ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

2. новембар 2020.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 20 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 30. октобра 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од понедељка, 2. новембра 2020. године од 11 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Примена МСФИ 16 – Лизинг

1. Уводне напомене

2. Циљ и делокруг МСФИ 16

3. Утицај МСФИ 16 на кориснике лизинга

4. Изузеци од примене МСФИ 16

5. Идентификовање лизинга

6. Портфолио уговора о лизингу

7. Трајање лизинга

8. Рачуноводство корисника лизинга

9. Презентација корисника лизинга

10. Обелодањивање корисника лизинга

11. Рачуноводство даваоца лизинга

12. Класификација подзакупа

13. Трансакције продаје и повратног лизинга

14. Прелазак на примену МСФИ 16

Објављен нови превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

Упоредни прегледе садржаја новог и старог решења о преводу МСФИ

Краткорочне обавезе

Признавање и мерење


 

ОПОРЕЗИВАЊЕ РЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Самоиницијативно пријављивање прихода остварених из земље и иностранства – самоопорезивање физичких лица на Обрасцу ПП ОПО

1. Обавеза самоопорезивања подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО

2. Приходи резидентних физичких лица остварени у или из иностранства

3. Порески кредит за порез плаћен у другој држави

4. Приходи физичких лица остварени у Републици од исплатилаца који немају обавезу плаћања пореза по одбитку

5. Начин и рок за редовно достављање Обрасца ПП ОПО

6. Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО са закашњењем

7. Унос података у Образац ПП ОПО

 

ПДВ

ПДВ на промет добара и услуга по основу уговора о лизингу (закупу)

1. Уводне напомене

2. Промет добара и услуга на основу уговора о лизингу, односно закупу који подлеже ПДВ

3. ПДВ на промет добара по уговорима о лизингу

3.1. Уговор о лизингу којим је уговорена потпуна исплата предмета лизинга

3.2. Уговор о лизингу покретних ствари којим је уговорена делимична исплата

3.3. Уговор о лизингу непокретних ствари којим је уговорена делимична исплата

4. ПДВ на промет услуга по уговорима о лизингу

4.1. Евиденција пословног лизинга у књиговодству даваоца лизинга (закуподавца)

4.2. Евиденција пословног лизинга у књиговодству корисника лизинга (закупца) који примењује МСФИ 16

4.3. Евиденција пословног лизинга у књиговодству корисника лизинга (закупца) који примењује МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

5. Основица ПДВ на промет који се врши по основу уговора о лизингу

5.1. Промена основице ПДВ услед примене варијабилне камате, превремене отплате предмета лизинга и наплате споредних трошкова

5.2. На затезне камате по основу неблаговремено плаћених лизинг рата не обрачунава се ПДВ

6. Право на одбитак претходног пореза даваоца лизинга

7. Право на одбитак претходног пореза примаоца лизинга

8. Раскид уговора о финансијском лизингу

9. Уступање уговора о финансијском лизингу

10. ПДВ на трансакције продаје и повратног лизинга (sale and leaseback)

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуга изнајмљивања багера са руковаоцем за рушење објекта, које се не врши у циљу припрема за изградњу новог објекта, не сматра се услугом из области грађевине

2. Порески третман уградње крана у производну халу

3. Наплаћена новчана средства по основу осигураног потраживана не подлежу ПДВ и не исказују се у Обрасцу ПОПДВ

4. Изградња бетонског постоља (на којем се уграђује монтажни објекат), продаја монтажног објекта са уградњом на већ припремљеном бетонском постољу, сматрају се прометом добара и услуга из области грађевине

5. У укупан промет добара и услуга не урачунава се наплата штете од осигуравајуће куће

6. Примена прописа о ПДВ код промета услуге превоза лица, који се врши у земљи и у иностранству

7. Примена пропис о ПДВ у случају продаје теретног возила које је уништено у саобраћајном удесу

8. Примена прописа о ПДВ на промет услуге озелењавања површина поред новоизграђеног грађевинског објекта

9. Због грешке исказане у пореској пријави, која не утиче на утврђивање и плаћање обавезе ПДВ обвезник није дужан да подноси измењену пореску пријаву

10. Исправка погрешно издатог рачуна исказаног у пореској пријави у случају када је купцу уручен исправан рачун

11. Примена прописа о ПДВ на пренос опреме обвезнику ПДВ из представништва страног правног лица, које се затвара

12. Промет услуге извршен страном правном лицу није предмет опорезивања ПДВ ако је место промета у смислу Закона о ПДВ у иностранству, независно од тога што страно правно лице део те услуге продаје домаћим правним лицем

13. Обвезник не може вршити сторнирање рачуна супротно прописима о ПДВ

14. Примена прописа о ПДВ у случају промета и поклањања новоизграђених апартмана, које врши инвеститор грађевинског објекта

15. Префактурисање трошкова електричне енергије које извођач радова врши инвеститору грађевинског објекта

16. Предметом опорезивања ПДВ не сматра се замена добара у гарантном року, а у случају да добављач који је дао гаранцију изда рачун са ПДВ, купац нема право на претходни порез

17. Примена прописа о ПДВ за промет услуге монтаже машине за наводњавање извршене привредном субјекту у иностранству

