објеката који подлеже ПДВ

1. Одређивање који промет грађевинских објеката подлеже плаћању ПДВ

2. Разликовање „објеката“ од „новоизграђених грађевинских објекта“ из аспекта прописа о ПДВ

3. Критеријуми за одређивање када се врши први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима

4. Обрачун ПДВ на промет грађевинског објекта чија је изградња започета до 31. децембра 2004. године, а настављена је после 1. јануара 2005. године

5. Обрачун ПДВ на промет грађевинског објекта када је уговором између обвезника ПДВ предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ

6. Обрачун ПДВ на промет објекта који се врши у поступку реализације хипотеке, продаје као предмета заложног права и продаје у поступку спровођења извршног поступка

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Промет земљишта не урачунава се у укупан промет за сврху промене пореског периода пореског обвезника, независно од тога да ли је земљиште набављено ради даље продаје (рачун 141) или за потребе обављања делатности пореског обвезника (рачун 020 или 021)

2. Примена прописа о ПДВ у случају производње електричне енергије коришћењем соларних панела и продаје дистрибутеру очитавањем бројила од стране ЕПС-а

3. Смањење интерно обрачунате ПДВ обавезе (у случају када порески обвезник, грешком, интерним обрачуном обрачуна ПДВ као да је порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ и у истом износу искаже одбитак претходног пореза), када порески орган у поступку контроле решењем изврши исправку одбитка претходног пореза, обвезник може да изврши најраније за порески период у којем му је достављено наведено решење

4. Обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза по примљеном рачуну пореског пуномоћника страног правног лица – обвезника ПДВ, исказаног у страној валути за промет добара и услуга које страно лице врши на територији Републике Србије

5. Примена прописа о ПДВ у случају када инвеститор грађевинског објеката накнаду за купљени власнички удео на грађевинском земљишту плаћа једним делом новцем, а другим делом преносом права на економски дељивим целинама на новоизграђеном објекту

6. Услуга сервисирања авиона извршена у иностранству власнику – физичком нерезидентном лицу не подлеже обавези обрачуна ПДВ

7. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ за исправку грешком два пута издатог рачуна за један исти промет

8. Примена прописа о ПДВ за префактурисање трошкова електричне енергије и комуналних услуга које инвеститор стамбено-пословног објекта врши привредном друштву – купцу стана

9. Промет намештаја у продатом пословном простору опорезује се као споредан промет уз главни промет

10. Услуге израде пројекта изведеног стања уз услугу изградње објекта, демонтажа ограде (ради уређења плаца за градњу), изградња новог објекта и постављање нове ограде (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

11. Промет објекта у другом преносу права располагања и право одбитка претходног пореза (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ)

12. Промет лима, челика, шина и клизача за клизна врата без уградње (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

13. Куповина стана и право одбитка, датум подношења ППИ-1

14. Набавка и издавање апартмана у иностранству (унос података у ПОПДВ и напомена у фактури)

15. Рачун од лизинг куће за возило са напоменом о примени члана 36. Закона о ПДВ (унос података у ПОПДВ)

16. Стопа ПДВ приликом промета пиљевине (примена одредаба члана 23. Закона о ПДВ)

17. Превоз робе из увоза и превоз приликом извоза ангажовањем других превозника (примена одредаба члана 24. став 1. тач. 1) и 8) Закона о ПДВ)

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Прекид обављања делатности и брисање предузетника

1. Прекид обављања делатности предузетника

1.1. Регистровање прекида обављања делатности

1.2. Рачуноводствени аспект прекида обављања делатности

1.3. Прекид обављања делатности предузетника из угла Закона о порезу на доходак грађана

1.4. Прекид обављања делатности предузетника из угла Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1.5. Утицај прекида обављања делатности на предузетника у систему ПДВ

1.6. Дефискализација фискалне касе

1.7. Право на накнаду за време боловања и породиљског одсуства предузетника

1.8. Статус запослених код предузетника који је регистровао привремени прекид обављања делатности

1.9. Наставак обављања делатности предузетника након привременог прекида

2. Престанак обављања делатности предузетника

2.1. Регистровање престанка обављања делатности

2.2. Престанак обављања делатности предузетника из угла рачуноводствених прописа

2.3. Брисање предузетника из угла Закона о порезу на доходак грађана

2.4. Брисање из система ПДВ

2.5. Обавеза дефискализације

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате зарада по судској пресуди и у случају вансудског поравнања

1. Пореска пријава ППП-ПД по одлуци суда

1.1. Приходи физичких лица за које се (не)подноси пореска пријава ППП-ПД по одлуци суда

