ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2020. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

9. август 2020.

ДВОБРОЈ 14 и 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 14 и 15 "Привредног саветника" за 2020. годину изашао је 7. августа 2020. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2020. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2020. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 14 и 15 могу преузимати од понедељка, 10. августа 2020. године од 11 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 14 и 15 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Додатне фискалне погодности и директна давања у складу са Закључком Владе којим су уређене нове мере подршке привредним субјектима

1. Директна давања привредним субјектима

1.1. Директна давања привредним субјектима (осим великих правних лица) који су остварили право на директна давања у јулу

1.2. Директна давања привредним субјектима (осим великих правних лица) који нису остварили право на директна давања у јулу

1.3. Директна давања привредним субјектима који су основани и регистровани након 15. марта

1.4. Директна давања великим правним лицима

1.5. Уплата директних давања

1.6. Коришћење уплаћених директних давања

2. Фискалне погодности у виду одлагања доспелости за плаћање пореских обавеза

2.1. Одлагање доспелости пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

2.2. Одлагање доспелости пореза и доприноса по основу личне зараде предузетника

2.3. Одлагање доспелости аконтација за предузетнике

2.4. Примери коришћења права на директна давања и фискалне погодности за предузетнике

3. Губитак права на директна давања и фискалне погодности

3.1. Забрана исплате дивиденде


 

Одговори на питања у вези са остваривањем права на фискалне погодности и директна давања у складу са Закључком и Уредбом

I. Остваривање права на директна давања и фискалне погодности

1. Могућност коришћења директног давања без одлагања пореза и доприноса на зараде у складу са Закључком

2. Могућност одлагања пореза и доприноса на зараде, без коришћења директних давања у складу са Закључком

3. Могућност некоришћења нових мера у складу са Закључком за привредне субјекте који су користили пакет старих мера у складу са Уредбом

4. Привредни субјект који је смањио број запослених за више од 10% у мају и поново запослио исти број запослених у јуну не остварује право на нове мере у складу са Закључком

5. Право на директна давања и фискалне погодности предузетника који је привремено затворен због колективног годишњег одмора

II. Подношење пореских пријава

1. Пореска пријава за август за привредне субјекте који су остварили право на директна давања у јулу подноси се закључно са 30. септембром

2. На који начин се подноси пореска пријава за август и на који начин се исплаћује зарада запосленима

3. Пореска пријава за јул подноси се на редован начин, са планираним датумом исплате прихода и без одлагања

4. Подношење пореске пријаве приликом исплате дела зараде за јун из добијених директних давања у августу

5. Привредни субјект који није остварио директна давања у јулу, независно од уплаћених средстава у мају и јуну, подноси пореску пријаву за август са датумом плаћања 5. јануар

III. Коришћење бесповратних средстава по основу директних давања

1. Привредни субјект сам одлучује за исплату које зараде ће бити искоришћена директна давања у складу са Закључком

2. (Не)могућност коришћења директног давања оствареног у складу са Закључком и Уредбом по основу запосленог којем је радни однос престао 31. маја

3. Да ли се и на који износ плаћају порези и доприноси на исплаћена новчана средства са наменског рачуна предузетнику који се определио на личну зараду?

4. Могућност коришћења добијеног директног давања у августу и септембру у складу са Закључком по основу пензионисаног запосленог у јулу

5. Уплаћена директна давања не везују се за конкретне запослене по основу којих су добијена средства

IV. Остала питања

1. Не постоји обавеза враћања грешком уплаћених директних давања у складу са Уредбом до 15. августа – средства ће бити аутоматски повучена са наменског рачуна 31. октобра

2. Шта се подразумева под остваривањем права на директна давања у јулу у складу са Уредбом – уплата или коришћење средстава са наменског рачуна?

3. За потребе остваривања права на финансијску подршку породици са децом, доприноси чија је доспелост одложена, сматрају се плаћеним

Примена новог мораторијума обавеза по кредитима и финансијском лизингу

1. Уводне напомене

2. Обавезе на које се примењује мораторијум

3. Спровођење мораторијума (прихватање понуде)

4. Одбијање мораторијума од стране дужника

5. Обрачун камате за време мораторијума

6. Престанак мораторијума

7. Дозвољено прекорачење по текућем рачуну и кредитним картицама

8. Трајни налози и административне забране

9. Достављање месечног извештаја о мораторијуму

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ РЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Уводне напомене у вези са опорезивањем прихода ван радног односа

Приходи од капитала које остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Камате

2. Дивиденде и учешћа у добити

3. Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

Узимање из имовине привредног друштва

Приход од издавања непокретности у закуп и подзакуп који остварују резидентна физичка лица у земљи

Положај и накнаде за рад директора – резидентних лица према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

3. Обрачун накнаде за рад при обављању послова директора без заснивања радног односа

4. Уговор о правима и обавезама директора не може бити закључен без уговорене накнаде, нити уз одрицање од уговорене накнаде

5. Порески третман накнаде трошкова директора

6. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

7. Пример уговора о правима и обавезама директора

Приходи од ауторских права која остварују резидентна физичка лица у земљи

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Уговори на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 25,5%

2. Лица за која се плаћа допринос за здравствено осигурање

3. Примања на која се не плаћају доприноси за социјално осигурање

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

6. Обрачун пореза и доприноса на поједине врсте осталих прихода

7. Приходи од осигурања лица

8. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

9. Уговори о заступању и посредовању

10. Стипендије и кредити ученицима и студентима

11. Други приходи који нису опорезовани по другом основу

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима

Добици од игара на срећу

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

Приходи спортиста и спортских стручњака

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

3. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

Обрачун пореза на приходе од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених послова (осим секундарних сировина)

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина

Откуп пољопривредних и шумских производа и коришћење пољопривредних услуга од пољопривредника и других физичких лица

Пољопривредници – носиоци пољопривредног газдинства – обављање промета непољопривредних добара и пружање непољопривредних услуга

Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

Приходи по основу уговора о волонтерском раду и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Волонтерски рад

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

Награде и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких лица

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

 

ПРИХОДИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја

3. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

4. Новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца

5. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

6. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

7. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

9. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

12. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

13. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу

14. Остварени попусти у малопродаји и сл.

15. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

АКЦИЗА

Нови износи минималних акциза на дуванске прерађевине од 1. августа 2020. године и обавеза пописа залиха цигарета

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Јапаном

2. Измењен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Летонијом

3. Донет је нови Правилник о врсти објеката и грађевинских радова који се изводе без прибављања акта надлежног органа и врсти објеката и радова за које се издаје решење о одобрењу за градњу

4. Према мишљењу МФИН, исправке по примедбама обвезника у погледу остваривања права на директна давања у складу са Уредбом могу се вршити уколико су примедбе достављене до истека рока за уплату директног давања на које се односи примедба

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Рачуноводство

Фискалне касе

Примена Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Преглед стопа пореза и доприноса, коефицијената за прерачун на бруто и начин попуњавања позиција у Обрасцу ППП-ПД за поједине врсте прихода ван радног односа

 

На почетак стране!