ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. септембар 2020.

ДВОБРОЈ 17 и 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Дворој 17 и 18 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 21. септембра 2020. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 17 и 18 могу преузимати од уторка, 22. септембра 2020. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 17 и 18 СУ:

 

In Memoriam (Словенко Бркић 1959-2020)

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Прописани су услови за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и накнада за издавање дозволе

1. Уводне напомене

2. Садржина захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

3. Накнада за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

4. Привредни саветник ће се ангажовати да својим претплатницима олакша добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

Стручни испит за лиценцу у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма – од 1. јануара 2021. године –

Донета Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произ-вођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади

Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије


 

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Зараде запослених у земљи према Закону о раду

I. Радни однос

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са пуним радним временом

1. Шта чини зараду запослених на коју се обрачунавају порез и доприноси

2. Основица за обрачун пореза на зараде запослених

3. Основица за обрачун доприниса за социјално осигурање запослених

4. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених, обавеза обрачуна, плаћања и подношења пореске пријаве

Прерачун са нето на бруто зараду

Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених и попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

1. Исплата зараде запосленом из једног дела

2. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је претходно исплаћена аконтација зараде

3. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је бруто износ аконтације нижи од најниже основице за обрачун доприноса

4. Исплата зараде која је виша од највише основице за обрачун доприноса

5. Обрачун доприноса на најнижу основицу када послодавац до краја текућег месеца није исплатио зараду запосленом за претходни месец

6. Исплата зараде запосленом који је засновао радни однос у току месеца

7. Исплата зараде и обрачун примања по основу коришћења службеног возила у приватне сврхе

Рад са непуним радним временом

Минимална зарада

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са прописима о порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 65%, 70% и 75% плаћених пореза и доприноса

2. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 75% плаћених пореза и доприноса

3. Поступак повраћаја пореза и доприноса (чл. 21в и 21д ЗПДГ и чл. 45. и 45в ЗДОСО)

4. Олакшица за запошљавање лица са инвалидитетом

5. Олакшице за новооснована правна лица и предузетнике

6. Олакшице за запослене осниваче у новооснованим привредним друштвима која обављају иновациону делатност

7. Олакшице за квалификована новозапослена лица

8. Олакшице за новонастањеног обвезника

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца 

1. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

2. Накнада зараде за време државних и верских празника

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Регрес за коришћење годишњег одмора

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате накнаде

Oстале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада за вршење војне обавезе

 

СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ ЗАРАДА

Зараде запослених упућених на привремени рад у иностранство

1. Упућивање на привремени рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са домаћим прописима

3. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

4. Примена социјалних споразума

5. Илустративни примери примене УИДО и социјалних споразума приликом упућивања запослених на рад у иностранство

6. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

7. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

8. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о упућивању

9. Кратак осврт на коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

10. Пример текста анекса уговора о раду за упућене раднике за привремени рад у иностранство

Зараде које остварују физичка лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

Уводне напомене

Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада

1. Право запосленог на накнаду трошкова доласка и одласка са рада према Закону о раду

2. Уређивање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла у акту послодавца

3. Обавеза документовања трошкова накнада за долазак и одлазак са рада према Закону о рачуноводству, Закону о порезу на добит и Закону о порезу на доходак грађана (осврт на мишљења МФИН)

4. Неопорезиви износ примања запосленог по основу накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (са примерима обрачуна)

5. Документовање трошкова накнада за долазак и одлазак са рада уз опрезно уважавање ставова МФИН у новом мишљењу (са примерима обрачуна)

Накнада трошкова за службено путовање

1. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

2. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

3. Обрачун дневница за службено путовање

4. Примери обрачуна дневница

5. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

 

ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈА НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ

Уводне напомене

Исплата отпремнине запосленима по основу одласка у пензију, технолошког вишка и споразумног раскида радног односа