1.2. Период за који се подноси пореска пријава ППП-ПД по одлуци суда

1.3. Исказивање података у пореској пријави ППП-ПД по одлуци суда

2. Примена пореске стопе и неопорезивог износа пореза на зараде

2.1. Подношење пореске пријаве ППП-ПД по одлуци суда у случају промене пореске стопе

2.2. Утврђивање пореске основице и подношење ППП-ПД пријаве у случају када запослени није радио код другог послодавца за време трајања спора

2.3. Утврђивање пореске основице и подношење ППП-ПД пријаве у случају када је запослени у току трајања спора радио код другог послодавца

3. Примена стопа доприноса и основица за обавезно социјално осигурање

3.1. Примена најниже и највише основице доприноса код годишње пореске пријаве ППП-ПД

3.2. Основица доприноса када је запослени у току спора радио код другог послодавца

3.3. Пријава података у матичну евиденцију о плаћеном доприносу за ПИО за раније године

3.4. Пријава запосленог на осигурање ради повезивања стажа за време трајања судског спора

4. Преглед коефицијената за прерачун са нето на бруто зараду из ранијих периода

5. Измена пореске пријаве ППП-ПД по одлуци суда

6. Подношење ППП-ПД пријаве у случају вансудског поравнања

6.1. Подношење ППП-ПД пријаве по вансудском поравнању када запослени није радио код другог послодавца за време трајања спора

6.2. Подношење ППП-ПД пријаве по вансудском поравнању када је запослени радио код другог послодавца за време трајања спора

 

ТРГОВИНА И ЦАРИНЕ

Продаја добара и услуга преко интернета – законске, рачуноводствене и пореске димензије електронске трговине –

1. Специфичне обавезе за трговце који продају врше преко интернета, прописане Законом о трговини

2. Специфичне обавезе за трговце који продају врше преко интернета, прописане Законом о електронској трговини

3. Специфичне обавезе за трговце који продају врше преко интернета, прописане Законом о заштити потрошача

4. Како функционише продаја преко интернета?

5. Издаци за софтвер и развој сајта за интернет продају

6. Трошкови доставе и испоруке наручених производа

7. Признавање прихода приликом продаје преко интернета

8. Повраћај производа наручених преко интернета

9. Ослобођење од фискалне касе за продају физичким лицима преко интернета

10. Обавеза издавања рачуна

11. Обавеза евидентирања промета у Обрасцу КЕП

12. Право на паушално опорезивање за предузетнике који делатност обављају преко интернета

13. ПДВ на услуге пружене електронским путем

14. Трошкови интерног развоја веб сајта

15. Контролне листе за самопроверу усаглашености продаје преко интернета

Царинско складиштење– царински, порески и рачуноводствени аспекти  –

Део први

1. Царинско складиште

2. Одлука о издавању одобрења за управљање царинским складиштем

3. Продаја робе на мало у царинском складишту

4. Ослобођење од полагања обезбеђења

Део други

1. Поступак царинског складиштења

2. Кретање робе између различитих царинских складишта

3. Уобичајени облици поступања са робом која је у поступку царинског складиштења

4. Промет робе која је у поступку царинског складиштења

5. Рок за окончање поступка царинског складиштења

6. Обрачун увозних дажбина за робу која је у поступку царинског складиштења

Део трећи

Порески аспекти царинског складиштења

1. Пореско ослобођење за робу која се ставља у поступак царинског складиштења

2. Пореско ослобођење на промет добара која су у поступку царинског складиштења

Део четврти

Рачуновдствено обухватање робе која је у поступку царинског складиштења

1. Књижење промета робе која је у поступку царинског складиштења

2. Књижење реекспорта робе која је била у поступку царинског складиштења

3. Књижење стављања у слободан промет робе која је била у поступку царинског складиштења

 

РАЧУНОВОДСТВО

Неки аспекти управљачко-рачуноводствене подршке маркетинг менаџмента

1. Маркетинг и маркетинг менаџмент као контекст „маркетинг-рачуноводства“

2. Феномен маркетинг имовине

3. Производно оријентисана анализа перформанси продаје

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Измене и допуне Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (други Ребаланс буџета)

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Доказ за одсуство са рада запослених којима је наложена мера изолације или самоизолације јесте извештај лекара или решење надлежног органа који је одредио меру

2. Накнада трошкова биохемијских тестова на COVID-19 запосленима, по правилу, не сматра се зарадом, већ представља пословни трошак за исплатиоца

3. Рок за ажурирање података у Јединственој бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања је 31. децембар 2020. године

4. Нови (електронски) обрасци потврде о резидентности Малте и Вијетнама

5. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Руском федерацијом

6. Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе у вези са спровођењем јавне расправе о пет нацрта закона у периоду од 12. новембра до 1. децембра 2020. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Фискалне погодности и директна давања

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!