ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. август 2020.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Прив редног саветника" за 2020. годину изашао је 28. августа 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од понедељка, 31. августа 2020. године од 11 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“

Актуелности у вези са применом прописа о фискалним погодностима и директним давањима

1. (Не)могућност исправке по примедбама обвезника у погледу остваривања права на директна давања у складу са Уредбом – критички осврт на мишљење МФИН

2. Право на директна давања у складу са Закључком предузетника који је након привременог прекида пре 15. марта у јулу регистровао наставак обављања делатности

3. Остваривање повраћаја пореза и доприноса за новозапослена лица код послодавца који користи фискалне погодности у складу са Уредбом


 

РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2020 годину

Велика и средња правна лица

Микро и мала правна лица и предузетници чији је укупан приход за претходну годину већи од 4.400.000 EUR

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Јавна предузећа

Јавна акционарска друштва

Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

Политичке странке

Платне институције и институције електронског новца

Правна лица чији су пословни рачуни у блокади

Уговарање ревизије финансијских извештаја за 2020. годину

Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

Рок за избор друштва за ревизију

Закључење уговора о ревизији

Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

Изаберите искључиво друштво за ревизију које има дозволу Министарства финансија и уписано је у регистар ревизорских друштава који води Комора овлашћених ревизора

Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

Када ревизор не може да обавља ревизију финансијских извештаја код правног лица?

Када одређено друштво за ревизију не може да обавља ревизију?

Специфичности уговарања ревизије јавних акционарских друштава

Присуствовање попису залиха од стране ревизора

Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

Рачуноводство улагања у вишегодишње засаде

1. Примена рачуноводствене регулативе

1.1. Вредновање вишегодишњих засада према МРС 16

1.2. Вредновање вишегодишњих засада према МСФИ за МСП

1.3. Вредновање вишегодишњих засада према Правилнику за микро и друга правна лица

1.4. Вредновање пољопривредних производа добијених убирањем са вишегодишњих засада

2. Рачуноводствено евидентирање улагања у воћњаке

3. Рачуноводствено евидентирање производње воћа и производа од воћа

4. Расходовање вишегодишњих засада

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право одбитка ПДВ по основу набавке електричних тротинета

2. Обвезник ПДВ нема право на претходни ПДВ за набавку тзв. превентивних лекова запосленима на раду (за главобољу, температуру, разне болове и сл.)

3. Орочени депозит и обрачун процента сразмерног пореског одбитка

4. Обвезник ПДВ за извршену услугу поправке возила коју фактурише инодобављачу – даваоцу гаранције не обрачунава и не плаћа ПДВ

5. Примена прописа о ПДВ у случају рекламације испоручених добара

6. Унос података у Образац ПОПДВ на основу рачуна од НБС за издавање потврде

7. Исказивање података о смањењу основице и ПДВ у Обрасцу ПОПДВ, по основу уговореног накнадног попуста купцу добара

8. Приликом куповине половног путничког аутомобила од амбасаде стране државе, купац – обвезник ПДВ обрачунава и плаћа ПДВ

9. Измена пореске пријаве у којој је грешком уместо обавезе за плаћање ПДВ исказан претходни порез са опцијом за повраћај ПДВ

10. Примена прописа о ПДВ за накнадно фактурисање улагања у закупљени простор

11. Примена прописа о ПДВ у случају издавања објекта и опреме у закуп без накнаде, када се по уговору накнађују само трошкови одржавања објекта и опреме

12. Примена прописа о ПДВ у случају накнадних трошкова које закуподавац накнађује од закупца

13. У случају продаје објекта без ПДВ по члану 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ и промет опреме која се продаје са објектом врши се без ПДВ као споредан промет уз главни промет

14. Порески третман раскида уговора о куповини стана у току изградње стамбеног објекта

15. Монтажа привремене ограде на градилишту сматра се прометом из области грађевинaрства

16. Монтажа УТП каблова, конектора и каналица кроз вертикале на старом објекту сматра се прометом из области грађевинaрства

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Утврђивање пореза на приход физичких лица од пружања угоститељских услуга

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Правила МТК за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини Incoterms 2020

1. Правила Incoterms

2. Садржина правила Incoterms 2020

3. Примери правила Incoterms 2020

Контрола девизног пословања

1. Садржина Одлуке

2. Начин вршења контроле

3. Посредна контрола девизног пословања

3.1. Плаћања, наплаћивања и преноси између резидента и нерезидента у страним средствима плаћања и у динарима

3.2. Измене у прописима о платном промету са иностранством које се примењују од краја јула 2020. године и од 1. јануара 2021. године

3.3. Плаћања, наплаћивања и пренос између резидената у страним средствима плаћања

3.4. Куповина и продаја средстава плаћања између резидента и нерезидента, као и куповина и продаја страних средстава плаћања између резидената

3.5. Једнострани преноси средстава плаћања – лични и физички преноси из Републике Србије и у Републику Србију који немају обележја извршења посла између резидента и нерезидента.

3.6. Текући и депозитни рачуни резидената у иностранству и нерезидената у Републици Србији

3.7. Кредитни послови са иностранством

3.8. Други девизни послови који су предмет посредне контроле

4. Записник о посредној контроли девизног пословања

5. Непосредна контрола

6. Онемогућавање непосредне контроле девизног пословања

7. Записници о извршеној контроли и други акти

8. Решење о налозима

9. Тајност података у вршењу контроле

Уредбе Европске комисије о сврставању одређене робе

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Усвојен је програм распореда коришћења субвенција за хотелијере

2. Потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Хонг Конгом

3. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак од 1. јула 2020. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2020. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

On line Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 24. септембра 2020. године

 

 

На почетак стране!