18. Примена прописа о ПДВ за извршени превоз добара у иностранству, у случају када је онемогућено извршење уговорене услуге превоза за увоз добара, затварањем граничног прелаза мерама стране државе

19. Извоз основног средства – половног путничког возила (примена одредби члана 24. или члана 25. Закона о ПДВ)

20. Издавање непокретности и евидентирање физичког лица у систем ПДВ

21. Префактурисање услуге превоза за увоз робе (примена одредаба члана 24. Закона о ПДВ)

22. Испорука и уградња ограде од алуминијума на терасама (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

23. Обавеза интерног обрачуна ПДВ за услуге смештаја и организације лова у иностранству (примена члана 10. став 1. тачка 3) и члана 12. Закона о ПДВ)

24. Измена пореске пријаве (ПП ПДВ)

25. Услуге монтаже и пуштања у рад брусилица које је страна фирма извршила у Русији а фактурисала домаћој компанији (интерни обрачун ПДВ и примена одредаба члана 40. Закона о ПДПЛ)

26. Набавка гратис усисивача и поклањање истих уз обавезу куповине котлова на пелет (примена одредаба члана 4. став 5. Закона о ПДВ)

27. Набавка и изнајмљивање стана на Златибору (примена одредаба члана 28. Закона о ПДВ)

28. Закупац има право на претходни ПДВ за радове који се односе на улагање у закупљени простор који се напушта након истека уговора о закупу

29. Уградња информативних табли на железничкој станици, која подразумева само причвршћивање табли на унапред припремљено постоље не сматра се радовима из области грађевинарства

30. Могућност одлагања предаје пореске пријаве у законском року када се лице задужено за обрачун ПДВ и предају пореске пријаве разболело од COVID-19

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Стварни власник – исплата дивиденди оснивачу свог оснивача – да или не?

2. Поступак заједничког договарања и домаћи правни лекови

3. Порески кредит – непосредна примена УИДО – да или не?

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори из области пореза на добит правних лица

1. Ефекти промена модела вредновања билансних позиција који нису настали као резултат прве примене новог рачуноводственог стандарда у Србији не могу се признати у пореском билансу разграничено у пет пореских периода

2. Непризнавање расхода у пореском билансу по основу отписа потраживања у случају када је поверилац активирао меницу ради наплате потраживања од дужника

3. Амортизација возила које је дато на коришћење повезаном лицу без накнаде не признаје се у пореском билансу

4. Признавање казни за саобраћајне прекршаје у пореском билансу

5. (Не)признавање пореза и доприноса чија је доспелост одложена у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима у пореском билансу

6. Услуге дељења класичног знања, давања одговора на питања, техничке подршке и отклањања грешака у раду (ни)су предмет обрачуна пореза по одбитку

7. Признавање РТС таксе за јавни медијски сервис у пореском билансу

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Рачуноводствено евидентирање и порески аспект куповине и продаје инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда

2. Искњижавање учешћа у капиталу зависног правног лица регистрованог у иностранству по основу окончања стечајног поступка над тим правним лицем

3. Укључивање трошкова обраде и дораде у набавну вредност робе

4. Рачуноводствена исправа за књижење уплате пазара

5. (Не)достављање Одлуке о усвајању финансијских извештаја и Одлуке о расподели добити уз финансијске извештаје АПР-у

 

РАДНИ ОДНОСИ

Права и обавезе запослених и послодаваца у случају повреде на раду

1. Повреда на раду и професионална болест

2. Обавезе послодаваца у вези са повредама на раду

3. Права запослених у случају повреде на раду

4. Осигурање запослених од повреда на раду

 

ЦАРИНЕ

Извоз и увоз робе у своје име а за туђи рачун– спољнотрговински, царински и порески аспекти –

1. Спољнотрговински промет робе

2. Извоз и увоз робе у своје име а за туђи рачун

3. Царински аспекти извоза и увоза у своје име а за туђи рачун

4. Порески аспекти извоза у своје име а за туђи рачун

5. Порески аспекти увоза робе преко посредника

6. Препоруке за понашање произвођача робе за извоз и корисника робе која се увози

 

СУДСКА ПРАКСА

Сентенце и одговори на питања из праксе привредних судова

1. Накнада штете због неплаћања лизинг накнаде (члан 29. Закона о финансијском лизингу)

2. Услови за утврђење права својине и излучење непокретности из стечајне масе (члан 20. Закона о основама својинскоправних односа)

3. Продаја будуће ствари (члан 33. Закона о основама својинскоправних односа)

4. Изјава о одрицању од застарелости потраживања (члан 366. став 1. Закона о облигационим односима)

5. Испостављање рачуна и обрачун пореза на додату вредност на износ ауторске накнаде (члан 3. Закона о порезу на додату вредност)

6. Фотокопирање ауторског дела извршено од стране фотокопирнице у обиму целе књиге представља повреду ауторског права

7. Фискални исечак као доказ о измирењу обавезе купца према продавцу

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (

Кратке информације

1. Рок за избор друштва за ревизију консолидованих финансијских извештаја за 2020.
је 30. новембар 2020. године

2. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Кипром

3. Министарство финансија објавило је Нацрт закона о фискализацији

4. Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2021. годину

5. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 2020. године (среда) је нерадни дан

6. Нацрти нових закона објављени су на сајту Министарства финансија

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2020. године

 

АКУТЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!