ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

12. октобар 2020.

БРОЈ 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 19 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 9. октобра 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 19 могу преузимати од понедељка, 12. октобра 2020. године од 11 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 19 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Осврт на нова спорна мишљења МФИН у вези са са утврђивањем смањења броја запослених у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима

1. (Не)урачунавање запослених на одређено време пре 15. марта у укупан број запослених за потребе утврђивања процента смањења

2. (Не)урачунавање у смањење броја запослених на одређено време пре 15. марта са којима је по истеку уговора о раду без дана прекида продужен радни однос на одређено време

3. Важност доказа које обвезник предочи у поступку пореске контроле у погледу права на коришћење фискалних погодности и директних давања


 

РАЧУНОВОДСТВО

Порески и рачуноводствени аспект враћања добара

1. Порески аспект враћања добара

1.1. Поступање купца и продавца када се враћање добара сматра изменом основице

1.2. Када се враћање добара сматра изменом основице?

1.2.1. Враћање добара којима је период уобичајене употребе протекао (ремитенда), односно којима је истекао или истиче рок трајања

1.2.2. Враћање добара које се врши у складу са законом о заштити потрошача

1.2.3. Враћање добара због раскида уговора

1.3. Поступање продавца и купца када испоручена количина не одговара фактурисаној количини

2. Рачуноводствени аспект враћања непродатих добара

2.1. Повраћај добара у истом извештајном периоду

2.2. Повраћај добара након извештајног периода

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Начин прибављања документације за добијање дозволе за упис у регистар пружалаца рачуноводствених услуга

2. Да ли предузетник који искључиво обавља делатност пореског саветовања мора да се упише у регистар пружалаца рачуноводствених услуга јер има исту шифру делатности као и предузетник који пружа рачуноводствене услуге

3. Рачуноводствено евидентирање пчелињих друштава и производње меда

4. Рачуноводствено обухватање узгоја винове лозе и евидентирање прераде грожђа у вино

5. Рачуноводствено евидентирање нуспроизвода добијених прерадом отпадног материјала, тзв. шкарта

6. Рачуноводствени третман уклањања јаловине која настаје у површинској експлоатацији камена

7. Рачуноводствено евидентирање утрошених резервних делова

8. Књижење откупљених потраживања чија је откупна цена мања од номиналне вредности

9. Књижење откупа путничког возила које је претходно коришћено по уговору о оперативном лизингу

10. Књижење фактуре за уграђене резервне делове коју је платило осигуравајуће друштво

11. Књижење узимања сопствене робе за исхрану пса чувара

12. Књиговодствено обухватање укидања резервисања за трошкове у гарантном року из ранијих година

13. Да ли постоји обавеза да се производња свежег бетона књижи на рачунима класе 9 – Обрачун трошкова и учинака

14. Књижење усклађивања основног капитала у пословним књигама са капиталом исказаним у АПР

 

ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Основна правила у вези са обрачуном пореза по одбитку на приходе нерезидентних физичких лица

1. Који приходи нерезидентних физичких лица подлежу опорезивању према Закону у Србији?

2. Услови за примену УИДО

3. Доказивање статуса резидентности нерезидентног физичког лица

4. Социјално осигурање страних држављана који обављају уговорене послове

5. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ

6. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

7. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Опорезивање нерезидентних физичких лица порезом по одбитку по основу камата, дивиденди и закупа непокретности

1. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

2. Дивиденде и учешће у добити

3. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

4. Приход од издавања непокретности

Обрачун пореза и доприноса на приходе нерезидентних физичких лица по основу уговора о делу, ауторских уговора, чланства у надзорном одбору и осталих прихода  

1. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије према пореским уговорима)

2. Опорезивање уметника (извођача) и спортиста (спортских стручњака)

3. Порески третман прихода по основу чланства у надзорном одбору

4. Порески третман прихода по основу трговинског заступања

5. Ауторски уговори

Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду за рад директора који је нерезидент

Обрачун пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије 

Преглед социјалних споразума које је закључила Република Србија и који се примењују

 

РАДНИ ОДНОСИ

Поступак запошљавања, односно радног ангажовања странаца у Републици Србији 

1. У којим случајевима се не примењују одредбе Закона у погледу услова за запошљавање странаца

2. Ко се, у смислу Закона, сматра странцем?

3. Која врста уговора о радном ангажовању странца је обухваћена дефиницијом запошљавања странца?

4. Привремени боравак, стално настањење, односно виза за дужи боравак као основни предуслов за издавање радне дозволе

5. Привремени боравак странаца

6. Врсте дозвола за рад

7. Радна дозвола за запошљавање

8. Радна дозвола за посебне случајеве запошљавања

8.1. Радна дозвола за упућена лица

8.2. Радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва

8.3. Радна дозвола за независног професионалца и радна дозвола за оспособљавање и усавршавање

9. Радна дозвола за самозапошљавање

10. Поступак прибављања дозвола за рад

Питања и одговори у вези са обавезом запошљавања особа са инвалидитетом

1. Утврђивање броја особа са инвалидитетом за које послодавац стиче право на ослобођење од запошљавања на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи

2. Ослобођење од обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у случају плаћања обавеза по уговору о пословно-техничкој сарадњи на рате

3. Могућност кумулирања износа из више сукцесивних уговора о пословно-техничкој сарадњи

4. Извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом заснивањем радног односа са старосним пензионером

5. Извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом када запослена особа са инвалидитетом наставља да ради код послодавца након навршених 65 година живота

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман примања накнаде ученика који обављају учење кроз рад у складу са Законом о дуалном образовању и обавеза плаћања доприноса

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Јемства и друга средства обезбеђења која даје резидент правно лице по кредитним пословима између нерезидената

1. Прописи

2. Јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима између нерезидената

3. Извештавање Народне банке Србије

4. Извештај о јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству

5. Извештај о стању јемства по кредитном послу између два нерезидента у иностранству

6. Казне за непоштовање прописа који се односе на давање јемства од стране резидената правних лица по кредитним пословима нерезидената

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Одлуке Скупштине д.о.о. о изменама оснивачког акта којима се умањују права неког члана друштва

Питања и одговори из области привредних друштава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Квартално извештавање према прописима о дувану

2. Измене и допуне Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади

3. Угоститељи који пружају угоститељске услуге у некатегорисаном угоститељском објекту дужни су да поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

4. Исправка грешке из ПС 17 и 18/20

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Накнаде за коришћење јавних добара

Фискалне погодности и директна давања

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!