Солидарна помоћ запосленима

1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

2. Новчане помоћи за лечење запослених у земљи или иностранству

3. Солидарна помоћ и новчана помоћ за лечење запослених

4. Исплата солидарне помоћи запосленима у случају смрти члана породице или другог лица и исплата члановима породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

6. Солидарна помоћ за рођење детета

Пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

1. Издаци за изградњу просторија и/или набавку опреме за рекреацију на радном месту

2. Накнада трошкова колективне рекреације запослених

3. Обезбеђивање специфичне врсте, обима или квалитета рекреације

4. Пореско ослобођење у вези са трошковима организовања спортских догађаја, односно других активности запослених

5. Рачуноводствено евидентирање издатака за рекреацију запослених и порески третман из угла других прописа

Остала примања запослених која немају карактер зараде

1. Јубиларна награда

2. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Премије осигурања

Зајам запосленима за набавку огрева, зимнице и уџбеника

 

ОСТАЛА ПРИМАЊА НА КОЈА СЕ ОБРАЧУНАВА ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

4. Обрачун пореза и доприноса на накнаде трошкова превоза лицима ангажованим по Уговору о привременим и повременим пословима

Лична зарада предузетника

1. Опредељење предузетника за исплату личне зараде

2. Лична зарада предузетника

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

6. Лична зарада и порески биланс предузетника

7. Подизање готовине предузетника који се определио за исплату личне зараде

8. Накнада трошкова службеног путовања предузетнику који се определио за исплату личне зараде

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Каталози робе које продавци робе деле бесплатно купцима и потенцијалним купцима, сматрају се рекламним материјалом у смислу Закона о ПДВ

2. Услуге прегледа пацијената, које врше лекари запослени у једној здравственој установи, по уговору о пословној сарадњи, другој здравственој установи, опорезују се ПДВ као услуге стављања на располагање особља

3. Исправка ПДВ обавезе у случају враћања аванса по основу раскида предуговора о купопродаји стана у изградњи

4. Смањење обрачунатог ПДВ у случају када је у поступку пореске контроле утврђен грешком обрачунати ПДВ по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ, обвезник не може извршити у пореском периоду у којем није примио решење Пореске управе

5. Право на претходни порез за куповину стана и гаражног места, које обвезник ПДВ издаје у закуп

6. Набавка само једног гаражног места које ће обвезник користити искључиво за обављање делатности изнајмљивања, врши се са правом на претходни порез

7. Уградња електричних инсталација у шатор, који је монтиран на бетонском постољу за складиштење грађевинског материјала

8. Исправка одбитка претходног пореза по основу гаражног места у изграђеном пословно-стамбеном објекту које инвеститор користи за потребе паркирања свог путничког возила и утврђивање дела претходног пореза за који обвезник може накнадно да оствари право на одбитак претходног пореза у случају продаје овог гаражног места

9. Порески треман издатака за смештај и исхрану запослених страног подизвођача радова на грађевинском објекту у нашој земљи, за које смо се правно обавезали по уговору са овим страним правним лицем

10. Обрачун ПДВ и наплата боравишних такси за услуге дневног одмора без ноћења

11. Уградња инфотабли од алуминијума и алубонда са натписима информативног карактера за ред вожње на железничкој станици представља промет добара и услуга из области грађевинарства

12. Посредничке услуге из Кине у вези са преговором са кинеским (ино)добављачима (примена члана 12. Закона о ПДВ) и порез по одбитку)

13. Испорука и монтажа УПС уређаја на електричну инсталацију у склопу постављања нове електричне инсталације

14. Порески третман уградње система видео надзора, укључујући и ставке рачунара и монитора које су део тог система

15. Порески третман накнаде за прикључење на дистрибутивни систем гаса

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2020. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Минимална зарада за 2021. годину

2. Продужени су рокови за подношење захтева за рефакцију ПДВ у 2020. години до 30. септембра

3. Коефицијенти за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација у 2020. години

4. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2020. године

5. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Катаром

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

On line Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
24. септембра 2020. године

 

На почетак стране!